24
1 ʻOku taʻetautea ʻae angahala ʻi he ʻaho niʻihi. 17 Pea ʻoku ai ʻae fakamaau fufū ki he angahala.
“Ko e meʻa ʻi he ʻikai lilo ʻae ngaahi kuonga mei he Māfimafi,
ko e hā ʻoku ʻikai mamata ai ki hono ngaahi ʻaho ʻekinautolu ʻoku nau ʻiloʻi ia?
‌ʻOku hiki ʻe he niʻihi ʻae ngaahi fakangatangata ʻoe fonua;
ʻoku nau ʻave fakamālohi ʻae ngaahi fanga manu, ʻonau fafanga ʻaki ʻakinautolu.
‌ʻOku nau fakahēʻi ʻae ʻasi ʻae tamai mate,
ʻoku nau maʻu ko e totongi ʻae pulu tangata ʻae fefine kuo mate hono ʻunoho.
‌ʻOku nau fakaafeʻi ʻae masiva mei he hala:
ʻoku toitoi fakataha ʻae kakai masiva ʻoe fonua.
Vakai, ʻoku nau ʻalu atu ki heʻenau ngāue ʻo hangē ko e fanga ʻasi kaivao ʻoe toafa;
ʻo tuʻu hengihengi ki he kaihaʻa:
ʻoku maʻu ʻae meʻakai maʻanautolu mo ʻenau fānau mei he toafa.
‌ʻOku nau taki taha tuʻusi ʻene koane ʻi he ngoue:
pea utu ʻe he angahala ʻae fua ʻoe vaine.
‌ʻOku nau fai ke mohe taʻekafu ʻae telefua,
pea ʻikai ha kafu ʻi he momoko.
‌ʻOku nau viviku ʻi he ngaahi ʻuha mei he moʻunga,
mo nau fāufuaʻi ʻae maka ko e taʻehamaluʻanga.
‌ʻOku hamusi ʻe he niʻihi ʻae tamai mate mei he huhu,
pea maʻu ʻae kofu ʻoe masiva ko e totongi.
10 ‌ʻOku nau fai ke ʻalu telefua ia ʻo taʻehakofu,
ʻonau ʻave ʻae ū uite mei he fiekaia;
11 ‌ʻOku nau fai lolo ʻi honau ngaahi loto ʻā,
ʻo molomoloki ʻae ngaahi tataʻoʻanga uaine, mo nau fieinu.
12 ‌ʻOku toʻe ʻae kakai mei he loto kolo,
pea tangi kalanga ʻae laumālie ʻoe mamahiʻia:
kae ʻikai ke tokangaʻi ʻe he ʻOtua.
13 “Ko kinautolu ni ʻoku nau angatuʻu ki he maama;
ʻoku ʻikai ke nau ʻilo hono ngaahi hala ʻoʻona,
pe nofomaʻu ʻi hono ngaahi ʻaluʻanga.
14 ‌ʻOku tuʻu fakataha ʻae fakapō mo e maama ʻo ne tāmateʻi ʻae masiva mo e vaivai,
pea tatau ia ʻi he poʻuli mo ha kaihaʻa.
15 ‌ʻOku tatali ʻae mata ʻoe tono fefine ki he efiafi poʻuli,
ʻo ne pehē, ‘ʻE ʻikai sio ha mata kiate au,’
pea ne fakapuli hono mata.
16 ‌ʻOka poʻuli ʻoku nau keli ki he ngaahi fale,
ʻaia naʻa nau fakaʻilongaʻi moʻonautolu ʻi he kei ʻaho,
ʻoku ʻikai ke nau ʻilo ʻae maama.
17 He ʻoku tatau kiate kinautolu ʻae pongipongi mo e malumalu ʻoe mate:
pea ka ʻiloa, ʻoku nau ʻi he lilika ʻoe malumalu ʻoe mate.
18 “ʻOku ʻalu vave ia ʻo hangē ko e vaitafe;
kuo fakamalaʻia honau tofiʻa ʻi he fonua:
ʻoku ʻikai mamata ia ki he hala ʻoe ngaahi ngoue vaine.
19 Ko e laʻā mo e pupuha ʻoku faʻao ai ʻae ngaahi vai ʻuha hinehina:
ʻoku pehē ʻae faʻitoka kiate kinautolu kuo fai angahala.
20 ‌ʻE fakangaloʻi ia ʻe he manāva;
ʻe kai melie ia ʻe he kelemutu;
ʻe ʻikai toe manatuʻi ia;
pea ʻe fesiʻi ʻae angahala ʻo hangē ko e ʻakau.
21 ‌ʻOku ne fai kovi ki he paʻa naʻe ʻikai fānau:
pea ʻoku ʻikai fai lelei ki he fefine kuo mate hono ʻunoho.
22 ‌ʻOku ne toho ʻaki ʻe hono mālohi ʻae kakai mālohi:
ʻoku ne tuʻuhake, pea ʻikai ʻilo ʻe ha taha pe te ne moʻui.
23 Neongo ʻene foaki kiate ia ʻae nofo fiemālie, ʻaia ʻoku ne falala ki ai;
ka ʻoku ne ʻafioʻi honau ngaahi hala.
24 ‌ʻOku hakeakiʻi ʻakinautolu ʻo fuoloa siʻi pe, ka ʻe mole leva, pea fakahifo ki lalo;
ʻoku toʻo atu ʻakinautolu ʻo hangē ko e kakai fulipē,
pea tutuʻu ʻo hangē ko e ngaahi fua ʻoe uite.
25 Pea kapau ʻoku ʻikai pehē, ko hai te ne fakaʻilo ʻeku loi,
mo fakataʻeʻaonga ʻeku lea?”