Tongan Bible (Revised West Version) Fakahā 3
3
1 ʻOku valokiʻi ʻae ʻāngelo ʻoe siasi ʻi Satisi, 3 ʻOku ako ki ai ke fakatomala, kae ʻikai, pea ʻe tautea. 7 ʻOku fakaongolelei ʻae ʻāngelo ʻoe siasi ʻi Filatelifia, 10 Ko e meʻa ʻi heʻene faʻa ngāue mo faʻa kātaki. 15 ʻOku valokiʻi ʻae ʻāngelo ʻoe siasi ʻi Leotisia, ko e meʻa ʻi heʻene taʻemafana lelei, pe momoko ʻaupito, 19 Pea ʻoku enginaki ke fai feinga lahi. 20 ʻOku tuʻu ʻa Kalaisi ʻi he matapā mo tukituki.
“Pea tohi ki he ʻāngelo ʻoe siasi ʻi Satisi; ‘ʻOku folofolaʻaki ʻae ngaahi meʻa ni ʻe ia ʻoku ʻiate ia ʻae Laumālie ʻe Fitu ʻoe ʻOtua, pea mo e fetuʻu ʻe fitu; “ʻOku ou ʻiloʻi hoʻo ngaahi ngāue, he ʻoku ke maʻu ʻae hingoa ʻoku ke moʻui, ka ʻoku ke mate. Ke ke faʻa leʻo, ʻo fakamālohi ʻae ngaahi meʻa ʻoku toe, ʻaia ʻoku fakatau ke mate; he ʻoku ʻikai te u ʻilo kuo fai ke haohaoa hoʻo ngāue, ʻi he ʻao ʻoe ʻOtua. Ko ia ke ke manatuʻi pe naʻe fēfeeʻi ʻae anga ʻo hoʻo maʻu mo hoʻo fanongo, pea ke kuku maʻu, mo fakatomala. Ko ia kapau ʻe ʻikai te ke leʻo, te u haʻu kiate koe ʻo hangē ha kaihaʻa, pea ʻe ʻikai te ke ʻilo ʻae feituʻulaʻā ʻo ʻeku haʻu kiate koe. Naʻa mo Satisi, ʻoku ke maʻu ai ʻae tokosiʻi kuo ʻikai ke nau fakaʻuliʻi honau ngaahi kofu; pea ʻe ʻaʻeva mo au ʻakinautolu ʻi he kofu hinehina: he ʻoku ʻaonga ʻakinautolu Ko ia ia ʻe ikuna, ko ia ʻe fakakofu, ʻaki ʻae kofu hinehina; pea ʻe ʻikai te u tāmateʻi hono hingoa mei he tohi ʻoe moʻui, ka te u fakahā hono hingoa ʻi he ʻao ʻo ʻeku Tamai, pea mo e ʻao ʻo ʻene kau ʻāngelo. “Ko ia ia ʻoku ai ʻae telinga, ke fakafanongo ia ki he folofola ʻae Laumālie ki he ngaahi siasi.” ’
¶ “Pea tohi ki he ʻāngelo ʻoe siasi ʻi Filatelifia; ‘ʻOku folofolaʻaki ʻae ngaahi meʻa ni ʻe ia ʻoku māʻoniʻoni, ʻaia ʻoku moʻoni, “ʻAia ʻoku ʻi ai ʻae kī ʻo Tevita, pea ʻoku ne toʻo, pea ʻikai ke tāpuni ʻe ha taha; pea ʻoku ne tāpuni, pea ʻikai toʻo ʻe ha taha;” “ʻOku ou ʻiloʻi hoʻo ngaahi ngāue: vakai, kuo u tuku ʻi ho ʻao ʻae matapā kuo ava, pea ʻe ʻikai faʻa tāpuni ia ʻe ha taha: he ʻoku ai hoʻo mālohi siʻi, pea kuo ke tauhiʻi ʻa ʻeku lea, pea naʻe ʻikai te ke fakafisingaʻi hoku hingoa. Vakai, ʻoku ou tuku atu ʻakinautolu ʻoku ʻoe falelotu ʻo Sētane, ʻakinautolu ʻoku pehē, ko e kau Siu ʻakinautolu, ka ʻoku ʻikai, ka ʻoku nau loi; vakai, te u puleʻi ʻakinautolu ke haʻu ʻo punou hifo ʻi ho vaʻe, pea ke nau ʻilo kuo u ʻofa kiate koe. 10 Pea koeʻuhi kuo ke tauhi ʻae lea ʻo ʻeku faʻa kātaki, te u tauhi foki ʻa koe ʻi he feituʻulaʻā ʻoe ʻahiʻahi, ʻaia ʻe hoko ki māmani kotoa pē, ke ʻahiʻahiʻi ʻakinautolu ʻoku nofo ʻi māmani. 11 Vakai, ʻoku ou haʻu fakavave: kuku ke maʻu ʻaia ʻoku ke maʻu, ke ʻoua naʻa faʻao ho pale ʻe ha taha kehe. 12 Ko ia ia ʻe ikuna, te u ngaohi ia ko e pou ʻi he fale tapu ʻo hoku ʻOtua, pea ʻe ʻikai toe ʻalu atu ia: pea te u tohi ki ai ʻae huafa ʻo hoku ʻOtua, mo e hingoa ʻoe kolo ʻo hoku ʻOtua, ʻae Selūsalema foʻou, ʻaia ʻoku ʻalu hifo mei he langi mei hoku ʻOtua: pea mo hoku hingoa foʻou ʻoʻoku. 13 “Ko ia ʻoku ai ʻae telinga, ke fakafanongo ia ki he folofola ʻae Laumālie ki he ngaahi siasi.” ’
14 ¶ “Pea tohi ki he ʻāngelo ʻoe siasi ʻoe kakai Leotisia; ‘ʻOku folofolaʻaki ʻae ngaahi meʻa ni ʻe he ʻEmeni, ko e Fakamoʻoni angatonu mo moʻoni, ko e Tupuʻanga ʻoe ngaahi meʻa kuo fakatupu ʻe he ʻOtua; 15 “ʻOku ou ʻiloʻi hoʻo ngaahi ngāue, ʻoku ʻikai te ke momoko pe vela: ʻamusiaange ʻeau ʻoku ke momoko pe vela. 16 Ko ia koeʻuhi ʻoku ke māmāfana pe, ʻo ʻikai momoko pe vela, teu puʻaki koe mei hoku ngutu. 17 Koeʻuhi ʻoku ke pehē, ‘ʻOku ou koloaʻia, pea kuo u fakamaʻumeʻaʻi au,’ pea ʻoku ʻikai te u masiva ʻi ha meʻa; ka ʻoku ʻikai te ke ʻilo ʻoku ke kovi lahi, pea malaʻia, pea masiva, pea kui, pea telefua. 18 ‌ʻOku ou akonakiʻi koe ke ke fakatau ʻiate au ʻae koula kuo ʻahiʻahi ʻi he afi, koeʻuhi ke ke koloaʻia ai; pea mo e kofu hinehina, koeʻuhi ke ke kofuʻaki, ke ʻoua naʻa hā mai ʻae mā ʻo hoʻo telefua―pea ke tuluʻi ho mata ʻaki ʻae meʻa tuluʻi mata koeʻuhi ke ke ʻā ai. 19 Ko kinautolu ʻoku ou ʻofa ai, ʻoku ou valokiʻi mo tauteʻi: ko ia ke ke fai feinga, mo fakatomala. 20 Vakai, ʻoku ou tuʻu ʻi he matapā, mo tukituki: kapau ʻe fanongo ʻe ha taha ki hoku leʻo, mo toʻo ʻae matapā, teu hū atu kiate ia, pea te ma keinanga fakataha mo au. 21 Ko ia ia ʻe ikuna, te u foaki ki ai ke nofo mo au ʻi hoku nofoʻa fakaʻeiʻeiki, ʻo hangē foki ko ʻeku ikuna, peau nofo mo ʻeku Tamai ʻi hono nofoʻa fakaʻeiʻeiki. 22 “Ko ia ʻoku ai ʻae telinga, ke fakafanongo ia ki he folofola ʻae Laumālie ki he ngaahi siasi.” ’ ”