Tongan Bible (Revised West Version) Saame 61
61
1 ʻOku hola ʻa Tevita ki he ʻOtua ʻi heʻene ʻilo ʻene faʻa tokoni kiate ia. 4 ʻOku ne fuakava ke tauhi maʻuaipē kiate ia, koeʻuhi ko ʻene ngaahi talaʻofa.
Ki he Takimuʻa ʻi he Nekina, ko e Saame ʻa Tevita.
‌ʻE ʻOtua, ke ke fanongo ki heʻeku tangi;
tokanga ki heʻeku lotu.
Te u tangi kiate koe mei he ngataʻanga ʻo māmani, ʻoka taʻomia hoku loto:
ke ke tataki au ki he maka ʻoku māʻolunga hake ʻiate au.
He naʻa ke hoko ko hoku ungakiʻi,
ko e fale māʻolunga pea mālohi ki he fili.
Te u nofomaʻu ʻi ho fale fehikitaki ʻo taʻengata:
te u falala ki he malu ʻo ho kapakau.
Sila.
He kuo ke fanongo ki heʻeku ngaahi fuakava, ʻE ʻOtua:
kuo ke foaki kiate au ʻae tofiʻa ʻokinautolu ʻoku manavahē ki ho huafa.
Te ke fakatolonga ʻae moʻui ʻae tuʻi,
mo hono ngaahi taʻu ʻo hangē mei he toʻutangata ki he toʻutangata.
‌ʻE nofomaʻu ia ʻi he ʻao ʻoe ʻOtua taʻengata:
ke ke teuteu ʻae ʻaloʻofa mo e moʻoni ʻaia te na fakamoʻui ia.
Ko ia te u hiva fakamālō ai ki ho huafa ʻo taʻengata,
koeʻuhi ke u fai ki heʻeku ngaahi fuakava ʻi he ʻaho kotoa pē.
Ko ia te u hiva fakamālō ai ki ho huafa ʻo taʻengata,
koeʻuhi ke u fai ki heʻeku ngaahi fuakava ʻi he ʻaho kotoa pē.