123
1 ʻOku fakahā ʻe he kakai angalelei ʻenau tui ki he ʻOtua, 3 Pea ʻoku nau lotu kenau hao mei he manuki.
Ko e Hiva ʻae ʻalu hake.
‌ʻOku ou hanga hake hoku mata ki hoʻo ʻafio,
ʻa koe ʻoku ke ʻafio ʻi he ngaahi langi.
Vakai, ʻoku hangē ko e sio ʻae mata ʻoe kau tamaioʻeiki ki he nima ʻo ʻenau ngaahi ʻeiki,
pea hangē ko e mata ʻo ha kaunanga ki he nima ʻo ʻene ʻeiki fefine;
ʻoku tatali pehē ʻa homau mata kia Sihova ko homau ʻOtua,
kaeʻoua ke ne ʻaloʻofa mai kiate kimautolu.
‌ʻE Sihova, ke ke ʻaloʻofa mai kiate kimautolu, ke ke ʻaloʻofa mai kiate kimautolu:
he kuo mau fonu ʻaupito ʻi he manukia.
‌ʻOku fonu ʻaupito homau laumālie ʻi he manuki ʻanautolu ʻoku anga fakafiemālie,
pea mo e fehiʻa ʻae fielahi.