Tongan Bible (Revised West Version) Siope 31
31
1 ʻOku fakamoʻoni ʻa Siope ki heʻene fai totonu ʻi heʻene ngaahi ngāue.
“Naʻa ku fai ʻae fuakava mo hoku mata;
pea ka kuo pehē, ko e hā te u siofia ai ha taʻahine?
He ko e hā ʻae ʻinasi mei he ʻOtua ʻi ʻolunga?
Pea mo e tufakanga mei he Māfimafi ʻi ʻolunga?
‌ʻIkai ʻoku ʻi he kau angahala ʻae malaʻia?
Mo e fakaʻauha foʻou ki he kau fai kovi?
‌ʻIkai ʻoku ne ʻiloʻi hoku ngaahi hala,
pea lau ʻeku ngaahi laka kotoa pē?
“He kapau naʻaku ʻalu ʻi he loi,
pea kapau teu veʻe vave ki he kākā;
Tuku ke fakamamafa au ʻi he meʻa fakatatau totonu,
koeʻuhi ke ʻilo ʻe he ʻOtua ʻa ʻeku angatonu.
He kapau naʻaku laka hē mei he hala,
pea muimui hoku loto ki hoku mata,
pe piki ha ʻuli ki hoku nima;
Tuku ai ke u tūtuuʻi kae kai ʻe ha taha kehe;
ʻio, ke taʻaki fuʻu hake ʻa hoku taʻu.
“Kapau naʻe kākaaʻi ʻa hoku loto ʻe ha fefine,
pe teu toitoi ʻi he matapā ʻo hoku kaungāʻapi;
10 Pea tuku ke momosi ʻa hoku ʻunoho mo ha taha,
pea mapelu ki ai ha niʻihi kehe.
11 He ko e hia matea ia,
ʻio, ko e angahala ke tautea ʻe he kau fakamaau.
12 He ko e afi ia ʻoku ne kai ʻo aʻu ki he fakaʻauha,
pea ʻe ʻosiʻosingamālie ai ʻeku koloa.
13 “Kapau naʻaku lumaʻi ʻae meʻa ʻa ʻeku tamaioʻeiki pe ko ʻeku kaunanga,
ʻi he ʻena fai mo au.
14 Ko e hā ai te u fai ʻoka tuʻu hake ʻae ʻOtua?
Pea ʻoka ʻaʻahi ʻe ia, ko e hā teu tali ʻaki ia?
15 He ʻikai naʻe ngaohi ia ʻe ia naʻa ne ngaohi au ʻi he manāva?
Pea ʻikai naʻe fakatupu ʻakimaua ʻosi pe ʻi he manāva ʻe he tokotaha?
16 “Kapau ne u taʻofi ʻae masiva mei heʻenau holi,
pe fai ke vaivai ʻae mata ʻoe fefine kuo mate hono ʻunoho;
17 Pea kuo u kai vale haʻaku meʻa siʻi,
ʻo ʻikai te ma kai ia mo e tamai mate;
18 (He ʻoku talu ʻeku lahi hake mo ʻene ʻiate au, ʻo hangē ko haʻane tamai,
pea talu ʻeku haʻu mei he manāva ʻo ʻeku faʻē mo ʻeku fakahinohino ia;)
19 Kapau kuo u mamata ki ha taha ʻoku mate koeʻuhi ko e telefua,
pe ha masiva taʻehakofu;
20 Kapau naʻe ʻikai tāpuaki au ʻe hono noʻotanga vala,
pea ʻikai māfana ia ʻi he fulufulu ʻo ʻeku fanga sipi;
21 Kapau kuo u hiki hoku nima ki he tamai mate,
ʻi heʻeku ʻilo ʻoku ou mālohi ʻi he matapā:
22 ‌ʻOfa ke homo hoku uma mei hoku hui fohe,
pea fesiʻi hoku nima ʻi he hokotanga hui.
23 He ko e fakaʻauha mei he ʻOtua ko e meʻa fakailifia kiate au,
pea ko e meʻa ʻi heʻene ngeia naʻe ʻikai teu faʻa kātakiʻi.
24 “He kapau naʻaku ʻamanaki ki he koula,
pe te u pehē ki he koula lelei, ‘Ko hoku falalaʻanga koe;’
25 Kapau naʻaku fiefia ʻi he tupu ʻo lahi ʻeku koloa,
pea koeʻuhi kuo maʻu lahi ʻe hoku nima;
26 Kapau naʻaku siofia ʻae laʻā ʻi heʻene ulo,
pe ko e māhina ʻoku hāʻele ʻi he ngingila;
27 Pea kuo fasiaʻi fufū pe hoku loto,
pe ʻuma hoku ngutu ki hoku nima:
28 Ko e angahala foki ia ke fakamaauʻi he ka ne pehē,
ko ʻeku liʻaki ia ʻae ʻOtua ʻoku ʻi ʻolunga.
29 He kapau naʻaku fiefia ʻi he ʻauha ʻo ia naʻe fehiʻa kiate au,
pe te u angahiki ki ai ʻoka moʻua ia ʻe he kovi:
30 Ka naʻe ʻikai te u tuku ke angahala ai ʻa hoku ngutu,
ʻi he fakaʻamu ke tō ha malaʻia ki hono laumālie.
31 ‌ʻIkai ʻoku faʻa pehē ʻe heʻeku kau nofoʻanga,
Naʻe holi ʻe hai ki haʻane meʻakai pea ʻikai mākona ai?
32 Naʻe ʻikai mohe ʻae muli ʻi he hala:
ka ne u fakaava hoku matapā ke talia ʻae fononga.
33 He naʻaku fufū koā ʻeku angahala ʻo hangē ko ʻAtama,
ʻo fakalilolilo ʻeku hia ʻi hoku fatafata?
34 Pea teu manavahē ki he fuʻu tokolahi?
Pe fakailifiaʻi au ʻe he manuki ʻae ngaahi fānau,
ke u longo ai, ʻo taʻehū atu ʻi he matapā?
35 Taumaiā kuo ʻi ai ha tokotaha ʻe fie fanongo kiate au!
Vakai, ko hoku loto ke talia au ʻe he Māfimafi,
pea ke fai ha tohi ʻe hoku fili.
36 Ko e moʻoni te u hili ia ki hoku uma,
ʻo nonoʻo ia kiate au ʻo hangē ha pale.
37 Te u ʻaʻau atu kiate ia ʻae lau ʻo ʻeku ngaahi laka;
te u ʻalu atu ʻo hangē ha ʻeiki ke ofi kiate ia.
38 He kapau kuo tangi ʻe hoku fonua kiate au,
pe lāunga ʻa hono ngaahi keliʻanga;
39 Pea kapau kuo u kai taʻetotongi ʻa hono ngaahi fua,
pe te u fakamamahiʻi ʻae laumālie ʻokinautolu naʻe tauhi ki ai:
40 ‌ʻOfa ke tupu ai ʻae talatalaʻāmoa ko e fetongi ʻoe uite,
mo e ʻakau taʻeʻaonga ko e fetongi ʻoe paʻale.”
Kuo ngata ʻae fakamatala ʻa Siope.