Fatalana God 1 Pita 0
^
1 Pita
Dauru goru tagoto'o 'agoru to'o na mooringa firi
Nga to'orunga ne'e abu
Dauru nga ta'a na God na goru abu
Ta'a ni taunga'inga na God
Ta'a ni taunga'inga tago lo'oo
Fu'igeni
Fu'u wane
Moru kwaimaa famooru kwairiu
Nonifiinga fana nga agelana 'ola 'e le'a
Nga Mooringa Fooru
Fito'o ana God na alata moru nonifii
Nga ta'a ni kwaitalainga
Nga alafuunga 'ita'i