Tongan Bible (Revised West Version) Saame 20
20
1 ʻOku kole ʻae tāpuaki ki he tuʻi ʻi heʻene ngaahi ngāue. 7 Pea ne falala ki he fakamoʻui ʻae ʻOtua.
Ki he Takimuʻa, ko e Saame ʻa Tevita.
Ke ongoʻi koe ʻe Sihova ʻi he ʻaho ʻoe mamahi; ke maluʻi koe ʻe he huafa ʻoe ʻOtua ʻo Sēkope;
‌ʻO fekau hoʻo tokoni mei he faletapu,
mo fakamālohi koe mei Saione;
‌ʻO manatuʻi hoʻo meʻa foaki kotoa pē,
pea finangalo lelei ki hoʻo feilaulau tutu;
Sila.
Pea foaki kiate koe ʻo hangē ko ho loto,
ʻo fakahoko ʻaia ʻoku ke fakakaukau ki ai.
Te mau fiefia ʻi hoʻo fakamoʻui,
pea ʻi he huafa ʻo homau ʻOtua te mau fokotuʻu ʻemau ngaahi fuka:
ke tuku kiate koe ʻe Sihova ʻa hoʻo ngaahi kole kotoa pē.
Pea ko eni, ʻoku ou ʻilo ʻoku fakamoʻui ʻe Sihova ʻa ʻene pani;
te ne ongoʻi ia mei hono potu toputapu māʻoniʻoni ʻaki ʻae mālohi fakamoʻui ʻo hono nima toʻomataʻu.
‌ʻOku falala ʻae niʻihi ki he ngaahi saliote, mo e niʻihi ki he fanga hoosi:
ka te tau manatuʻi ʻae huafa ʻo Sihova ko hotau ʻOtua.
Kuo lī ki lalo ʻo tō ʻakinautolu:
ka kuo tau tuʻuhake, ʻo tuʻu ki ʻolunga.
‌ʻE Sihova, ke ke fakamoʻui ʻae tuʻi
ke ke ongoʻi ʻakimautolu ʻi heʻemau ui atu.