Tongan Bible (Revised West Version) Saame 111
111
1 ʻOku ueʻi ʻe he tangata tohi saame ʻae kakai kenau faʻifaʻitaki kiate ia, pea fakamālō ki he ʻOtua koeʻuhi ko ʻene ngāue ongoongolelei, 5 Mo ʻaloʻofa. 10 ʻOku tupu ʻae poto moʻoni ʻi he manavahē ki he ʻOtua.
Mou fakamālō kia Sihova.
Te u fakamālō kia Sihova ʻaki hoku loto kotoa pē,
ʻi he fakataha ʻoe angatonu, pea ʻi he lotolotonga ʻoe kakai.
‌ʻOku lahi ʻae ngāue ʻa Sihova, ʻoku kumi ki ai ʻakinautolu kotoa pē ʻoku fiefia ai.
‌ʻOku ongoongolelei mo nāunauʻia ʻa ʻene ngāue:
pea ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene māʻoniʻoni.
Kuo ne fai ʻene ngaahi ngāue fakaofo ke manatu ia ʻe he kakai:
ʻoku manavaʻofa ʻa Sihova, pea fonu ʻi he ʻaloʻofa.
Kuo foaki ʻe ia ʻae meʻakai kiate kinautolu ʻoku nau manavahē kiate ia:
te ne manatuʻi maʻuaipē ʻa ʻene fuakava.
Kuo ne fakahā ki hono kakai ʻae mālohi ʻo ʻene ngaahi ngāue,
koeʻuhi ke ne foaki kiate kinautolu ʻae tofiʻa ʻoe hiteni.
Ko e ngaahi ngāue ʻa hono nima ko e moʻoni mo e fakamaau:
ʻoku moʻoni ʻa ʻene ngaahi fekau kotoa pē.
‌ʻOku tuʻumaʻu ia ʻo lauikuonga pea taʻengata,
pea kuo fai ia ʻi he moʻoni mo e angatonu.
Naʻa ne fekau atu ʻae huhuʻi ki hono kakai:
kuo ne fokotuʻu ʻene fuakava ʻo lauikuonga:
ʻoku māʻoniʻoni mo ngeia ʻa hono huafa.
10 Ko e manavahē kia Sihova ko e kamataʻanga ia ʻoe poto:
ʻoku poto ʻakinautolu kotoa pē ʻoku fai ki heʻene fekau:
ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻae fakamālō kiate ia.