Tongan Bible (Revised West Version) Fakahā 21
21
1 Ko e langi foʻou mo e fonua foʻou. 10 Ko e Selūsalema ʻi he langi, mo e fakamatala lahi ki ai. 23 ʻOku ʻikai ʻaonga ki ai ʻae laʻā, ko e maama ʻaʻana ko e nāunau ʻoe ʻOtua. 24 ʻOku ʻomi ʻe he ngaahi tuʻi ʻo māmani ʻenau ngaahi koloa ki ai.
Pea ne u mamata ki he langi foʻou mo e fonua foʻou: he kuo mole atu ʻae ʻuluaki langi mo e ʻuluaki fonua: pea naʻe ʻikai kei ʻi ai ha tahi. Pea ko au Sione, ne u mamata ki he kolo māʻoniʻoni, ko Selūsalema foʻou, ʻoku ʻalu hifo mei he ʻOtua ʻi he langi, kuo teuteu ʻo hangē ha taʻahine kuo teu ki hono ʻeiki taʻane. Pea ne u fanongo ki he leʻo lahi mei he langi, ʻoku pehē, “Vakai, ko e fale fehikitaki ʻoe ʻOtua ʻoku ʻi he kakai, pea ʻe nofo ia mo kinautolu; pea te nau hoko ko hono kakai, pea ʻe ʻiate kinautolu ʻae ʻOtua, ko honau ʻOtua. Pea ʻe holoholo ʻe he ʻOtua ʻae loʻimata kotoa pē mei honau mata; pea ʻe ʻikai kei ai ha mate, pe ha ongosia, pe ha tangi, pea ʻe ʻikai kei ai ha mamahi: he kuo mole atu ʻae ngaahi meʻa muʻa.” Pea ko ia naʻe nofo ʻi he nofoʻa fakaʻeiʻeiki naʻe pehē ʻe ia, “Vakai, ʻoku ou fakafoʻou ʻae ngaahi meʻa kotoa pē.” Pea ne pehē mai kiate au, “Tohi: he ʻoku moʻoni mo totonu ʻae ngaahi lea ni.” Pea ne pehē mai kiate au, “Kuo fai ia. Ko au ko e ʻAlifa mo ʻOmeka, ko e kamataʻanga mo e ngataʻanga. Te u foaki taʻetotongi mei he matavai moʻui kiate ia ʻoku fieinu. Ko ia ia ʻe ikuna, ʻe maʻu ʻe ia ʻae ngaahi meʻa kotoa pē; pea teu hoko ko hono ʻOtua, pea ʻe hoko ia ko hoku foha. Ka ko e loto foʻi, mo e taʻetui, mo e fakalielia, mo e kau fakapō, mo e kau feʻauaki, mo e kau fiemana, mo e kau tauhi tamapua, mo e loi kotoa pē, ko honau tofiʻa ʻoku ʻi he ano ʻoku vela ʻi he afi mo e sulifa: ʻaia ko e mate ʻangaua.” Pea ko e tokotaha ʻi he ʻāngelo ʻe toko fitu, ʻakinautolu naʻe ʻi ai ʻae hina ʻe fitu kuo fonu ʻi he malaʻia fakamui ʻe fitu, naʻe haʻu kiate au, ʻo lea mai kiate au, mo pehē, “Haʻu ki heni, te u fakahā kiate koe ʻae taʻahine, ko e ʻunoho ʻoe Lami.” 10 Pea naʻe ʻāvea au ʻi he laumālie ki ha moʻunga lahi mo māʻolunga ʻo ne fakahā kiate au ʻae kolo lahi ko ia, ʻae Selūsalema māʻoniʻoni, ʻoku ʻalu hifo mei loto langi mei he ʻOtua, 11 Kuo ʻi ai ʻae nāunau ʻoe ʻOtua: pea ko hono maama naʻe tatau mo e maka koloa mahuʻinga lahi ʻaupito, ʻio, ʻe hangē ko e maka ko e sasipa, ʻoku ʻāsinisini ʻo hangē ko e kalisitala; 12 Pea naʻe ai hono ʻa naʻe lahi mo māʻolunga, pea naʻe hongofulu ma ua hono ngaahi matapā, pea naʻe ʻi he ngaahi matapā ʻae ʻāngelo ʻe toko hongofulu ma toko ua, pea naʻe tohi ʻi ai ʻae hingoa, ʻa ia ko e hingoa ʻoe faʻahinga ʻe hongofulu ma ua ʻoe fānau ʻa ʻIsileli: 13 Naʻe tolu ʻae matapā ki he potu hahake; naʻe tolu ʻae matapā ki he potu tokelau; naʻe tolu ʻae matapā ki he potu tonga; naʻe tolu ʻae matapā ki he potu lulunga. 14 Pea ko e ʻā ʻoe kolo, naʻe hongofulu ma ua hono ngaahi tuʻunga, pea naʻe ʻi ai ʻae hingoa ʻae ʻaposetolo ʻe toko hongofulu ma toko ua ʻoe lami. 15 Pea ko ia naʻa ne talanoa mai kiate au, naʻa ne maʻu ʻae vaʻa kaho koula, ke fuofua ʻaki ʻae kolo, mo hono ngaahi matapā, mo hono ʻā. 16 Pea ʻoku tapa fā tatau pe ʻae kolo, pea ʻoku tatau hono lōloa mo hono māukupu: pea ne fuofua ʻaki ʻae vaʻa kaho ʻae kolo, ko e maile ʻe taha afe mo e nimangeau. Ko hono lōloa mo hono māukupu mo hono māʻolunga ʻoku tatau pe. 17 Pea naʻe fuofua ʻae ʻā, ko e kiupite ʻe teau ma fāngofulu ma fā, ʻi he fuofua ʻoe tangata, ʻa ia, ko e ʻāngelo. 18 Pea naʻe langa ʻaki ʻa hono ʻā ʻae sasipa: pea ko e kolo ko e koula haohaoa, ʻo hangē ha sioʻata ʻāsinisini. 19 Pea ko e ngaahi tuʻunga ʻoe ʻā ʻoe kolo, naʻe sipa; ko hono ua, ko e safaia; ko hono tolu, ko e kalisitone; ko hono fā, ko e ʻemalata; 20 Ko hono nima, ko e satoniki; ko hono ono, ko e satio; ko hono fitu, ko e kalisolaite; ko hono valu, ko e pelili; ko hono hiva, ko e topasi ko hono hongofulu, ko e kelaisapaso ko hono hongofulu ma taha, ko e sasini; ko hono hongofulu ma ua, ko e ʻametisi. 21 Pea ko hono matapā ʻe hongofulu ma ua, ko e mataʻitofe ʻe hongofulu ma ua; naʻe taki taha pe ʻae mataʻitofe ʻi he matapā: pea ko e hala lahi ʻoe kolo, ko e koula haohaoa, ʻo hangē ha sioʻata ʻāsinisini. 22 Pea naʻe ʻikai te u mamata ʻi ai ki ha fale tapu: he ko hono fale tapu ʻoʻona ʻae ʻEiki ko e ʻOtua Māfimafi pea mo e Lami. 23 Pea naʻe ʻikai ʻaonga ʻae laʻā ki he kolo, pe ko e māhina, ke ulo ʻi ai: he ʻoku fakamaama ia 24 Pea ko e ngaahi māmani ʻa honau nāunau mo e fakaʻapaʻapa. 25 Pea ʻe ʻikai tāpuni ʻa hono ngaahi matapā ʻi he ʻaho; he koeʻuhi ʻe ʻikai ʻi ai ha pō. 26 Pea te nau ʻomi ki ai ʻae nāunau mo e fakaʻapaʻapa ʻoe ngaahi puleʻanga. 27 Pea ʻe ʻikai ʻaupito hū ki ai ha meʻa ʻoku fakaʻuli, pe fai fakalielia, pe loi: ka ko kinautolu pe ʻoku tohi ʻi he tohi ʻoe moʻui ʻae Lami.