Tongan Bible (Revised West Version) Saame 112
112
1 Kuo maʻu ʻe he anga fakaʻotua ʻae talaʻofa ʻae moʻui ni, 4 Pea ʻoe moʻui ʻe hoko. 10 ʻE mamahi ʻae angahala ʻi heʻenau mamata ki he monūʻia ʻoe māʻoniʻoni.
Mou fakamālō kia Sihova.
ʻOku monūʻia ʻae tangata ʻoku ne manavahē kia Sihova,
mo ne fiefia lahi ʻi heʻene ngaahi fekau.
‌ʻE mālohi hono hako ʻi māmani:
ko e toʻutangata ʻoe angatonu tenau monūʻia.
‌ʻE ʻi hono fale ʻae koloa mo e nāunau:
pea ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene angatonu.
‌ʻOku tupu ʻae maama ki he angatonu ʻi he poʻuli:
ʻoku angaʻofa ia, pea fonu ʻi he manavaʻofa, pea māʻoniʻoni.
‌ʻOku fakahā ʻe he tangata angalelei ʻae ʻofa, pea ʻoku faʻa ʻatu:
te ne pule ki heʻene meʻa ʻi he poto.
Ko e moʻoni ʻe ʻikai ueʻi ia ʻo lauikuonga:
ʻe taʻengata ʻae fakamanatu ki he kakai māʻoniʻoni.
‌ʻE ʻikai te ne manavahē ki he ongoongo kovi:
kuo maʻu hono loto ʻi he falala kia Sihova.
Kuo fokotuʻumaʻu ʻa hono loto:
ʻe ʻikai te ne manavahē, ka ʻe mamata ia ki hono ngaahi fili.
Kuo tufa ʻe ia, kuo ne foaki ki he masiva;
ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene angatonu;
ʻe hiki hake hono nifo ʻi he ongolelei.
10 ‌ʻE mamata ki ai ʻae angahala, pea tenau mamahi:
ʻe fengaiʻitaki hono nifo, pea ʻe mole atu ia:
ʻe ʻauha ʻae holi ʻae angahala.