Tongan Bible (Revised West Version) Sakalaia 9
9
1 ʻOku maluʻi ʻe he ʻOtua ʻa hono siasi. 9 ʻOku enginakiʻi ʻa Saione ke ne fiefia koeʻuhi ko e hāʻele mai ʻa Kalaisi, mo hono puleʻanga melino. 12 ʻOku fakahā ʻe he ʻOtua ʻae ikuna mo e fakamoʻui ʻe fai.
Ko e kikite,
mo e folofola ʻa Sihova ki he fonua ko Hetaleke,
mo Tamasikusi, ʻaia ʻe hoko ia ki ai:
he ʻoku ʻafio ʻae fofonga ʻo Sihova ki he tangata,
pea mo e faʻahinga kotoa pē ʻo ʻIsileli.
Pea ʻe kau ai mo Hamati;
ʻa Tala, mo Saitone foki, neongo ʻena poto lahi.
Pea kuo langa ʻe Taia hono kolo mālohi,
pea kuo ne tānaki ʻae siliva, ʻo hangē ko e efu,
pea mo e koula lelei, ʻo hangē ko e pelepela ʻoe ngaahi hala.
Vakai, ʻe lī ia kituʻa ʻe Sihova,
pea te ne taaʻi ʻa hono mālohi ʻi tahi;
pea ʻe fakaʻauha ia ʻe he afi.
‌ʻE mamata ʻa ʻAsikeloni ki ai, pea te ne manavahē;
ʻe sio foki ki ai ʻa Kesa, pea te ne mamahi ʻaupito,
ʻa ia, pea mo Ekiloni; koeʻuhi ʻe fakamaaʻi ʻa ʻene ʻamanaki;
pea ʻe ʻauha ʻae tuʻi mei Kesa, pea ʻe ʻikai kakai ʻa ʻAsikeloni.
Pea ʻe nofo ʻae hako ʻoe muli ʻi ʻAsitoti,
pea te u motuhi ʻae fielahiʻanga ʻoe kau Filisitia.
Pea te u taʻofi ʻae toto mei hono ngutu,
mo e ngaahi meʻa fakalielia mei hono vahaʻa nifo:
ka ko ia ʻe toe ʻi ai, ʻio, ʻaia pe, te ne kau ki hotau ʻOtua,
pea te ne hangē ko e pule ʻi Siuta,
pea ʻe tatau ʻa Ekiloni mo e tangata Sepusi.
Pea te u nofo takatakai ʻi hoku fale, koeʻuhi ko e kau tau,
mo ia ʻoku ʻalu atu ai, pea koeʻuhi ko ia ʻoku foki mai:
pea ʻe ʻikai toe ʻalu atu ai ha taha fakamālohi ʻo taʻengata:
he ko eni, kuo u mamata ʻaki ʻa hoku mata ʻoʻoku.
Ke ke fiefia lahi ʻe ʻofefine ʻo Saione;
Kalanga ʻe ʻofefine ʻo Selūsalema:
vakai, ʻoku haʻu ho tuʻi kiate koe,
ʻoku angalelei ia, pea ʻoku ʻiate ia ʻae fakamoʻui;
ʻoku ne angavaivai, pea ʻoku heka ki he ʻasi,
mo e ʻuhiki ʻoe ʻasi.
10 Pea te u motuhi ʻae saliote mei ʻIfalemi,
mo e hoosi mei Selūsalema,
pea ʻe motuhi mo e kaufana ki he tau;
pea te ne lea ʻaki ʻae melino ki he hiteni;
pea ko hono puleʻanga ʻe mei he tahi ki he tahi,
pea mei he vaitafe ʻo aʻu ki he ngaahi ngataʻanga ʻo māmani.
11 Pea ko koe foki,
koeʻuhi ko e toto ʻo hoʻo fuakava,
kuo u tukuange ai hoʻo kau pōpula, mei he luo ʻaia ʻoku ʻikai ʻi ai ha vai.
12 Mou foki mai ki he hūfanga mālohi, ʻakimoutolu ʻoku pōpula ka e ʻamanaki lelei:
ko e moʻoni ʻoku ou fakahā he ʻaho ni, te u totongi ke liunga ua kiate koe:
13 ‌ʻO kau ka teke ʻa Siuta maʻaku,
mo ʻai ʻa ʻIfalemi ki he kaufana,
pea u hakeakiʻi ho ngaahi foha, ʻe Saione,
ke tuʻu, ʻe Kalisi, ki ho ngaahi foha ʻoʻou
pea u ngaohi koe ke ke hangē ko e heletā ʻa ha tangata mālohi.
14 Pea ʻe hā mai ʻoku ʻafio ʻa Sihova ʻiate kinautolu,
pea ʻe puna ʻene ngahau ʻo hangē ko e ʻuhila;
pea ʻe ifi ʻae meʻalea ʻe Sihova, ko e ʻOtua,
pea te ne hāʻele ʻi he ʻahiohio mei he feituʻu tonga.
15 ‌ʻE maluʻi ʻakinautolu, ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau;
pea te nau fakaʻauha mo ikuna ʻaki ʻae maka ʻi he makatā;
pea te nau inu, pea te nau longoaʻa ʻo hangē ko ha konā ʻi he uaine;
pea te nau fonu ʻo hangē ko e ngaahi kumete,
ʻi he ngaahi tuliki ʻoe feilaulauʻanga.
16 Pea ʻe fakamoʻui ʻakinautolu ʻe Sihova ko e ʻOtua, ʻi he ʻaho ko ia ʻo hangē ko ha fanga sipi, ʻa hono kakai:
pea te nau hangē ko ha ngaahi maka mahuʻinga ʻi he tatā fakatuʻi,
ʻoku hiki hake ko e fuka ʻi hono fonua.
17 Koeʻuhi, vakai ki hono lahi ʻo ʻene angaʻofa,
mo hono lahi ʻo ʻene toulekeleka!
ʻE fakafiefia ʻae kau talavou ʻe he koane,
pea ko e kau finemui ʻe he uaine foʻou.