Fatalana God 1 Pita 4
4
Nga Mooringa Fooru
Amoru su'aai na'a alata la Jisas Kraes 'e nana'i fofona fanua lo'oo 'i wado, ngaia 'e nonifii. Ma tofuna ngaia 'e 'ilo'oo, mooru la'u mola moru sasari agau fana nonifiinga. Suria nga ta'a na gila nonifii, gila 'ame siria abulongaa 'ame le'a. Ngaia na'a, eta na alata lo'oo maka ori 'ala'a, tamoru abulo fa'asia nga kwaisiriinga 'e ria amooru, tafe'ua ma moru lo'o mola suria nga kwaisiriinga na God. Alata 'e sui no'o kau, abulongaa amooru 'e 'ilaka'u nga ta'a 'i gulaiburi. Ma alata no'ona mooru moru alamia no'o mango mooru fana agemaninga, ma nga kwaisiriinga ne'e ria, ma nga go'unga ba'ita na waen, ma nga agelana fonunga fana agelana ta'ita'ina rianga. Ma moru leka suria falafala 'e ria na nga fo'asilana nga nunu'i 'ola lalea. Ma nga alata lo'oo, ta'a gulaiburi gila 'alefo, suria mooru 'ame lado fe'eniga na ni 'ola ne'e ria gila agea. Ngaia lo'oo, gila fata ngada 'amooru. Tafe'ua ma God 'e dau fafiga fana fe'e gani na 'agila alafuu suria ni 'ola te'efou na'a gila agea. Ma God 'e sasari no'o fana sufalana ta'a momoori ma ta'a lo'oo gila mae no'o. Ngaia lo'oo ta'a na gila tagoto'o na God ma gila ka mae, gila longoa nga Kwairiinga Le'a lo'oo 'e sui no'o. Gwa'a gila ngaria kwa'ikwa'inga 'ilaka'u ta'a te'efou, ma gila mae no'o, alata lo'oo, nga mangoga 'e moori no'o fe'enia God.
Alata fana ni 'ola te'efou 'ani fusi, ngaia 'e galangi no'o. Ngaia lo'oo, 'amoru aga suria mooru talamooru, ma moru agaaga, fana 'amoru to'omia fana nga fo'anga. Nga 'ola taringa'i 'e iiki, fana 'amoru kwaimaa kwala'imori famooru kwairiu, tofuna lauta ta wane 'e kwaimaa 'ilo'oo, ngaia 'e talawada'u fana 'ani 'olafanataa ana ni dai ne'e agea te'efuta 'ola 'e ria amooru. Moru kwalo amooru kwairiu 'i 'ubulana 'ifi amooru, ma moru nana'i fa'asia nga ngu'ungu'unga alata mooru kwaloa nga ta'a.
10 God 'e kwatea no'o kwakwatenga kwaitatari famooru ta'a na'a mooru tagoto'o ala Jisas Kraes. Ma God 'e siria talate'e wane amooru, 'amoru kwaibooni amooru kwairiu 'ania nga kwakwatenga lo'oori. 11 Ma ni dai na'a God 'e kwatea kwakwatenga fana nga alafuunga, ngaia 'ani foule'enia fatalana God. Ma ni dai na'a God 'e kwatea kwakwatenga fana kwaibooninga, ngaia 'ani kwaibooni 'ania tegelangaa lo'oo God 'e kwatea, fana ni 'ola lo'oo te'efou na'a moru agea, God te'e ngaria baatafengaa suria la Jisas Kraes. Ma la Jisas 'e to'o na kwangakwanganga 'e ba'ita ma ka to'o na nga tegelangaa ne'e nana'i firi. Kiu.
Fito'o ana God na alata moru nonifii
12 Ta'a ni kwaimaanga agu, mooru sia 'alefo na ni irito'onga na'a mooru nonifii ai. Suria nga ta'a na'a gila tagoto'o ala Jisas Kraes, gila su'aai na gila leka 'ubulana 'ato'atolanga 'e aula 'ilo'oo. 13 Ngaia 'e le'a fana 'amoru aile'a mola suria mooru moru lado fe'enia la Jisas Kraes na nonifiinga aana, tofuna tamoru aile'a ba'ita na alata la Jisas Kraes 'ani nigi mai fe'enia foufounga aana. 14 Nanamanga famooru lauta gila fa'anonifii 'amooru tofuna mooru nga ta'a ala Jisas Kraes, tofuna 'e faate'enia no'o Anoe 'ola Abu na God 'e nana'i fe'eni 'amooru. 15 Ngaia 'ame le'a lauta te'efuta wane amooru 'e nonifii suria ngaia 'e kwa'ia wane, 'amoe ma ngaia nga wane beriberi, 'amoe ma ngaia 'e agea ni 'ola 'e ria, 'amoe ma ngaia wane laka'u 'e riu mola fana ngadalana 'ola na tani ta'a ngaa'i. 16 Tafe'ua ma lauta mooru moru nonifii suria moru tagoto'o ala Jisas Kraes, moru sia maila mola. Moru iiri ba'ita mola na God, tofuna gila fa'alata amooru 'ania ‘Kristin.’
17 Alata fana kwa'ikwa'inga te'e nigi no'o mai. Ma God te'e sufaa nga ta'a ngai aana eteeta. Ma lauta ngaia 'ani sufaa ta'a ngai aana madi, 'olataa na ngaia te'e agea fana ta'a na gila 'ame tagoto'o na Kwairiinga Le'a lo'oo aana. 18 Suria nga Girigiringa Abu laka'u 'e fata 'ilo'oo,
“Lauta ngaia 'ato fana ta'a gila odo 'agila moori,
ngaia te'e 'ato 'e iiki no'o fana ta'a 'e ria na gila 'ame tagoto'o na God.” Provebs 11:31
19 Ngaia lo'oo, lauta moru nonifii suria nga kwaisiriinga na God famooru, moru arua no'o moori lamooru 'ubulana nimana God ne'e launge'eni 'amooru, ma ngaia 'e sia mabolosi 'amooru mola. Moru agea ni 'ola le'a no'ona furifuri.

4:18 Provebs 11:31