28
1 Ke tokanga ki he ngaahi feilaulau, 3 Ko e feilaulau tutu maʻuaipē. 9 Ko e hifo ʻi he ʻaho Sāpate. 11 ʻI he māhina foʻou, 16 ʻI he Lakaatu. 26 ʻI he ʻaho ʻoe polopolo taʻu.
Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehē, Ke ke fekau ki he fānau ʻa ʻIsileli, mo ke pehē kiate kinautolu, Ko ʻeku feilaulau, mo ʻeku mā ki heʻeku ngaahi feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi, ko e meʻa namu lelei ia kiate au, pea mou tokanga ke fai ia ʻi hono feituʻu totonu. Pea te ke pehē kiate kinautolu, Ko eni ʻae feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi ʻaia te mou ʻange kia Sihova; ko e lami ʻe ua taʻehanomele, ʻi hona ʻuluaki taʻu, ʻi he ʻaho kotoa pē, ko e feilaulau tutu maʻuaipē ia. Ko e lami ʻe taha te ke ʻange ʻi he pongipongi, pea ko e lami ʻe taha te ke ʻange ʻi he efiafi; Pea ko hono vahe hongofulu ʻoe efa ʻoe mahoaʻa, kuo fefiofi mo hono vahe fā ʻoe hini ʻoe lolo, ko e feilaulau meʻakai ia. Ko e feilaulau tutu maʻuaipē ia, ʻaia naʻe fekau ʻi he moʻunga ko Sainai ʻoku namu lelei ia, ko e feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova. Pea ko hono feilaulau inu, ko e vahe fā ʻoe hini ki he lami ʻe taha: pea te ke pule ke lilingi ʻi he potu tapu ʻae uaine mālohi kia Sihova ko e feilaulau inu ia. Pea ko e lami ʻe taha te ke ʻange ʻi he efiafi: ʻo hangē ko e feilaulau meʻakai ʻoe pongipongi, ʻo hangē ko hono feilaulau inu te ke ʻange ia, ko e feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi, ko e meʻa namu kakala kia Sihova.
¶ Pea ʻi he ʻaho Sāpate ko e lami ʻe ua taʻehaʻana-mele, ʻi hona ʻuluaki taʻu, pea mo e oma ʻe ua ʻoe mahoaʻa, kuo fefiofi mo e lolo, ko e feilaulau meʻakai ia, pea mo hono feilaulau inu: 10 Ko e feilaulau tutu eni ʻi he ʻaho Sāpate kotoa pē, pea mo e feilaulau tutu maʻuaipē, mo hono feilaulau inu.
11 ¶ Pea ʻi he ʻuluaki ʻo homou ngaahi māhina te mou ʻatu ai ʻae feilaulau tutu kia Sihova; ko e fanga pulu mui ʻe ua, mo e sipitangata ʻe taha, mo e lami ʻe fitu ʻoku taʻehamele ʻi honau ʻuluaki taʻu; 12 Pea ko e oma ʻe tolu ʻoe mahoaʻa, kuo fefiofi mo e lolo, ko e feilaulau meʻakai ia, ki he pulu ʻe taha, pea ko e oma ʻe ua ʻoe mahoaʻa, kuo fefiofi mo e lolo, ko e feilaulau meʻakai ia, ki he sipitangata ʻe taha; 13 Pea ko e oma ʻe taha ʻoe mahoaʻa, kuo fefiofi mo e lolo, ko e feilaulau meʻakai ia, ki he lami ʻe taha; ko e feilaulau tutu ia ko e meʻa namu kakala, ko e feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova. 14 Pea ko honau ngaahi feilaulau inu ko e vaeua ʻoe hini ʻoe uaine ki he pulu ʻe taha, pea ko hono vahe tolu ʻoe hini ki he sipitangata ʻe taha, pea ko hono vahe fā ʻoe hini ki he lami ʻe taha: ko e feilaulau tutu eni ʻoe māhina kotoa pē ʻi he ngaahi māhina ʻoe taʻu. 15 Pea ko e ʻuhiki ʻe taha ʻoe kosi ko e feilaulau kia Sihova maʻae angahala, ʻe ʻatu ia pea mo e feilaulau tutu maʻuaipē, pea mo hono feilaulau inu. 16 Pea ʻi hono hongofulu ma fā ʻoe ʻaho ʻoe ʻuluaki māhina, ko e Lakaatu ia kia Sihova. 17 Pea ʻi hono hongofulu ma nima ʻoe ʻaho ʻoe māhina ko ia ko e kātoanga ia: ʻe kai ʻi he ʻaho ʻe fitu ʻae mā taʻefakalēvani. 18 Pea ko e ʻuluaki ʻaho ʻe fai ai ʻae fakataha tapu; ʻe ʻikai te mou fai ai ha ngāue fakamaama: 19 Ka te mou ʻatu ʻae feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi ko e feilaulau tutu ia kia Sihova, ko e fanga pulu mui ʻe ua, mo e sipitangata ʻe taha, mo e lami ʻe fitu ʻi honau ʻuluaki taʻu: te mou fili ia taʻehamele: 20 Pea ko ʻenau feilaulau meʻakai ko e mahoaʻa kuo fefiofi mo e lolo: ko e oma ʻe tolu te mou ʻatu ki he pulu ʻe taha, pea mo e oma ʻe ua ki he sipitangata ʻe taha; 21 Pea ko e oma ʻe taha ki he lami taki taha kotoa pē, ʻi he lami ʻe fitu: 22 Pea ko e kosi ʻe taha ko e feilaulau ia maʻae angahala, ke fai ʻae fakalelei maʻamoutolu. 23 Te mou ʻatu ia mo e feilaulau tutu pongipongi, ʻaia ko e feilaulau tutu maʻuaipē. 24 Te mou ʻatu ʻi he ʻaho kotoa pē ʻe fitu ʻo hangē ko ia, ko e kakano ʻoe feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi, ko e meʻa namu kakala ia kia Sihova: ʻe ʻatu ia mo e feilaulau tutu maʻuaipē, pea mo hono feilaulau inu. 25 Pea ko hono ʻaho fitu ʻe fai ai ʻae fakataha tapu; ʻe ʻikai te mou fai ai ha ngāue fakamaama.
26 ¶ Pea ko e ʻaho polopolo ʻoe ʻuluaki fua, ʻoka mou ka ʻomi ʻae feilaulau meʻakai foʻou kia Sihova, ʻi he hili homou ngaahi uike, te mou fai ʻae fakataha tapu; ʻe ʻikai te mou fai ai ha ngāue fakamaama: 27 Ka te mou ʻatu ʻae feilaulau tutu ʻoku namu lelei kia Sihova; ko e fanga pulu mui ʻe ua, mo e sipitangata ʻe taha, mo e lami ʻe fitu ʻi honau ʻuluaki taʻu; 28 Pea ko ʻenau feilaulau meʻakai ko e mahoaʻa kuo fefiofi mo e lolo, ko e oma ʻe tolu ki he pulu ʻe taha, mo e oma ʻe ua ki he sipitangata ʻe taha, 29 Pea ko e oma ʻe taha ki he lami taki taha, ʻi he lami ʻe fitu; 30 Pea ko e ʻuhiki ʻe taha ʻoe kosi, ke fai ʻaki ʻae fakalelei maʻamoutolu. 31 Te mou ʻatu ia mo e feilaulau tutu maʻuaipē, mo hono feilaulau meʻakai, mo hono feilaulau inu, (te mou fili ia taʻehamele.)