9
1 ʻOku fakafetaʻi ʻa Tevita ki he ʻOtua ʻi heʻene fai ʻae fakamaau. 11 ʻOku ne ueʻi ʻae kakai ke fakafetaʻi kiate ia. 18 ʻOku ne kole ʻae tāpuaki koeʻuhi ke ne fakafetaʻi ai kiate ia.
Ki he Takimuʻa ʻi he Muti-Lapeni, ko e Saame ʻa Tevita.
Te u fakafetaʻi kiate koe, ʻE Sihova, ʻaki hoku loto kotoa;
te u fakahā atu hoʻo ngāue fakaofo kotoa pē.
Te u fiefia mo nekeneka ʻiate koe:
te u hiva fakamālō ki ho huafa, ʻa koe ʻoku ke māʻolunga lahi taha pe.
Pea ka foki kimui hoku ngaahi fili,
te nau hinga ʻo ʻauha ʻi ho fofonga.
He naʻa ke langomia ʻeku totonu mo ʻeku ngāue;
naʻa ke nofo ʻi he nofoʻa, ʻo fakamaau ʻi he māʻoniʻoni.
Kuo ke valoki ʻae hiteni,
kuo ke fakaʻauha ʻae angakovi,
kuo ke tāmateʻi honau hingoa ke taʻengata pea taʻengata.
Kuo hoko ke ngata ʻaupito ʻae ngaahi fakaʻauha ʻoe fili:
pea ko honau ngaahi kolo kuo ke fakaʻauha;
kuo ʻauha mo kinautolu honau fakamanatu.
Ka ʻe moʻui maʻuaipē ʻa Sihova:
kuo ne teuʻi hono ʻafioʻanga ki he fakamaau.
Pea te ne fakamaau ʻa māmani ʻi he māʻoniʻoni,
ʻe ʻatu ʻe ia ʻae fakamaau ki he kakai ʻi he angatonu.
Pea ko e hūfanga foki ʻa Sihova ki he mamahi,
ko e kalofanga ʻi he ngaahi ʻaho fakamamahi.
10 Pea ko kinautolu ʻoku ʻilo ki ho huafa te nau falala kiate koe:
he ko koe, ʻE Sihova, naʻe ʻikai te ke siʻaki ʻakinautolu ʻoku kumi kiate koe.
11 Hiva fakafetaʻi kia Sihova, ʻaia ʻoku ʻafio ʻi Saione:
fakahā ʻi he ʻao ʻoe kakai ʻene ngaahi ngāue.
12 ‌ʻOka ne ka ʻeke ki he toto, ʻoku ne manatuʻi ʻakinautolu:
ʻoku ʻikai te ne fakangalongaloʻi ʻae tangi ʻae angavaivai.
13 Ke ke ʻaloʻofa kiate au, ʻE Sihova;
ʻo tokanga ki heʻeku mamahi meiate kinautolu ʻoku fehiʻa kiate au,
ʻa koe ʻoku ke hiki au ki ʻolunga mei he ngaahi matapā ʻoe mate:
14 Koeʻuhi ke u fakahā ho ongoongolelei kotoa pē.
ʻi he ngaahi matapā ʻoe taʻahine ʻo Saione: te u fiefia ʻi hoʻo fakamoʻui.
15 Kuo ngalo hifo ʻae hiteni ʻi he luo naʻa nau ngaohi:
ʻi he tauhele naʻa nau fakalilo kuo moʻua ai honau vaʻe.
16 ‌ʻOku ʻiloʻi ʻa Sihova ʻi he fakamaau ʻoku ne fai:
kuo heleʻi ʻae angakovi ʻi he ngāue ʻa hono nima ʻoʻona.
Hikaione. Sila.
17 ‌ʻE tekeʻi ʻae angahala ki loto heli,
mo e ngaahi puleʻanga kotoa pē ʻoku fakangalongaloʻi ʻae ʻOtua.
18 Koeʻuhi ʻe ʻikai ngalo maʻuaipē ʻae masiva:
ʻe ʻikai ʻauha ke taʻengata ʻae ʻamanaki ʻae masiva.
19 Tuʻu hake, ʻE Sihova; ʻoua naʻa tuku ke mālohi ʻae tangata:
tuku ke fakamaau ʻae hiteni ʻi ho ʻao.
20 Fakamanavahēʻi ʻakinautolu, ʻE Sihova:
koeʻuhi ke ʻilo ʻe he ngaahi puleʻanga ko e tangata pē ʻakinautolu.
Sila.