139
1–24 ʻOku fakamālō ʻa Tevita ki he ʻOtua koeʻuhi ko ʻene ʻafioʻi ʻae meʻa kotoa pē, 17 mo ʻene ngaahi ʻaloʻofa lahi. 19 Ko ʻene fehiʻa ki he angahala. 23 ʻOku ne kole ke ne māʻoniʻoni.
Ki he Takimuʻa, ko e Saame ʻa Tevita.
‌ʻE Sihova, naʻa ke ʻahiʻahiʻi au,
pea kuo ke ʻiloʻi au.
‌ʻOku ke ʻiloʻi ʻeku nofo hifo mo ʻeku tuʻu hake,
ʻoku ke ʻiloʻi ʻeku ngaahi mahalo ʻoku kei mamaʻo.
‌ʻOku ke ʻāʻi hoku hala mo hoku tokotoʻanga,
pea ʻoku ke ʻiloʻi hoku hala kotoa pē.
He ʻoku ʻikai ha lea ʻi hoku ʻelelo,
ka ko koe, ʻE Sihova, ʻoku ke ʻiloʻi kotoa pē.
Naʻa ke kāpui au ʻi hoku tuʻa mo hoku ʻao,
ʻo ke hilifaki ho nima kiate au.
Ko e ʻilo pehē ʻoku fakaofo lahi kiate au;
ʻoku māʻolunga ia,
ʻoku ʻikai te u faʻa lavaʻi ia.
Te u ʻalu ki fē mei ho Laumālie?
Pe te u hola ki fē mei ho ʻao?
Kapau te u ʻalu hake ki he loto langi, ʻoku ke ʻi ai:
kapau te u ngaohi hoku mohenga ʻi heli,
vakai, ʻoku ke ʻi ai.
Kapau te u toʻo mai ʻae ngaahi kapakau ʻoe pongipongi,
pea nofo ʻi he ngaahi ngataʻanga ʻoe tahi;
10 ‌ʻE tataki foki au ʻe ho nima ʻi ai,
pea ko ho nima toʻomataʻu te ne puke au.
11 Kapau te u pehē, Ko e moʻoni ʻe ʻufiʻufi au ʻe he poʻuli;
ʻe hoko ʻae pō foki ko e maama ʻo takatakai ʻiate au.
12 ‌ʻIo, ʻoku ʻikai fakafufū meiate koe ʻe he poʻuli,
ka ʻoku malama ʻae pō ʻo hangē ko e ʻaho:
ko e poʻuli mo e maama ʻoku na tatau pe kiate koe.
13 He kuo ke maʻu hoku kongaloto:
naʻa ke ʻufiʻufi au ʻi he manāva ʻo ʻeku faʻē.
14 Te u fakamālō kiate koe;
he ʻoku fakamanavahē mo fakaofo hoku ngaohi:
ʻoku fakaofo hoʻo ngaahi ngāue;
pea ʻoku ʻilo pau ki ai ʻe hoku laumālie.
15 Naʻe ʻikai fufū ʻa hoku sino meiate koe,
ʻi he ngaohi au ʻi he lilo,
mo teuteu lelei au ʻi he ngaahi potu māʻulalo ʻoe fonua.
16 Naʻe ʻafio ho fofonga ki hoku sino ʻoku teʻeki ai fakaʻosi;
pea naʻe tohi ʻi hoʻo tohi hoku ngaahi kupuʻi sino kotoa pē,
ʻaia naʻe fakatupu fakaholo,
ʻi he teʻeki ai ha kupu ʻe taha.
17 ‌ʻE ʻOtua, hono ʻikai mahuʻinga ʻa hoʻo ngaahi fakakaukau kiate au!
ʻOku fēfē nai hono lahi ʻo ia!
18 Kapau te u lau ia, ʻoku lahi hake hono lau ʻi he ʻoneʻone:
ʻo kau ka ʻā hake ʻoku ou kei ʻiate koe.
19 ‌ʻE ʻOtua, ko e moʻoni te ke tāmateʻi ʻae angahala:
ko ia mou ʻalu ʻiate au, ʻakimoutolu ʻae kau tangata pani toto.
20 He ʻoku nau lea kovi ʻi he angatuʻu kiate koe,
pea ko ho ngaahi fili ʻoku nau takuanoa ho huafa.
21 ‌ʻE Sihova, ʻikai ʻoku ou fehiʻa kiate kinautolu ʻoku nau fehiʻa kiate koe?
Pea ʻikai ʻoku ou mamahi ʻiate kinautolu ʻoku nau tuʻu hake ʻo angatuʻu kiate koe?
22 ‌ʻOku ou fehiʻa kiate kinautolu ʻaki ʻae fehiʻa ʻaupito:
ʻoku ou lau ʻakinautolu ko hoku ngaahi fili.
23 ‌ʻE ʻOtua, ʻafioʻi au, pea ke ʻiloʻi hoku loto:
ʻahiʻahiʻi au, mo ke ʻiloʻi ʻeku ngaahi mahalo:
24 Pea ke vakai pe ʻoku ai ha hala kovi ʻiate au,
pea ke tataki au ʻi he hala taʻengata.