4
1 ʻOku mamata ʻe Sione ki he ʻafioʻanga ʻoe ʻOtua ʻi he langi. 4 Ko e mātuʻa ʻe toko uofulu ma toko fā. 6 Ko e meʻa moʻui ʻe fā ʻoku lahi ʻaupito honau mata ʻi ʻao mo tuʻa. 10 ʻOku tuku hifo ʻe he kau mātuʻa honau ngaahi pale, ʻo hū kiate ia ʻoku nofo ʻi ke nofoʻa fakaʻeiʻeiki.
Pea hili eni, ne u mamata, pea vakai, kuo fakaava ʻae matapā ʻi he langi: pea ko e ʻuluaki leʻo ʻaia ne u ongoʻi naʻe hangē ko e meʻa lea ʻoku lea kiate au; pea ne pehē mai, “Haʻu ki ʻolunga ni, pea te u fakahā kiate koe ʻae ngaahi meʻa ʻoku totonu ke hoko ʻamui.”
Pea fakafokifā pe kuo u ʻi he Laumālie: pea vakai, ne tuʻu ʻae nofoʻa fakaʻeiʻeiki ʻi he langi, pea nofo ʻae tokotaha ʻi he nofoʻa fakaʻeiʻeiki. Pea ko ia naʻe nofo ai naʻe matamata lelei ʻo hangē ko e maka ko e sasipa mo e satino; pea naʻe takatakai ʻae nofoʻa fakaʻeiʻeiki ʻe he ʻumata, naʻe hā mai ʻo hangē ko e ʻemalata. Pea naʻe tuʻu takatakai ʻi he nofoʻa fakaʻeiʻeiki ʻoe nofoʻa ʻe uofulu ma fā: pea ne u mamata ʻoku nofo ʻi he ngaahi nofoʻa ʻae mātuʻa ʻe toko uofulu ma toko fā, kuo kofuʻaki ʻae kofu hinehina; pea naʻe ai ʻi honau ʻulu ʻae ngaahi pale koula. Pea naʻe hā mai mei he nofoʻa fakaʻeiʻeiki ʻae ʻuhila mo e mana mo e ngaahi leʻo: pea naʻe ulo ʻae maama afi ʻe fitu ʻi he muʻa nofoʻa fakaʻeiʻeiki, ʻaia ko e Laumālie ʻe Fitu ʻoe ʻOtua.
Pea naʻe ʻi he muʻa nofoʻa fakaʻeiʻeiki ʻae tahi sioʻata ʻo hangē ko e kalisitala: pea naʻe ʻi he haʻohaʻonga ʻoe nofoʻa fakaʻeiʻeiki, pea tuʻu takatakai ʻi he nofoʻa fakaʻeiʻeiki, ʻae faʻahinga meʻa moʻui ʻe fā, kuo fonu ʻi he ngaahi foʻi mata ʻi ʻao pea mo tuʻa. Pea ko e ʻuluaki meʻa moʻui naʻe hangē ko e laione, ko hono ua ʻoe meʻa moʻui naʻe hangē ko e pulu, ko hono tolu ʻoe meʻa moʻui naʻe mata tatau mo e tangata, pea ko hono fā ʻoe meʻa moʻui naʻe hangē ko ha ʻikale ʻoku puna. Pea ko e meʻa moʻui ʻe fā naʻa nau taki ono ʻae kapakau; pea naʻa nau pito ʻi loto ʻi he ngaahi foʻi mata: pea ʻoku ʻikai te nau mālōlō ʻi he ʻaho pe ʻi he pō, kae pehē pe, “Māʻoniʻoni, māʻoniʻoni, māʻoniʻoni, ʻE ʻEiki, ko e ʻOtua Māfimafi, ʻAia naʻe ʻi ai, pea ʻoku ʻi ai ni, pea ʻe ʻi ai.” Pea ʻi he ʻatu ʻe he ngaahi meʻa moʻui ko ia ʻae fakaʻapaʻapa mo e ongoongolelei mo e fakafetaʻi kiate ia ʻoku nofo ʻi he nofoʻa fakaʻeiʻeiki, ʻaia ʻoku moʻui lauikuonga pea taʻengata, 10 Naʻe fakafoʻohifo ʻae mātuʻa e toko uofulu ma toko fā ʻi he ʻao ʻo ia ʻoku nofo ʻi he nofoʻa fakaʻeiʻeiki, ʻonau hū kiate ia ʻoku moʻui ʻo lauikuonga pea taʻengata, pea naʻa nau lī honau ngaahi pale ʻi he muʻa nofoʻa fakaʻeiʻeiki, mo nau pehē, 11 “ʻOku taau mo koe, ʻE ʻEiki, Ke ke maʻu ʻae fakaʻapaʻapa mo e ongoongolelei mo e māfimafi: He kuo ke fakatupu ʻae ngaahi meʻa kotoa pē, Pea naʻe ngaohi ia pea ʻoku kei ai ni, ʻi hoʻo finangalo pe koe ki ai.”