Tongan Bible (Revised West Version) Siope 17
17
1 ʻOku liliu ʻa Siope mei he tangata ki he ʻOtua. 6 ʻOku ofo ʻae kakai māʻoniʻoni ʻi he anga taʻeʻofa ʻae kau tangata ki he kakai ʻoku mamahi, ka ʻoku ʻikai te nau vaivai ai. 11 ʻOku ʻikai ʻi he moʻui ni ʻa ʻene ʻamanaki, ka ʻi he mate.
“ʻOku ʻeho ʻeku mānava,
kuo ʻosi hoku ngaahi ʻaho,
ʻoku tali ʻae ngaahi luo kiate au.
‌ʻIkai ʻoku ʻiate au ʻae kau manuki?
Pea ʻikai ʻoku nofomaʻu ʻi hoku ʻao ʻenau ʻahiʻahi kovi?
 
“Ko eni, ke tuku hifo, ke ai haʻaku fakamoʻoni meiate koe;
ko hai ia te ma tā nima mo au?
He kuo ke fufū honau loto mei he ʻilo:
ko ia ʻe ʻikai ai te ke hakeakiʻi ʻakinautolu.
Ko ia ʻoku ne lea lapu ki hono kāinga,
ʻe vaivai ʻae mata ʻo ʻene fānau ʻaʻana.
“Kuo ne tuku au ko e taukaeʻanga ʻoe kakai;
ka naʻaku tatau muʻa mo e meʻa faiva.
Kuo nenefu hoku mata ko e meʻa ʻi he mamahi,
pea ko e ata pe ʻa hoku kupuʻi sino kotoa pē.
‌ʻE ofo ʻae kakai angatonu ʻi he meʻa ni,
pea ko e taʻeangahala te ne ueʻi ia ki he mālualoi.
‌ʻE fakakukafi foki ʻae māʻoniʻoni ʻi hono hala,
pea ko ia ʻoku nima maʻae fakahoko ʻe ia ʻae mālohi ki he mālohi.
10 Ka ko kimoutolu kotoa pē, mou foki ʻo ʻalu:
he ʻoku ʻikai teu faʻa ʻilo ha taha ʻoku poto ʻiate kimoutolu.
11 Kuo ʻosi hoku ngaahi ʻaho, kuo motuhi ʻeku ngaahi tuʻutuʻuni,
ʻio, ʻaia naʻaku loto ki ai.
12 ‌ʻOku nau liliu ʻae pō ko e ʻaho:
ʻoku fuonounou ʻae maama ko e meʻa ʻi he fakapoʻuli.
13 Kapau te u tatali, ko hoku fale ʻae faʻitoka pē:
kuo ngaohi hoku mohenga ʻi he fakapoʻuli.
14 Kuo u pehē ki he popo, ‘Ko ʻeku tamai koe:’
pea ki he kelemutu, ‘Ko ʻeku faʻē,’ mo ‘hoku tuofefine.’
15 Pea kofaʻā eni ʻa ʻeku ʻamanaki lelei?
ʻIo, ko ʻeku ʻamanaki lelei, ko hai te ne mamata ki ai?
16 ‌ʻE ʻalu hifo ia ki he ngaahi tāpuni ʻoe luo,
ʻoka tau ka mālōlō fakataha ʻi he efu.