Tongan Bible (Revised West Version) Nomipā 29
29
1 Ko e feilaulau ʻi he kātoanga ʻoe ngaahi meʻa lea, 7 Mo e ʻaho ʻoe fakamamahi honau laumālie, 13 Pea ʻi he ʻaho valu ʻoe kātoanga ʻoe nofo fale fehikitaki.
Pea ʻi hono fitu ʻoe māhina, ʻi he ʻuluaki ʻaho ʻoe māhina, te mou fai ai ʻae fakataha tapu; ʻe ʻikai te mou fai ai ha ngāue fakamaama: ko e ʻaho ia ʻoe ifi ʻoe ngaahi meʻalea kiate kimoutolu. Pea te mou ʻatu ʻae feilaulau tutu ko e meʻa namu kakala kia Sihova; ko e pulu mui ʻe taha, mo e sipitangata ʻe taha, mo e lami ʻe fitu taʻemele ʻi honau ʻuluaki taʻu: Pea ko ʻenau feilaulau meʻakai ko e mahoaʻa kuo fefiofi mo e lolo, ko e oma ʻe tolu ki he pulu ʻe taha, mo e oma ʻe ua ki he sipitangata ʻe taha, Pea mo e oma ʻe taha ki he lami taki taha, ʻi he lami ʻe fitu: Pea ko e ʻuhiki ʻe taha ʻoe kosi ko e feilaulau maʻae angahala, ke fai ʻae fakalelei maʻamoutolu: Mou feilaulau tutu ʻoe māhina, mo hono feilaulau meʻakai, mo e feilaulau tutu ʻi he ʻaho fulipē, mo hono feilaulau meʻakai, mo ʻenau feilaulau inu, ʻo fakatatau ki honau anga, ko e meʻa namu kakala, ko e feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova.
¶ Pea ʻi hono hongofulu ʻoe ʻaho ʻi hono fitu ʻoe māhina te mou fai ai ʻae fakataha tapu; pea te mou fakamamahi homou loto: ʻe ʻikai te mou fai ai ha ngāue fakamaama: Ka te mou ʻange ʻae feilaulau tutu ko e meʻa namu kakala kia Sihova; ko e pulu mui ʻe taha, mo e sipitangata ʻe taha, mo e lami ʻe fitu ʻi honau ʻuluaki taʻu; te mou fili ia taʻehamele: Pea ko ʻenau feilaulau meʻakai ko e mahoaʻa kuo fefiofi mo e lolo, ko e oma ʻe tolu ki he pulu ʻe taha, pea ko e oma ʻe ua ki he sipitangata ʻe taha, 10 Pea ko e oma ʻe taha ki he lami taki taha, ʻi he lami ʻe fitu: 11 Ko e ʻuhiki ʻoe kosi ko e feilaulau maʻae angahala; ka ʻoku kehe ʻae feilaulau maʻae angahala ke fakalelei ʻaki, pea mo e feilaulau tutu maʻuaipē, mo hono feilaulau meʻakai, pea mo hono ngaahi feilaulau inu.
12 ¶ Pea ʻi hono hongofulu ma nima ʻoe ʻaho ʻi hono fitu ʻoe māhina te mou fai ai ʻae fakataha tapu; ʻe ʻikai te mou fai ai ha ngāue fakamaama, pea te mou fai ʻae kātoanga kia Sihova ʻi he ʻaho ʻe fitu: 13 Pea te mou ʻange ʻae feilaulau tutu, ko e feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi, ko e meʻa namu kakala kia Sihova; ko e fanga pulu mui ʻe hongofulu ma tolu, mo e sipitangata ʻe ua, mo e lami ʻe hongofulu ma fā ʻi honau ʻuluaki taʻu; taʻehamele ʻi ai. 14 Pea ko ʻenau feilaulau meʻakai, ko e mahoaʻa kuo fefiofi mo e lolo, ko e oma ʻe tolu ki he pulu taki taha ʻi he fanga pulu ʻe hongofulu ma tolu, pea ko e oma ʻe ua ki he sipitangata taki taha ʻi he sipi ʻe ua 15 Pea ko e oma ʻe taha ki he lami taki taha ʻi he lami ʻe hongofulu ma fā: 16 Pea ko e ʻuhiki ʻoe kosi ko e feilaulau maʻae angahala; mo e feilaulau tutu maʻuaipē, mo hono feilaulau meʻakai, mo hono feilaulau inu.
17 ¶ Pea ʻi hono ʻaho ua te mou ʻatu ʻae fanga pulu mui ʻe hongofulu ma ua, mo e sipitangata ʻe ua, mo e lami ʻe hongofulu ma fā ʻi honau ʻuluaki taʻu taʻehamele ʻi ai. 18 Pea ko ʻenau feilaulau meʻakai mo ʻenau feilaulau inu ki he fanga pulu, mo e fanga sipitangata, pea mo e fanga lami, ʻe ʻatu ia ʻo fakatatau ki honau lau, pea ki hono anga: 19 Pea ko e ʻuhiki ʻe taha ʻoe kosi ko e feilaulau maʻae angahala, ke fakalahi ʻaki ʻae feilaulau tutu maʻuaipē, mo hono feilaulau meʻakai, pea mo hono feilaulau inu.
20 ¶ Pea ʻi hono ʻaho tolu ko e fanga pulu ʻe hongofulu ma taha, mo e sipitangata ʻe ua, mo e lami ʻe hongofulu ma fā ʻi honau ʻuluaki taʻu taʻehamele ʻi ai. 21 Pea ko ʻenau feilaulau meʻakai mo ʻenau feilaulau inu ki he fanga pulu, mo e fanga sipitangata, pea mo e fanga lami, ʻe ʻatu ia ʻo fakatatau ki honau lau, pea ki hono anga: 22 Pea ko e kosi ʻe taha ko e feilaulau maʻae angahala; ke fakalahi ʻaki ʻae feilaulau tutu maʻuaipē, mo hono feilaulau meʻakai, pea mo hono feilaulau inu.
23 ¶ Pea ʻi hono ʻaho fā ko e fanga pulu ʻe hongofulu, mo e sipitangata ʻe ua, mo e lami ʻe hongofulu ma fā ʻi honau ʻuluaki taʻu taʻehamele ʻi ai. 24 Pea ko ʻenau feilaulau meʻakai mo ʻenau feilaulau inu ki he fanga pulu, mo e fanga sipitangata, pea mo e fanga lami, ʻe ʻatu ia ʻo fakatatau ki honau lau, pea ki hono anga: 25 Pea ko e ʻuhiki ʻoe kosi ʻe taha ko e feilaulau maʻae angahala; ke fakalahi ʻaki ʻae feilaulau tutu maʻuaipē, mo hono feilaulau meʻakai, pea mo hono feilaulau inu.
26 ¶ Pea ʻi hono ʻaho nima ko e fanga pulu ʻe hiva, mo e sipitangata ʻe ua, mo e lami ʻe hongofulu ma fā ʻi honau ʻuluaki taʻu taʻehamele ʻi ai. 27 Pea ko ʻenau feilaulau meʻakai mo ʻenau feilaulau inu ki he fanga pulu, mo e fanga sipitangata, pea mo e fanga lami, ʻe ʻatu ia ʻo fakatatau ki honau lau, pea ki hono anga: 28 Pea ko e kosi ʻe taha ko e feilaulau maʻae angahala; ke fakalahi ʻaki ʻae feilaulau tutu maʻuaipē, mo hono feilaulau meʻakai, pea mo hono feilaulau inu.
29 ¶ Pea ʻi hono ʻaho ono ko e fanga pulu ʻe valu, mo e sipitangata ʻe ua, mo e lami ʻe hongofulu ma fā ʻi honau ʻuluaki taʻu taʻehamele ʻi ai. 30 Pea ko ʻenau feilaulau meʻakai mo ʻenau feilaulau inu ki he fanga pulu, mo e fanga sipitangata, pea mo e fanga lami, ʻe ʻatu ia ʻo fakatatau ki honau lau, pea ki hono anga: 31 Pea ko e kosi ʻe taha ko e feilaulau maʻae angahala; ke fakalahi ʻaki ʻae feilaulau tutu maʻuaipē, mo hono feilaulau meʻakai pea mo hono feilaulau inu.
32 ¶ Pea ʻi hono ʻaho fitu ko e fanga pulu ʻe fitu, mo e sipitangata ʻe ua, mo e lami ʻe hongofulu ma fā ʻi honau ʻuluaki taʻu taʻehamele ʻi ai. 33 Pea ko ʻenau feilaulau meʻakai mo ʻenau feilaulau inu ki he fanga pulu, mo e fanga sipitangata, pea mo e fanga lami, ʻe ʻatu ia ʻo fakatatau ki honau lau, pea ki hono anga: 34 Pea ko e kosi ʻe taha ko e feilaulau maʻae angahala; ke fakalahi ʻaki ʻae feilaulau tutu maʻuaipē, mo hono feilaulau meʻakai, mo hono feilaulau inu.
35 ¶ Pea ʻi hono ʻaho valu te mou fai ai ʻae fakataha tapu: ʻe ʻikai te mou fai ai ha ngāue fakamaama: 36 Ka te mou ʻatu ha feilaulau tutu, ko e feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi, koe meʻa namu kakala kia Sihova: ko e pulu ʻe taha, mo e sipitangata ʻe taha, mo e lami ʻe fitu ʻi honau ʻuluaki taʻu taʻehamele ʻi ai. 37 Ko ʻenau feilaulau meʻakai, mo ʻenau feilaulau inu ki he pulu, mo e sipitangata, pea mo e fanga lami, ʻe ʻatu ia ʻo fakatatau ki honau lau, ki hono anga: 38 Pea ko e kosi ʻe taha ko e feilaulau maʻae angahala; ke fakalahi ʻaki ʻae feilaulau tutu maʻuaipē, mo hono feilaulau meʻakai, mo hono feilaulau inu. 39 Ko e ngaahi meʻa eni te mou fai kia Sihova ʻi hoʻomou ngaahi kātoanga maʻu, ka ʻoku kehe ia ʻa hoʻomou ngaahi fuakava, mo hoʻomou ngaahi feilaulau faʻiteliha, mo hoʻomou ngaahi feilaulau tutu, mo hoʻomou ngaahi feilaulau meʻakai, pea mo hoʻomou ngaahi feilaulau inu, mo hoʻomou ngaahi feilaulau fakamelino. 40 Pea naʻe fakamatala ʻe Mōsese ki he fānau ʻa ʻIsileli ʻo fakatatau mo ia kotoa pē kuo fekau ʻe Sihova kia Mōsese.