Tongan Bible (Revised West Version) Fakahā 8
8
1 ʻI he vete ʻa hono fitu ʻoe meʻa fakamaʻu, 2 Naʻe ʻatu ʻae meʻa lea ʻe fitu ki he ʻāngelo ʻe toko fitu. 6 ʻOku ifi ʻe honau toko fā ʻa honau ngaahi meʻa lea, pea hoko ʻae ngaahi malaʻia. 3 ʻOku ʻai ʻe he ʻāngelo ʻe taha ʻae ʻakau namu kakala ki he ʻesifeilaulau koula ke ʻalu hake fakataha mo e ngaahi lotu ʻae kakai māʻoniʻoni.
Pea kuo vete ʻe ia ʻa hono fitu ʻoe meʻa fakamaʻu, naʻe ai ʻae fakalongo pē ʻi he langi ʻi he vaeua mālieʻanga ʻoe feituʻulaʻā ʻe taha. Pea ne u mamata ki he ʻāngelo ʻe toko fitu naʻe tutuʻu ʻi he ʻao ʻoe ʻOtua; pea naʻe ʻatu kiate kinautolu ʻae meʻa lea ʻe fitu. Pea naʻe haʻu ʻae ʻāngelo ʻe taha, ʻo tuʻu ʻi he ʻesifeilaulau, kuo ʻiate ia ʻae ʻaiʻanga afi koula; pea naʻe ʻatu ʻo lahi ʻae ʻakau namu kakala kiate ia, koeʻuhi ke ne ʻatu ia fakataha mo e ngaahi lotu ʻoe kakai māʻoniʻoni kotoa pē, ʻi he ʻesifeilaulau koula, ʻaia naʻe tuʻu ʻi he muʻa nofoʻa fakaʻeiʻeiki. Pea naʻe ʻalu hake ki he ʻao ʻoe ʻOtua mei he nima ʻoe ʻāngelo ʻae kohu ʻoe ʻakau namu kakala, pea mo e ngaahi lotu ʻoe kakai māʻoniʻoni. Pea naʻe ʻave ʻe he ʻāngelo ʻae ʻaiʻanga afi, pea ne fakapito ia ʻaki ʻae afi mei he ʻesifeilaulau, ʻo ne lī ia ki he fonua: pea naʻe ai ʻae ngaahi leʻo, mo e mana, mo e ʻuhila, mo e mofuike. Pea ko e ʻāngelo ʻe toko fitu naʻe ʻi ai ʻae meʻa lea ʻe fitu, naʻa nau teuteu ke ifi. Naʻe ifi ʻe he ʻuluaki ʻāngelo, pea naʻe hoko ai ʻae ʻuha maka mo e afi ʻoku afu ʻaki ʻae toto, pea naʻe lī ia ki he fonua: pea naʻe vela ʻo ʻosi ʻa hono tolu ʻoe vahe ʻoe ngaahi ʻakau, pea naʻe vela ʻo ʻosi ʻae mohuku mata kotoa pē. Pea ifi ʻe hono ua ʻoe ʻāngelo, pea hangē naʻe lī ai ki tahi ha fuʻu moʻunga ʻoku vela ʻi he afi: pea naʻe liliu ʻo toto ʻa hono tolu ʻoe vahe ʻoe tahi; Pea ko hono tolu ʻoe vahe ʻoe ngaahi meʻa naʻe moʻui ʻi he tahi, naʻe mate ia; pea naʻe maumau hono tolu ʻoe vahe ʻoe ngaahi vaka. 10 Pea ifi ʻe hono tolu ʻoe ʻāngelo, pea naʻe tō hifo ʻae fetuʻu lahi mei he langi, ʻoku ulo ʻo hangē ha tūhulu, pea naʻe tō ia ki hono tolu ʻoe vahe ʻoe ngaahi vaitafe, pea ki he ngaahi matavai; 11 Pea ko e hingoa ʻoe fetuʻu naʻe ui ko “Konaʻiʻī:” pea naʻe fakakona ai hono tolu ʻoe vahe ʻoe ngaahi vai; pea naʻe mate ʻae kakai tokolahi ʻi he ngaahi vai, koeʻuhi naʻe fakakona ia. 12 Pea naʻe ifi ʻe hono fā ʻoe ʻāngelo, pea tā hono tolu ʻoe vahe ʻoe laʻā, mo hono tolu ʻoe vahe ʻoe māhina, mo hono tolu ʻoe vahe ʻoe ngaahi fetuʻu; ko ia ne fakapoʻuli ai hono tolu ʻoe vahe ʻokinautolu, pea naʻe ʻikai maama ʻae ʻaho ʻi hono tolu ʻo hono vahe, pea naʻe pehē pe mo e pō foki. 13 Pea ne u vakai, peau ongoʻi ʻoku puna ʻae ʻāngelo ʻe taha ʻi he loto langi, ʻo ne pehē ʻaki ʻae leʻo lahi, “Malaʻia, malaʻia, malaʻia, ki he kakai ʻoku nofo ʻi he maama, koeʻuhi ʻi hono toe ʻoe leʻo ʻoe meʻa lea ʻoe ʻāngelo ʻe toko tolu, ʻoku teʻeki ai ifi!”