118
1 Ko e enginaki ke fakamālō ki he ʻOtua koeʻuhi ko ʻene ʻaloʻofa. 5 ʻOku fakahā ʻe he tangata tohi saame ko e meʻa lelei ke falala ki he ʻOtua. 19 Pea ʻi he fakatātā kiate ia, ʻoku ne fakahā ʻae hāʻele mai ʻa Kalaisi, pea mo ʻene pule.
Mou ʻatu ʻae fakafetaʻi kia Sihova he ʻoku angalelei ia:
koeʻuhi ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa.
Ke lea ni ʻe ʻIsileli,
“ʻOku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa.”
Ke lea ni ʻae fale ʻo ʻElone,
“ʻOku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa.”
Tuku ke lea ni ʻakinautolu ʻoku nau manavahē kia Sihova, ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa.
Naʻaku ui kia Sihova ʻi he mamahi:
pea naʻe talia au ʻe Sihova, mo ne tuku au ki he potu ʻataʻatā.
‌ʻOku kau maʻaku ʻa Sihova; ʻe ʻikai te u manavahē ko e hā ʻe faʻa fai ʻe he tangata kiate au.
‌ʻOku fai maʻaku ʻa Sihova mo kinautolu ʻoku nau tokoni au:
ko ia te u mamata ai kiate kinautolu ʻoku nau fehiʻa kiate au.
‌ʻOku lelei lahi ʻae falala kia Sihova ʻi he falala ki he tangata.
‌ʻOku lelei lahi ʻae falala kia Sihova ʻi he falala ki he ngaahi ʻeiki.
10 Naʻe kāpui au ʻe he ngaahi puleʻanga kotoa pē:
ka ʻi he huafa ʻo Sihova te u fakaʻauha ʻakinautolu.
11 Naʻa nau takatakai au; ʻio, naʻa nau kāpui au:
ka ʻi he huafa ʻo Sihova te u fakaʻauha ʻakinautolu.
12 Naʻa nau kāpui au ʻo hangē ko e fanga pi;
kuo tāmateʻi ʻakinautolu ʻo hangē ko e afi ʻi he ʻakau talatala:
he te u fakaʻauha ʻakinautolu ʻi he huafa ʻo Sihova.
13 Kuo ke tekeʻi mālohi au koeʻuhi ke u hinga ai:
ka naʻe tokoni au ʻe Sihova
14 Ko hoku mālohi ʻa Sihova mo ʻeku hiva,
pea kuo hoko ia ko hoku fakamoʻui.
15 Ko e lea ʻoe fiefia mo e fakamoʻui ʻoku ʻi he ngaahi fale fehikitaki ʻoe angatonu:
ʻoku fai mālohi ʻae nima toʻomataʻu ʻo Sihova.
16 Kuo hiki hake ʻae nima toʻomataʻu ʻo Sihova:
ʻoku fai mālohi ʻae nima toʻomataʻu ʻo Sihova.
17 ‌ʻE ʻikai te u mate, kae moʻui,
ʻo fakahā ʻae ngaahi ngāue ʻa Sihova.
18 Kuo tautea fakamamahiʻi au ʻe Sihova:
ka ʻoku teʻeki ai te ne tukuange au ki he mate.
19 Toʻo kiate au ʻae ngaahi matapā ʻoe māʻoniʻoni:
te u hū ai, pea u fakamālō kia Sihova:
20 Ko e matapā eni ʻo Sihova, ʻaia ʻe hū ai ʻae angatonu.
21 Te u fakamālō kiate koe: he kuo ke ongoʻi au,
pea kuo ke hoko ko hoku fakamoʻui.
22 Ko e maka naʻe liʻaki ʻe he kau tufunga kuo hoko ia ko e fungani maka ʻoe tuliki.
23 Ko e ngāue eni ʻa Sihova;
pea ko e meʻa fakaofo ʻi hotau ʻao.
24 Ko e ʻaho eni kuo ngaohi ʻe Sihova;
te tau fiefia pea nekeneka ai.
25 ‌ʻE Sihova, ʻoku ou kole kiate koe, ke ke fakamoʻui ni:
ʻE Sihova, ʻoku ou kole kiate koe, ke ke tuku mai ni ʻae monūʻia.
26 Ke monūʻia ia ʻoku haʻu ʻi he huafa ʻo Sihova:
kuo mau tāpuekina ʻakimoutolu mei he fale ʻo Sihova.
27 Ko e ʻOtua ko Sihova ia, ʻaia kuo ne fakahā ʻae maama kiate kitautolu:
mou nonoʻo ʻae feilaulau ʻaki ʻae ngaahi afo ki he ngaahi nifo, ʻoe feilaulauʻanga.
28 Ko koe ko hoku ʻOtua, pea teu fakamālō kiate koe:
ko koe ko hoku ʻOtua, te u fakahikihikiʻi koe.
29 Mou ʻatu ʻae fakafetaʻi kia Sihova he ʻoku angalelei ia:
koeʻuhi ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa.