62
1 ʻOku fakahā ʻe Tevita ʻene falala ki he ʻOtua, pea ne valoki hono ngaahi fili. 5 ʻOku fie tokoni ki he angalelei. 9 ʻOku taʻeʻaonga ke falala ki he ngaahi meʻa fakamaama. 11 ʻOku ʻi he ʻOtua ʻae māfimafi mo e ʻaloʻofa.
Ki he Takimuʻa ko Situtuni, ko e Saame ʻa Tevita.
Ko e moʻoni ʻoku tatali hoku laumālie ki he ʻOtua:
ʻoku meiate ia hoku fakamoʻui.
Ko ia pē ko hoku makatuʻu mo hoku fakamoʻui; ko hoku hūfanga ia;
ʻe ʻikai faʻa ueʻi lahi au.
‌ʻE fēfē hono fuoloa mo hoʻomou kei filioʻi kovi ki he tangata?
ʻe tāmateʻi ʻakimoutolu kotoa pē:
te mou hangē ko e ʻā kuo malele, mo e ʻā ʻoku tuʻu tetetete.
‌ʻOku nau fakakaukau ke tulaki hifo ia mei heʻene lelei:
ʻoku nau fiemālie pe ʻi he loi:
ʻoku nau tāpuaki ʻaki honau ngutu, ka ʻoku nau kape ʻi loto.
Sila.
‌ʻE hoku laumālie, ke ke tatali pe ki he ʻOtua;
he ʻoku meiate ia ʻeku ʻamanaki lelei.
Ko ia pe ko hoku makatuʻu mo hoku fakamoʻui: ko hoku hūfanga ia;
ʻe ʻikai faʻa ueʻi au.
‌ʻOku ʻi he ʻOtua ʻa hoku fakamoʻui mo ʻeku fiefia:
ko e makatuʻu ʻo hoku mālohi, mo hoku hūfanga ʻoku ʻi he ʻOtua.
Falala maʻuaipē kiate ia; ʻakimoutolu ʻae kakai,
lilingi homou loto ʻi hono ʻao:
ko e hūfanga ʻae ʻOtua kiate kitautolu.
Sila.
Ko e moʻoni ko e meʻa vaʻinga pe ʻae kau tangata māʻulalo,
pea ko e meʻa loi ʻae kau tangata māʻolunga:
kapau ʻe ʻai ki he meʻa fakamamafa,
ʻoku nau maʻamaʻa lahi hake kotoa pē ʻi he meʻa vaʻinga.
10 ‌ʻOua naʻa falala ki he fakamālohi pea ʻoua naʻa viki ʻi he kaihaʻa:
kapau ʻoku tupu ʻae koloa,
ʻoua naʻa tuku homou loto ki ai.
11 Kuo folofola ʻae ʻOtua ʻo tuʻo taha;
pea naʻe tuʻo ua ʻa ʻeku fanongo eni;
ʻoku ʻi he ʻOtua ʻae mālohi.
12 Pea ʻoku ʻiate koe foki, ʻE ʻEiki, ʻae ʻaloʻofa:
he ʻoku ke ʻange ki he tangata taki taha kotoa pē ʻo fakatatau ki heʻene ngāue.