Fatalana God 1 Tesalonaeka 0
^
1 Tesalonaeka
Nga mooringa ma nga tagoto'onga na nga ta'a 'i Tesalonaeka
Nga taunga'inga ala Pol 'i Tesalonaeka
La Pol 'e siria 'ani leka la'u fana 'i Tesalonaeka
Nga to'orunga ne'e le'a 'i maana God
Nigilana mai nga Alafa
Te'efuta wane 'ame su'asuria nga alata na'a Alafa te'e ori mai
Alafuunga 'ita'i