Tongan Bible (Revised West Version) Fakahā 22
22
1 Ko e vaitafe ʻoe vai moʻui. 2 Ko e ʻakau ʻoe moʻui. 5 Ko e maama ʻae kolo ʻoe ʻOtua ʻiate ia pe. 9 ʻE ʻikai tali ʻe he ʻāngelo ʻae hū kiate ia. 18 Ke ʻoua naʻa fakalahi ʻaki ha meʻa ki he folofola ʻae ʻOtua, pe toʻo ha meʻa mei ai.
Pea naʻa ne fakahā kiate au ʻae vaitafe maʻa ʻoe vai moʻui, ʻāsinisini ʻo hangē ko e kalisitala, pea ʻoku haʻu mei he ʻafioʻanga ʻoe ʻOtua mo e Lami. ‌ʻI he loto hala lahi ʻo ia, pea ʻi hono kauvai fakatouʻosi, naʻe ʻi ai ʻae ʻakau ʻoe moʻui, naʻe tupu ai ʻae fua kehekehe ʻe hongofulu ma ua, pea fua ia ʻi he māhina kotoa pē: pea ko hono louʻakau, ko e meʻa fakamoʻui ʻoe ngaahi puleʻanga. Pea ʻe ʻikai kei ai ha malaʻia: he ko e ʻafioʻanga ʻoe ʻOtua mo e Lami ʻe tuʻu ʻi ai; pea ʻe tauhi ia ʻe heʻene kau tamaioʻeiki: Pea te nau mamata ki hono fofonga pea ʻe ʻi honau foʻi laʻē ʻa hono huafa. Pea ʻe ʻikai ʻi ai ha pō; pea ʻoku ʻikai ʻaonga ki ai ha maama, pe ko e ulo ʻoe laʻā; he ʻoku fakamāmangia ʻakinautolu ʻe he ʻEiki ko e ʻOtua: pea te nau pule ʻo taʻengata pea taʻengata. Pea naʻe pehē mai ʻe ia kiate au, “ʻOku totonu mo moʻoni ʻae ngaahi lea ni: pea ko e ʻEiki ko e ʻOtua ʻoe kau palōfita māʻoniʻoni,” Kuo ne fekau ʻene ʻāngelo ke fakahā ki heʻene kau tamaioʻeiki ʻae ngaahi meʻa ʻe toʻotoʻo ʻa hono fai. “Vakai, ʻoku ou haʻu vave: ʻoku monūʻia ia ʻoku ne fai ʻae ngaahi lea ʻoe kikite ʻoe tohi ni.” Pea ko au Sione, ne u mamata mo fanongo ki he ngaahi meʻa ni. Pea ʻi heʻeku fanongo mo mamata, ne u foʻohifo ke hū ʻi he vaʻe ʻoe ʻāngelo naʻa ne fakahā kiate au ʻae ngaahi meʻa ni. Pea pehē mai ʻe ia kiate au, “Vakai ke ʻoua: he ko hoʻo kaungā tamaioʻeiki au, pea ʻoku ou ʻi ho kāinga ko e kau palōfita, pea ʻokinautolu ʻoku nau fai ʻae ngaahi lea ʻoe tohi ni: hū ki he ʻOtua.” 10 Pea pehē ʻe ia kiate au, “ʻOua naʻa ke fakamaʻu ʻae ngaahi lea ʻoe kikite ʻi he tohi ni: he kuo ofi hono kuonga. 11 Ko ia ʻoku taʻeangatonu, tuku ia ke taʻeangatonu ai pe: pea ko ia ʻoku ʻuli, tuku ia ke ʻuli ai pe: pea ko ia ʻoku angatonu, tuku ia ke angatonu ai pe: pea ko ia ʻoku māʻoniʻoni, tuku ia ke māʻoniʻoni ai pe.” 12 Pea vakai, “ʻOku ou haʻu vave; pea ʻoku ʻiate au ʻeku totongi ke ʻatu ki he kakai taki taha ʻo fakatatau ki heʻene ngāue.” 13 Ko au ko e ʻAlifa mo ʻOmeka, ko e kamataʻanga mo e ngataʻanga, ko e ʻuluaki mo e kimui. 14 ‌ʻOku monūʻia ʻakinautolu ʻoku fai ʻene ngaahi fekau, koeʻuhi ke ngofua kiate kinautolu ʻae ʻakau ʻoe moʻui, pea nau hū ʻi he ngaahi matapā ki he kolo. 15 He ʻoku ʻi tuaʻā ʻae fanga kulī, mo e kau fiemana, mo e kau feʻauaki, mo e kau fakapō, mo e kau tauhi tamapua, mo ia kotoa pē ʻoku ʻofa mo fakatupu loi. 16 “Ko au Sisu, kuo u fekau ʻeku ʻāngelo ke fakahā atu kiate kimoutolu ʻae ngaahi meʻa ni ʻi he ngaahi siasi. Ko au ko e aka mo e hako ʻo Tevita, pea ko e fetuʻu ngingila ʻoe pongipongi.” 17 Pea ʻoku pehē ʻe he Laumālie mo e taʻahine, “Haʻu.” Pea ke pehē mo ia ʻoku ne fanongo, “Haʻu.” Pea mo ia ʻoku fieinua, ke haʻu ia. Pea ko ia ʻoku loto ki ai, ke ne toʻo taʻetotongi ʻe ia ʻae vai ʻoe moʻui. 18 He ʻoku ou fakahā ki he kakai kotoa pē ʻoku fanongo ki he ngaahi lea ʻoe kikite ʻi he tohi ni, Kapau ʻe fakalahi ʻe ha tangata ki he ngaahi meʻa ni, ʻe fakalahi ʻe he ʻOtua kiate ia ʻi he ngaahi malaʻia kuo tohi ʻi he tohi ni: 19 Pea kapau ʻe toʻo ʻe ha tangata mei he ngaahi lea ʻoe tohi ʻoe kikite ni, ʻe toʻo ʻe he ʻOtua ʻa hono ʻinasi mei he tohi ʻoe moʻui, pea mei he kolo māʻoniʻoni, pea mo e ngaahi meʻa kuo tohi ʻi he tohi ni. 20 Ko ia ʻoku ne fakahā ʻae ngaahi meʻa ni; ʻoku pehē ʻe ia, “Ko e moʻoni ʻoku ou haʻu vave;” ʻEmeni. ʻIo, ke pehē, ʻEiki Sisu, ke ke hāʻele mai. 21 Ko e ʻaloʻofa ʻa hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi ke ʻiate kimoutolu kotoa pē. ʻEmeni.