5
Te'efuta wane 'ame su'asuria nga alata na'a Alafa te'e ori mai
Ta'a ni futanga agu, ngaia 'ame to'omia fameeru 'ameru giri no'o kau famooru suria nga alata ni 'ola lo'oori te'e lau. Du'ana 'amooru moru su'a le'a no'o na fe'e gani na nga Alafa te'e ori la'u mai, ngaia te'e nigi mai 'ilaka'u nga wane beriberi laka'u 'e nigi mai 'ubulana logo, suria te'efuta wane 'ame su'ana alata na'a ngaia te'e nigi mai ai. Ngaia te'e lau na alata ta'a gila iiria ni 'ola te'efou 'e le'a mola ma ka aloalo. Ma 'afe'aferu mola nonifiinga te'e nigi mai fafiga. Ngaia te'e lau 'aferu mola 'ilaka'u nga noni laka'u 'e wela fii gagalani 'ani fa'afuta. Ma ngaia 'e 'ato no'o 'agila 'akwa fa'asia.
Tafe'ua mai amooru ta'a ni futanga agu, moru sia nana'i mola 'ubulana logologo'angaa, 'ilaka'u nga ta'a na'a gila 'ame tagoto'o. Ma nga alata la Jisas te'e ori mai na fe'e gani no'ona, ngaia 'e sia fa'alebe 'amooru mola, 'ilaka'u nga wane ni beringa ne'e fa'alebea nga ta'a. Mooru te'efou moru nana'i 'ubulana lalanga ma 'i 'ubulana gagani. Dauru goru 'ame nana'i 'ubulana logologo'angaa na rianga. Ngaia na'a, 'e to'omia fana 'agoru aga le'a suria mango dauru 'i taladauru, ma 'aguru to'oru na aga aganga, 'ame 'ilaka'u nga ta'a na'a gila eeno na alata la Jisas 'ani ori mai. 'Ubulana logo na'a ta'a gila eneeno ai. Ma 'ubulana logo la'u mola na'a ta'a gila go'u 'e iiki ma go'unga ka fa'akwekwetoa manatalaga. Tafe'ua mai dauru, na'a goru to'oru 'i 'ubulana lalanga, ngaia 'e to'omia fana 'agoru abelo 'ania mango dauru taladauru. Nga tagoto'onga adauru, ma nga kwaimaanga adauru 'e to'ofonosi adauru fa'asia irito'onga ala Saetan 'ilaka'u me'e talo ni to'ofononga na ta'a ni fununga. Ma nga tagoto'onga tegela na la Jisas te'e fa'amoori adauru 'e 'ilaka'u me'e hati tegela ne'e to'ofonosia nga ta'a 'ilaka'u lalafono. Tofuna God 'ame firi 'adauru fana kwatelana kwa'ikwa'inga aana fadauru. Ngaia 'e firi 'adauru mola fana fa'amoori ladauru 'ania nga Alafa adauru la Jisas Kraes. 10 La Jisas 'e mae fana fa'amoori ladauru, fana 'agoru to'o na mooringa fe'enia, tafe'ua 'idauru goru moori 'ua, 'amoe ma bala goru mae no'o na alata 'ani ori mai. 11 Tofuna ni 'ola lo'oori, moru alafuu ni falatetenga 'ania famooru kwairiu, ma moru ka booni amooru kwairiu fana fito'onga amooru 'ani tegela, 'ilaka'u lo'oo moru agea sui no'o mai.
Alafuunga 'ita'i
12 Ta'a ni futanga agu, 'imeeru meru 'unesi 'amooru fana 'amoru iiri ba'ita na ta'a ni kwaitalainga na'a Alafa 'e firiga ma gila ka taunga'i tegela'a fana talai lamooru ma gila ka fa'abasu 'amooru fa'asia rianga. 13 Moru iiri ba'ita aaga, ma moru ka kwaimaa faga, suria nga taunga'inga lo'oo gila agea. Ma moru ka nana'i na aloalonga famooru kwairiu.
14 Ta'a ni futanga le'a, 'imeeru meru 'une 'amoru la'u mola 'amoru fa'abasua ta'a lo'oo na'a gila lalakwa. Mooru gwa'oa ta'a na'a manatalaga 'e ma'u. Moru boonia nga ta'a na'a gila waata'uta'u. Ma moru ka nana'i malofi'a fe'enia ta'a lo'oo te'efou. 15 Mooru moru sia alamia mola te'efuta wane amooru 'ani du'aa rianga 'ania rianga. Tafe'ua moru irito'ona furifuri fana agelana 'ola le'a famooru kwairiu ma fana ta'a te'efou.
16 Ma moru ka mala le'a furifuri. 17 Moru fo'a la'u mola furifuri. 18 Ma moru ka baole'a fana God, tafe'ua 'olataa ne'e nigi amooru. Suria ni 'ola lo'oori na'a God 'e siria amoru agea, tofuna moru lado fe'enia la Jisas Kraes.
19 Moru sia to'ofonosia nga taunga'inga na nga Anoe 'ola Abu, 20 ma moru sia gulete'enia ni alafuunga lo'oo ne'e 'ita mai fa'asia God. 21 Moru irito'ona ni alafuunga te'efou, ma tani alafuunga ngaa'i ne'e le'a, moru ka leka suria. 22 Ma moru ka nana'i fa'asia ni alafuunga ne'e ria.
23 Nau ku fo'a fana God ne'e kwatea aloalonga 'ani fa'akwaria falafala amooru te'efou. Nau ku fo'a la'u mola fana mango mooru, ma manata lamooru, ma nga noni mooru 'ani odo te'efou, leleka maka nigi na orilana mai Alafa adauru la Jisas Kraes. 24 God ne'e firi 'amooru, ngaia te'e agea 'ola lo'oori, suria ngaia te'e agea 'ola na ngaia 'e iiria.
25 Ta'a ni futanga le'a, moru fo'a la'u mola fameeru.
26 Mooru faate'enia nga kwaimaanga amooru famooru kwairiu na alata moru agasia mooru kwairiu.* Na alafuunga na Grik, verse lo'oo 'e iiria ‘Kwatea nononga na kwaimaanga alata mooru agasia mooru kwairiu.’ Nga falafala 'i Jiu, nga kwai nono'inga 'e faate'enia kwaimaanga ma iiri ba'ita malaa nga falafala na ‘sek han’ adauru.
27 Nau ku alafuu tegela na nga latana Alafa, fana 'amoru idumia no'o girigiringa lo'oo fana ta'a na gila tagoto'o te'efou.
28 Nau ku fo'a fana nga kwailaeta'afiinga na Alafa adauru la Jisas Kraes 'ani nana'i fe'eni 'amooru.

*5:26 Na alafuunga na Grik, verse lo'oo 'e iiria ‘Kwatea nononga na kwaimaanga alata mooru agasia mooru kwairiu.’ Nga falafala 'i Jiu, nga kwai nono'inga 'e faate'enia kwaimaanga ma iiri ba'ita malaa nga falafala na ‘sek han’ adauru.