3
Fu'igeni
'Amooru nga fu'igeni 'afe, tamoru lo'o suria kwai mooru, fana lauta gila 'ame tagoto'o na fatalana God, tagila tagoto'o mola suria nga abulongaa le'a amooru. Gwa'a moru 'ame iiria te'efuta 'ola faga, tagila agasia nga abulongaa amooru ne'e le'a ma moru ka iiri ba'ita ana God. Aia, mooru fu'igeni lo'oo, moru sia irito'ona mola nga kwanga'angaa amooru 'ani leka mai fa'asia mola nga arilana ifu mooru, 'amoe ma nga 'ola iloilo'a, 'amoe nga 'afesilana ruu sinasinalo'a le'a na'a forilai 'e ba'ita 'e iiki. Tafe'ua ma kwanga'anga amooru 'ani leka mai fa'asia 'ubulana mango mooru. Mooru faate'enia nga aloalonga ma nga malofi'anga, suria kwanga'anga 'ilo'oo 'e 'ato 'ani sui, ma God 'e madafia ngaia 'e le'a iiki. Tofuna alata 'i na'o, nga fu'igeni abu lo'oo gila tagoto'o ana God, gila to'o na kwanga'anga 'ania longonga suria nga fatalana kwa'iga. Ma ni Sera ngaia 'ilo'oo. Ngaia 'e lo'o suria la Ebraham, ma ka iiria 'ania nga alafa aana. Ma amooru la'u mola, lauta moru 'ame alamia te'efuta wane 'ani fa'ama'u 'amooru fa'asia agelana ni 'ola 'e le'a, tamoru 'ilaka'u la'u mola ni Sera.
Fu'u wane
Famooru fu'uwane moru to'ogeni, amoru su'a le'a ai na'a nga noni amooru gila waata'uta'u riufi 'amooru, ngai na'a tamoru nana'i fe'eniga ma tamoru age le'a faga. Moru iiri ba'ita aaga, tofuna God 'e kwatea no'o mooringa fooru faga 'ilaka'u la'u mola 'i 'amooru. Moru agea ni 'ola le'a lo'oori fana te'efuta 'ola 'e sia to'ofonosia mola nga fo'anga amooru te'ana God.
Moru kwaimaa famooru kwairiu
Aia, nga 'ola 'ita'i na alafuunga lo'oo 'e 'ilo'oo. Ngaia 'e le'a fana nga manata lamooru 'ani arua te'e 'ola. Moru kwaimaa famooru kwairiu 'ilaka'u fu'uwane gila futa, ma moru ka laeta'afii 'amooru kwairiu ma moru ka malofi'a. Mooru sia du'aa rianga 'ania nga rianga. Ma lauta ta wane 'ani taafi 'amooru, mooru sia du'aa mola 'ania taanga. Tafe'ua ma, amoru du'aa mola 'ania fo'anga te'ana God fana 'ani nanamate'enia. Moru age 'ilo'oo, suria nga alata God 'e soe 'amooru, ngaia 'e fataarunga'i na'a ngaia te'e nanamate'eni 'amooru. 10 Suria nga Girigiringa Abu laka'u 'e iiria,
“Ni dai amooru ne'e siria nga moorilana fofona fanua lo'oo 'i wado 'ani le'a ma ka aile'a,
ngaia le'a fana ngaia 'e sia alafuu ria mola ma 'e sia koto la'u.
11 Ma 'ani abulo fa'asia nga agelana ni 'ola 'e ria,
ma ngaia 'ani agea ni 'ola 'e le'a.
Ma ngaia 'ani dau tegela'a fana to'orunga 'ania aloalonga.
12 Tofuna God te'e aga suria nga ta'a na'a to'orulaga 'e le'a,
ma ngaia te'e gwaalongo fana nga fo'anga aaga.
Tafe'ua ma nga ta'a na'a to'orulaga 'e ria,
ngaia te'e ula fonosiga.” Sam 34:12-16
Nonifiinga fana nga agelana 'ola 'e le'a
13 Te'efuta wane 'e sia agea mola nga 'ola ne'e ria amooru, lauta na'a abulongaa mooru 'e le'a mola. 14 Ma gwa'a 'amoru nonifii tofuna moru agea ni 'ola 'e le'a, God te'e nanamate'eni 'amooru. Moru sia ma'unge'enia mola te'efuta wane, ma moru sia manata gelo mola. 15 Tafe'ua ma tamoru iiri ba'ita ala Jisas Kraes suria ngaia na'a nga Alafa fafia mango mooru. Ma tamoru sasari na alata lo'oo te'efou fana du'alana ni dai na'a 'e orisia mooru suria tagoto'onga amooru ala Jisas. 16 Ma alata moru alafuu suria nga tagoto'onga amooru, tamoru fata malofi'a mola, ma tamoru iiri ba'ita la'u mola aaga. Ma tamoru nana'i fa'asia nga abulongaa 'e ria, fana lauta tani wane gila fata ngadaa nga abulongaa le'a amooru na'a moru leka suria la Jisas Kraes tagila maila tofuna ni 'ola na'a gila iiria.
17 Lauta nga kwaisiriinga na God no'o fana 'agoru nonifii, ngaia 'e le'a na'a moru nonifii, tofuna nga abulongaa le'a amooru te'e riufia lauta moru nonifii suria nga abulongaa maninga amooru. 18 La Jisas ngaia 'e mae no'o fana lafulana rianga lo'oo te'efou, ma 'ato 'ani mae la'u. Gwa'a ngaia nga wane 'e odo, ngaia 'e mae famooru nga ta'a na'a abulo lamooru 'e ria, fana ngaia 'ani talai 'amooru te'ana God. Ma gila ka kwa'ia labena la Jisas Kraes na 'ai folo, tafe'ua ma God ka fa'amooria 'ania Anoe 'ola Abu. 19 Na tegelangaa na Anoe 'ola Abu, la Kraes 'e leka te'ana nunu'i 'ola na'a gila nana'i 'ubulana lokafu, ma ka kwairii te'aga. 20 Ni nunu'i 'ola lo'oori gila nga ta'a na'a gila mae 'ua no'o 'i na'o, na alata la Noa 'e launge'enia nga faka ba'ita. Gila 'ame lo'o suria God. Tafe'ua ma ngaia 'e nonimaabe fe'eniga leleka maka nigi na alata la Noa ngaia 'e fa'asuia nga faka ba'ita laka'u. Alata ngaia 'e fa'asuia no'o faka lo'oori, te'e kwaru 'ola momola na'a gila leka 'ubulai ma nga ka'o ka ngariga fa'asia kwa'ikwa'inga na God. 21 Nga ka'o lo'oo, ngaia 'e 'ilaka'u nga naruabunga ne'e su'asuria 'ani fa'amoori 'amooru na alata lo'o. Ma nga naruabunga lo'oori 'amoe fana fa'akwarilana nga noni mooru 'ania nga ka'o, tafe'ua ma naruabunga 'e faate'enia na'a mooru moru soea God fana 'ani lafua nga rianga amooru ma ka fa'akwaria mango mooru. Ma nga naruabunga lo'oori te'e fa'amoori 'amooru suria nga tata'elana la Jisas Kraes. 22 La Jisas 'e ori no'o fani langi, ma alata lo'oo ngaia 'e nana'i no'o 'i gula le'a na God, ma God ka arua ngaia 'e ba'ita no'o fafia nga enselo te'efou ma ngaia 'e ba'ita la'u mola fafia nga tegelangaa te'efou 'i langi.

3:12 Sam 34:12-16