Tongan Bible (Revised West Version) Fakahā 9
9
1 ʻI he ifi ʻe hono toko nima ʻoe ʻāngelo, ʻoku tō hifo mei he langi ʻae fetuʻu, pea ʻoku ʻatu ki ai ʻae kī ʻoe luo taʻehanotakele. 2 ʻOku ne toʻo ʻae luo, pea ʻoku ʻalu hake ʻae fanga heʻe ʻoku tatau pe mo e fanga sikopio. 12 Kuo hili ange ʻae ʻuluaki malaʻia. 13 ʻOku ifi hono ono ʻoe meʻa lea. 14 ʻOku vete ange ʻae ʻāngelo ʻe toko fā naʻe haʻisia.
Pea naʻe ifi ʻe hono nima ʻoe ʻāngelo, pea u mamata naʻe tō ʻae fetuʻu mei he langi ki he fonua; pea naʻe ʻatu kiate ia ʻae kī ʻoe luo taʻehanotakele. Pea naʻe fakaava ʻe ia ʻae luo taʻehanotakele; pea naʻe ʻalu hake ʻae kohu mei he luo, ʻo hangē ko e kohu ʻoe fuʻu luo afi; pea ko e meʻa ʻi he kohu ʻoe luo, naʻe fakapoʻuli ʻae laʻā mo e ʻatā. Pea naʻe haʻu mei he kohu ʻae fanga heʻe ki he fonua: pea naʻe ʻatu ki ai ʻae mālohi, ʻo hangē ko e mālohi ʻoe fanga sikopio ʻoe fonua. Pea naʻe fekau kiate kinautolu ke ʻoua te nau maumau ʻae mohuku ʻoe fonua, pe ha meʻa mata ʻe taha, pe ha ʻakau; ka ko e kau tangata pe ko ia ʻoku ʻikai ʻi honau foʻi laʻē ʻae fakaʻilonga ʻae ʻOtua. Pea naʻe tuku kiate kinautolu ke ʻoua naʻa nau tāmateʻi ʻakinautolu, ka ke fakamamahiʻi ʻakinautolu ʻi he māhina ʻe nima: pea ko ʻenau mamahi naʻe tatau mo e mamahi ʻoe tangata kuo taaʻi ʻe he sikopio. Pea ʻi he ngaahi ʻaho ko ia, ʻe kumi ʻae kakai ki he mate, ka ʻe ʻikai ʻilo ia; pea te nau holi ke mate, ka ʻe puna ʻae mate meiate kinautolu. Pea ko e sino ʻoe fanga heʻe naʻe tatau mo e fanga hoosi kuo teuteu ki he tau; pea naʻe ʻi honau ʻulu ʻo hangē ko e ngaahi pale koula, pea ko honau mata naʻe tatau mo e mata ʻoe tangata. Pea naʻa nau louʻulu ʻo hangē ko e louʻulu ʻoe kau fefine, pea ko honau kau nifo naʻe hangē ko e nifo ʻoe fanga laione. Pea naʻe ai honau ngaahi sifa fatafata, ʻo hangē ko e ngaahi sifa fatafata ukamea; pea ko e patū ʻo honau kapakau naʻe tatau mo e longoaʻa. ʻOe ngaahi saliote, mo e fanga hoosi lahi ʻoku feleleʻi ki he tau. 10 Pea naʻe ai honau ngaahi iku ʻo hangē ko e fanga sikopio, pea naʻe ʻi honau ngaahi iku ʻae ngaahi huhu: pea naʻa nau mālohi ke tautea ʻae kakai ʻi he māhina ʻe nima. 11 Pea naʻe ai ʻae tuʻi kiate kinautolu, ko e ʻāngelo ʻoe luo taʻehanotakele, ko hono hingoa ʻi he lea fakaHepelū ko ʻApatoni, ka ko hono hingoa ʻi he lea fakaKiliki ko ʻApolione. 12 Kuo hili ange ʻae malaʻia ʻe taha; vakai, ʻoku haʻu ʻamui ʻae malaʻia kehe ʻe ua, 13 Pea naʻe ifi ʻe hono ono ʻoe ʻāngelo, pea u fanongo ki he leʻo mei he nifo ʻe fā ʻoe ʻesifeilaulau koula ʻaia ʻoku ʻi he ʻao ʻoe ʻOtua, 14 ‌ʻOku pehē ki hono ono ʻoe ʻāngelo, naʻe ʻi ai ʻae meʻa lea, “Vevete ʻae kau ʻāngelo ʻe toko fā, ʻaia kuo haʻisia ʻi he vaitafe lahi ko ʻIufaleti.” 15 Pea naʻe vete ange ʻae kau ʻāngelo ʻe toko fā, ʻakinautolu naʻe tuʻutuʻuni ki ha feituʻulaʻā, pea ki ha ʻaho, pea ki ha māhina, pea ki ha taʻu, koeʻuhi ke tāmateʻi ʻa hono tolu ʻoe vahe ʻoe kakai. 16 Pea ko hono lau ʻoe tau, ko e kau tangata heka hoosi ko e toko uangeau miliona: pea ne u fanongo ki honau lau. 17 Pea naʻe pehē pē ʻa ʻeku mamata ki he fanga hoosi, ʻi he meʻa naʻe hā mai, mo kinautolu naʻe heka ai, ko honau sifa fatafata naʻe lanu ki he afi, mo e lanu moana, mo e felofelo: pea ko e ʻulu ʻoe fanga hoosi naʻe tatau mo e ʻulu ʻoe fanga laione; pea naʻe ʻoho mei honau ngutu ʻae afi, mo e ʻohuafi, mo e sulifa. 18 Ko e meʻa ko eni ʻe tolu naʻe tāmate ʻaki ʻa hono tolu ʻoe vahe ʻoe kakai, ʻae afi, mo e ʻohuafi, mo e sulifa, ʻaia naʻe ʻoho mei honau ngutu. 19 He ko honau mālohi ʻoku ʻi honau ngutu, mo honau iku: he naʻe tatau honau iku mo e fanga ngata, pea naʻe fakaʻulu, pea ko ia ʻoku nau fai ʻaki ʻae maumau. 20 Pea ko hono toe ʻoe kakai naʻe ʻikai ke tāmateʻi ʻaki ʻae ngaahi fakamamahi ni, naʻe ʻikai te nau fakatomala ʻi he ngaahi ngāue ʻa honau nima, ke ʻoua te nau hū ki he kau tēvolo, mo e ngaahi tamapua koula, mo e siliva, mo e palasa, mo e maka, mo e ʻakau: ʻaia ʻoku ʻikai faʻa mamata, pe fanongo, pe ʻaʻeva: 21 Pea naʻe ʻikai tenau fakatomala ʻi he ʻenau ngaahi fakapō, mo ʻenau ngaahi fie mana, mo ʻenau feʻauaki, mo ʻenau faʻa kaihaʻa.