5
Afeiengauen pwonokai
5.1-7
Kopwe afäluk, lupwen ka feila lon imwenfelin Kot. A öch om kopwe feito o aüseling, lap seni om kopwe asor usun ekewe chon umwes, pun resap mefi ngauen ar föför. Kosap awakai, kosap pwal mwökütükai lon lelukom pwe kopwe müttir le fos fän mesen Kot, pun Kot a nom won läng, nge en ka nom won fanüfan. Iei mine kosap achomonga om kapas. Ia a wor chomong öürek ie, a pwal wor tan. Nge chomong kapas ra pop seni eman mi umwes. Lupwen ka pwon ngeni Kot, kosap mang le apwönüetä, pun Kot esap pwapwaiti eman chon umwes. Kopwe apwönüetä mine ka pwon. Kölf 66.13-14 A mürina om kosap pwon, lap seni om kopwe pwon, nge kosap apwönüetä. Kopwe afäluk pwe kosap tipis ren kapasen awom, nge kosap apasa ngeni nöün Kot chon angang pwe ka chök ruongau ren om pwon. Pwota Kot epwe song ren om kapas o ataela angangen poum? Pun lupwen a chomong än eman tan, a pwal chomong än eman kapas. Meinisin a pön chök. Nge en kopwe niueiti Kot.
Aücheangauen wöün fanüfan
5.8-6.12
Kosap weitifengeniik, lupwen ka küna lon eu fanü pwe ra ariaföüü chon wöüngau, ra pwal amoela pwüng fän pöchökül. Pun eman nöüwis a nom fän nemenemen eman nöüwis mi tekia seni, nge a pwal wor nöüwis mi tekia seniir meinisin. Iwe, a feiöch eu fanü, are ewe king mi nemeni a föri chomong tanipi lon fanüan. 10 Eman mi efich moni esap menemenöch ren an moni tolong, nge eman mi efich wöü esap pwal menei mine a tori. Pwal ei pön chök. 11 Lupwen wöün eman a chomongola, repwe pwal chomongola chokewe mi manau seni. Iei chök feiöchün ewe mi wöü pwe a chök küna wöün we ren mesan. 12 Eman mi angang weires a möür kinamwe, ika a wor ekis chök anan ika chomong. Nge eman mi fokun wöümong esap tongeni möür kinamwe ren an öüreki wöün. 13 Iwe, üa küna och mi ngau won fanüfan: A wor aramas ra achufengeni wöür, nge ra püsin feiengau ren. 14 Pun lupwen wöür kewe ra lus ren och angang mi afeiengau, esap chüen wor och mine repwe tongeni ngeni nöür kewe. 15 Iwe, usun eman a uputiu won fanüfan fän an selela, ina usun epwe pwal feila. Esap wor och seni mine a tori ren an angang weires epwe tongeni uweela lepöün. Hiop 1.21; Kölf 49.17; 1.Tim 6.7 16 Iwe, pwal ei och mi ngau: Eman aramas epwe feila usun chök an feito. Met feiöchün, are an angang weires a solap usun chök turufi asepwäl? 17 Lon ränin manauan meinisin a chök nom lon rochopwak me lolilen, pwal lon chomong sokun riaföü me samau me chou.
18 Mürin, üa küna pwe a mürina me fich ngeni eman pwe epwe mongö o ün, epwe pwal pwapwa lon an angang weires won fanüfan lupwen ränin manauan mi mochomoch Kot a ngeni, pun iei wisan. 19 Are Kot a ngeni eman wöü me pisekisek o atufichi pwe epwe manau seniir, are a angei wisan o pwapwa lon an angang weires, iei eu lifang me ren Kot. 20 Iwe, ena sokun aramas esap öüreki pwe a mochomoch ränin manauan, pun Kot a aura lelukan ren pwapwa.

5:4: Kölf 66.13-14

5:15: Hiop 1.21; Kölf 49.17; 1.Tim 6.7