Tongan Bible (Revised West Version) Lea Fakatātā 26
26
1 Ko e ngaahi lea ʻoku kau ki he kakai vale, 13 Mo e kakai fakapikopiko, 17 Mo e kakai ʻoku fakakikihi mo kaunoa.
‌ʻOku hangē ko e ʻuha hinehina ʻi he faʻahitaʻu mafana, mo e ʻuha ʻi he lolotonga ʻoe ututaʻu,
ʻoku pehē hono taʻetaau ʻae ongoongolelei mo ha vale.
Hangē ko e manupuna ʻoku hēhē,
pea mo e pekepeka ʻi heʻene puna,
ʻoku pehē, ʻe ʻikai hoko mai ʻae fakamalaʻia taʻehanoʻuhinga.
Ko e meʻa kinisi ki he hoosi,
mo e meʻa taʻofi ki he ʻasi,
pea mo e meʻa tā ki he tuʻa ʻoe vale.
‌ʻOua naʻa tali ʻaki ʻae vale ʻa ʻene vale,
telia naʻa ke hoko ʻo tatau pe mo ia.
Ke talia ʻae vale ʻo fakatatau mo ʻene vale,
telia naʻa poto ia ʻi hono mata ʻoʻona.
Ko ia ʻoku ne ʻave ha fekau ʻi he nima ʻo ha taha ʻoku vale ʻoku ne tuʻusi ʻae vaʻe,
mo inu ʻi he fakamamahi.
‌ʻOku ʻikai tatau ʻae vaʻe ʻoe tangata ketu:
ʻoku pehē foki ʻae lea fakatātā ʻi he ngutu ʻoe kakai vale.
‌ʻOku hangē ha taha ʻoku ne ai ʻae maka ʻi he makatā,
ʻoku pehē pe ia ʻaia ʻoku fakaongoongoleleiʻi ʻae vale.
‌ʻOku hangē ko e tau ʻae talaʻi ʻakau ʻi he nima ʻoe tangata konā,
ʻoku pehē pe ʻae lea fakatātā ʻi he ngutu ʻoe kakai vale.
10 Ko e ʻOtua ʻaia naʻe ngaohi ʻae meʻa kotoa pē,
ʻoku ne fakatou ʻatu ʻae totongi ki he vale,
pea mo e kau fai kovi.
11 Hangē ko e tafoki mai ʻae kulī ki heʻene lua,
ʻoku pehē ʻae toe fai ʻe he vale ʻa ʻene vale.
12 ‌ʻOku ke mamata ki ha tangata ʻoku ne mahalo kiate ia ko e poto ia?
ʻOku tau ʻamanaki lelei hake ki he vale ʻiate ia.
13 ‌ʻOku pehē ʻe he tangata fakapikopiko, “ʻOku ai ʻae laione ʻi he hala:
ʻoku ʻi he hala ʻoe kolo ʻae laione.”
14 Hangē ko e feʻaluʻaki ʻae matapā ʻi hono meʻa tautau,
ʻoku pehē ʻaia ʻoku fakapikopiko ʻi hono mohenga.
15 ‌ʻOku fakafufū ʻe he fakapikopiko ʻa hono nima ʻi hono fatafata;
pea ʻoku mamahi ia ʻi heʻene toe ʻomi ia ki hono ngutu.
16 ‌ʻOku poto hake ʻae fakapikopiko ʻi heʻene mahalo ʻaʻana,
ʻi he kau tangata ʻe toko fitu ʻoku faʻa tali ʻaki ʻae lea ʻoku totonu.
17 Ko ia ʻoku ʻalu ange, pea ne kaunoa ʻi ha fakakikihi naʻe ʻikai kau ai ia,
ʻoku tatau ia mo ha taha ʻoku puke ha kulī ʻi hono telinga.
18 Hangē ha tangata faha ʻoku lī fano ʻe ia ʻae afi, mo e ngaahi ngahau, mo e mate,
19 ‌ʻOku pehē pe ʻae tangata ʻoku ne kākaaʻi hono kaungāʻapi,
ʻo ne pehē, “ʻIkai ko ʻeku fakavā pe?”
20 ‌ʻI he ʻikai ha fefie ʻoku mate ʻae afi:
pea pehē, ʻi he ʻikai ha fakakovi kuo longo leva ʻae fakakikihi.
21 Hangē ko e malamala ki he malala vela,
mo e fefie ki he afi;
ʻoku pehē ʻae tangata faʻa fakakikihi kē.
22 Ko e ngaahi lea ʻae tangata faʻa fafana ʻoku hangē ia ko e ngaahi makafokafo,
pea ʻoku ʻasi mai ia ki he kakano ʻoe loto.
23 Ko e loungutu lapu mo e loto kovi,
ʻoku tatau mo ha konga ipu maumau kuo ʻufiʻufi ʻaki ʻae siliva.
24 Ko ia ʻoku taufehiʻa, ʻoku lapu ʻaki ʻe ia ʻa hono loungutu,
ka ʻoku nofo ʻi hono loto ʻae kākā;
25 ‌ʻOka matamatalelei ʻene lea, ʻoua naʻa ke tui kiate ia:
he ʻoku fitu ʻae meʻa fakalielia ʻi hono loto.
26 Ko ia ʻoku ne fakafufū ʻene fehiʻa ʻaki ʻa ʻene fai kākā,
ʻe fakahā ʻa ʻene fai kovi ʻi he ʻao ʻoe fakataha kotoa pē.
27 Ko ia ʻoku keli ʻae luo ʻe tō ia ki ai:
pea ko ia ʻoku tekaʻi ʻae maka ʻe toe ʻoho mai ia kiate ia.
28 ‌ʻOku fehiʻa ʻae ʻelelo loi kiate kinautolu ʻoku mamahi ai;
pea ʻoku tupu ʻae malaʻia mei he ngutu ʻoku lapu.