4
Nga to'orunga ne'e le'a 'i maana God
Aia, Ta'a ni futanga agu, 'imeeru meru kwaifa'ananau no'o na ni 'ola te'efou famooru suria nga abulongaa ne'e fa'aba'itaa God. Ma meru su'aai mooru moru leka no'o 'i suria. Na alata lo'oo, 'imeeru meru orisi 'amooru ma meru ka 'unesi 'amooru la'u fana 'amoru dau tegela 'ani riufia la'u falafala le'a lo'oori. Meru soe 'amooru 'ilo'oo suria dauru te'efou goru lado na nga Alafa la Jisas. Mai 'amooru moru su'aai, kwaifa'ananaunga laka'u meeru kwaifa'ananau 'ania famooru ngaia 'e 'ita mai fa'asia nga Alafa la Jisas. God 'e siria nga abulongaa amooru 'ani odo te'efou, ma moru ka nana'i fa'asia nga agemaninga. Ngaia 'e to'omia 'amoru abelo le'a suria labe mooru 'ania nga falafala ne'e odo na ta'a matari tagila iiri ba'ita ai. Ma 'amooru moru sia leka mola suria nga kwaisiriinga ne'e ria na labe'e wane, 'ilaka'u nga ta'a na'a gila bobolosia God. Ngai lo'oo, moru sia ngadaa nga ta'a ni futanga 'amooru ala Kraes 'ania agemaninga fe'enia noni aga tofuna nga Alafa te'e kwatea kwa'ikwa'inga fana ni dai na'a gila abulo 'ino'ona. Mai 'ameeru lo'oo, meru kwaifa'ananau wataga no'o famooru 'i suria 'ola lo'oo, ma meru ka fa'abasu 'amooru la'u mola. Suria God 'e firi 'adauru fana nga abulongaa adauru 'ani odo, 'amoe la'u fana 'ani biribiri'a. Ngaia lo'oo, ni dai ne'e ma'asiri na kwaifa'ananaunga lo'oori, ngaia 'ame ma'asini te'enia nga wane, ma ngaia 'e ma'asini no'o na God ne'e kwatea Anoe 'ola Abu aana famooru.
Aia, moru su'a le'a ai na'a 'amoru kwaimaa famooru kwairiu nga ta'a lo'oo moru tagoto'o, tofuna God 'e fa'ananau 'amooru no'o ai, ma 'ame to'omia fana 'ameru fa'ananau 'amooru la'u ai. 10 Meeru meru su'aai mooru moru kwaimaa no'o fana ta'a te'efou lo'oo gila tagoto'o na gila nana'i fe'enia mooru 'ubulana gule'e lefu lo'oo 'i Masedonia. Tafe'ua, 'imeeru meru 'unesi 'amooru, fu'uwaiasina, amoru kwaimaa famooru 'ani riufia la'u nga kwaimaanga na'a moru agea no'o. 11 Ma moru ka irito'ona fana 'amoru to'oru na aloalonga, ma talate'e wane amooru 'ani nana'i fa'asia takalana tani wane ngaa'i, ma moru ka taunga'i tegela fana 'amoru gonia ketonga ma ni 'ola kwaitatari na'a moru bo'obo'o fai. Meru alafuu suria falafala lo'oori 'e sui no'o famooru. 12 Ma lauta moru dau suria ni 'ola lo'oori, nga ta'a na gila 'ame tagoto'o, tagila iiri ba'ita amooru, ma moru sia bo'obo'o la'u fana ta wane ngaa'i fana 'ani kwatea ni 'ola la'u famooru.
Nigilana mai nga Alafa
13 Ta'a ni futanga, 'imeeru meru siria amoru su'asuria 'olataa lo'oo te'e lau ana ni dai ne'e mae 'ua no'o, fa'asia manata lamooru eta di'ile'ekwala mola ai 'ilaka'u nga ta'a na'a gila 'ame tagoto'o na nga tata'enga na ta'a gila mae. 14 Goru tagoto'o na la Jisas ngaia 'e mae, ma ngaia ka tata'e la'u mola fa'asia nga maenga. Ngaia 'e 'ilo'oo la'u mola, nga ta'a na gila tagoto'o no'o alata gila mae, God te'e tata'ega fa'asia nga maenga, ma tagila ori oguogu mai fe'enia la Jisas.
15 Aia, ni 'ola lo'oo meru fa'ananaua mooru 'ania, ngaia na'a alafuunga na nga Alafa 'e iiria: Dauru na'a goru moori 'ua na alata nga Alafa te'e nigi mai, goru sia leka mola 'i na'o na ta'a aana na'a gila mae 'ua no'o. 16 Nga orilana mai nga Alafa te'e 'ilo'oo: Nga Alafa la Jisas te'e o'omae 'ania kwale'e 'ola ba'ita, ma nga 'inate'e enselo te'e o'omae, ma nga bungu na God te'e aani, sui ma Alafa te'e bi'i sifo mai fa'asia 'i Langi. Ma ni dai na gila tagoto'o ala Jisas Kraes ma gila mae 'ua no'o mai na'o, tagila tata'e eteeta. 17 Ma 'i burina, dauru na goru moori 'ua, God te'e lafu 'adauru te'efou fe'eniga 'ubulana kofa fana ogunga fe'enia nga Alafa 'ubulana lalo. Ma tagoru nana'i firi fe'enia nga Alafa. 18 Ngaia lo'oo, amoru falatete 'amooru kwairiu 'ania ni 'ola lo'oo nau ku alafuu kau suria famooru.