Fatalana God 1 Tesalonaeka 3
3
Meru manata abelo suria meru 'ame leka kau te'amooru 'aferu. Ngaia na'a meru madafia ngaia le'a fana 'i mee'e la Saelas, 'amele to'oru 'ubulana fanua ba'ita lo'oo 'i Atens, ma mee'e 'amele kwatea kau la Timoti te'amooru. Wane Ni Kwairiinga 17:15 La Timoti ngaia na'a asii dauru, ma nga wane ni taunga'inga na God la'u mola fe'enia mee'e fana kwairiinga 'ania nga Kwairiinga Le'a lo'oo suria la Jisas Kraes. Amee'e mele kwatea kau fana ngaia 'ani booni 'amooru ma fana fa'ategelalana nga tagoto'onga 'amooru, fa'asia tani wane amooru ta abulo fa'asia nga tagoto'onga suria nga ta'a gila malate'ote'o 'amooru. Aia, amoru su'aai, dauru ta'a na'a goru tagoto'o tagoru to'o na 'ato'atolanga suria kwaisiriinga na God. Du'ana alata laka'u meru to'oru 'ua mai fe'eni 'amooru, meru kwairii famooru na'a tagila malate'ote'o 'adauru. Ma 'amooru moru su'aai na gila agea no'o. Ma tofuna nonifiinga lo'oori, nau ku abelo ba'ita suri 'amooru, ma 'inau ku ma'u, fa'asia la Saetan ta riufi 'amooru 'ania nga irito'onga aana, ma nga taunga'inga le'a laka'u meru agea 'i laloamooru ka 'ilaka'u mola nga 'ola 'uri'uri. Ngai na'a 'inau ku alea kau la Timoti te'amooru, fana 'ani su'a na tagoto'onga 'amooru ngaia 'e 'utaa.
Ma la Timoti bi'i nigi mola mai lo'oo, ma ngaia ka alafuu 'ania baole'anga lo'oo suria nga tagoto'onga 'amooru na God ne'e tegela 'ua, ma nga kwaimaanga famooru kwairiu 'e ba'ita 'ua. Ma ngaia ka kwairii la'u mola na'a 'amooru moru manata le'a suri 'ameeru, mai mooru moru siria agasi lameeru, 'ilaka'u la'u mola na'a 'imeeru meru siria agasi lamooru. Ta'a ni futanga agu, gwa'a 'imeeru meru ka kwaimanadai ma nga 'ato'atolanga ba'ita 'e nigi fafia ameeru, nga kwairiinga lo'oo suria nga tagoto'onga amooru 'e fa'ale'a meeru la'u mola. Nga moori lameeru bi'i le'a ba'ita, suria na'a 'imeeru meru longoa nga tagoto'onga amooru na nga Alafa ngaia 'e tegela. Meeru meru ka baole'a ba'ita fana God adauru, tofuna 'amooru moru ula tegela. Na alata meru fo'a, meru aile'a ba'ita suri 'amooru. 10 Meru ka fo'a tegela'a suria gani ma logo fana God 'ani kwatea 'ani talawada'u fameeru fana agasi lamooru la'u fana booni lamooru fana nga tagoto'onga mooru 'ani bila'o la'u.
11 Meru fo'a fana God nga Mama'a adauru ma nga Alafa adauru la Jisas 'ani kwatea 'ani talawada'u fana 'ameru nigi kau te'amooru. 12 Meru fo'a la'u mola fana nga Alafa 'ani agea nga kwaimaanga amooru famooru kwairiu ma fana ta'a no'ona te'efou 'ani bila'o maka ba'ita 'ilaka'u la'u mola nga kwaimaanga ameeru famooru 'e ba'ita. 13 Meru fo'a la'u mola fana ngaia 'ani fa'ategelaa nga manata lamooru, fana amoru le'a te'efou ma moru ka odo 'i maana God nga Mama'a adauru, na alata nga Alafa la Jisas te'e nigi mai fe'enia nga ta'a aana te'efou.* Grik ngaia 'ame wataga. Bala ngaia fata suria nga enselo 'amoe ma ta'a na gila tagoto'o na'a gila mae sui no'o.

3:2 Wane Ni Kwairiinga 17:15

*3:13 Grik ngaia 'ame wataga. Bala ngaia fata suria nga enselo 'amoe ma ta'a na gila tagoto'o na'a gila mae sui no'o.