Tongan Bible (Revised West Version) Siope 12
12
1 ʻOku tali ʻa Siope ki hono ngaahi kāinga naʻe valokiʻi ia. 7 ʻOku ne fakamoʻoni ki he akonaki ʻoe māfimafi ʻae ʻOtua.
Pea naʻe tali ʻe Siope, ʻo ne pehē,
Ta ko kimoutolu pe ʻae kakai,
pea ʻe mate mo kimoutolu ʻae poto.
Ka ʻoku ai hoku loto ʻo hangē pe ko kimoutolu;
ʻoku ʻikai teu siʻi hifo au kiate kimoutolu:
ʻio, ko hai ʻoku ʻikai ke ne ʻilo ki he ngaahi meʻa pehē ni?
‌ʻOku ou tatau mo ha taha ʻoku taukaea ʻe hono kaungāʻapi,
ʻo pehē, ʻoku ne ui ki he ʻOtua, pea ʻoku ne talia ia:
ʻoku kata manukia ʻae tonuhia mo e angatonu.
‌ʻO hangē ko e maama kuo fakatukutukuʻi,
ʻoku pehē ʻaia ʻoku meimei hekea hono vaʻe ʻi he mahalo ʻo ia ʻoku fiemālie.
‌ʻOku monūʻia ʻae ngaahi fale ʻoe kau kaihaʻa,
pea ʻoku nofo fiemālie pē ʻakinautolu ʻoku fakahouhau ki he ʻOtua;
ʻoku ʻatu lahi ʻe he ʻOtua ki honau nima.
 
“Kae fehuʻi eni ki he fanga manu, pea te nau akoʻi koe;
mo e fanga manu ʻoe ʻatā, pea te nau tala kiate koe:
Pea lea ki he fonua, pea te ne akoʻi koe:
pea ʻe fakahā kiate koe ʻe he ngaahi ika ʻoe tahi.
Ko hai ʻoku ʻikai te ne ʻilo ʻi he meʻa ni kotoa pē,
ko e nima ʻo Sihova kuo ne fai eni?
10 ‌ʻAia ʻoku ʻi hono nima ʻae moʻui ʻae meʻa moʻui fulipē,
mo e mānava ʻoe kakai kotoa pē.
11 ‌ʻIkai ʻoku ʻahiʻahiʻi ʻe he telinga ʻae ngaahi lea?
Pea kamata ʻe he ngutu hono kai?
12 Pea ʻoku ʻiate ia ʻoku talu mei muʻa ʻae poto;
pea ko e ʻilo ʻi he ngaahi ʻaho lahi.
 
13 “ʻOku ʻiate ia ʻae poto mo e mālohi,
ʻoku ʻiate ia ʻae fakakaukau mo e ʻilo.
14 Vakai, ʻoku ne holoki hifo, pea ʻe ʻikai faʻa toe fokotuʻu ia:
ʻoku ne tāpuni ki he tangata, pea ʻoku ʻikai ke faʻa matoʻo.
15 Vakai, ʻoku ne taʻofi ki he ngaahi vai, pea matuʻu ia:
ʻoku ne fekau atu foki ia, pea ʻoku fulihi ʻe ia ʻae fonua.
16 ‌ʻOku ʻiate ia ʻae mālohi mo e poto,
ʻoku ʻoʻona ʻae kākāʻia mo ia ʻoku kākā.
17 ‌ʻOku ne taki pōpula ʻae kau fakakaukau,
pea ne fakavaleʻi ʻae kau fakamaau.
18 Ko e haʻi ʻoe ngaahi tuʻi kuo ne vete,
ka ne haʻihaʻi honau noʻotanga vala ʻaki ʻae haʻi.
19 ‌ʻOku ne taki pōpula ʻae ngaahi houʻeiki,
pea ʻoku ne lī ki lalo ʻae mālohi.
20 ‌ʻOku ne toʻo atu ʻae lea ʻae kau poto,
pea toʻo mo e ʻilo ʻae mātuʻa.
21 ‌ʻOku ne lilingi ʻae manukia ki he ngaahi houʻeiki,
pea ne vete ʻae noʻo ʻoe mālohi.
22 ‌ʻOku ne fakahā ʻae ngaahi meʻa lilo mei he fakapoʻuli,
pea ne ʻomi ki he maama ʻae ʻata ʻoe mate.
23 ‌ʻOku ne fakatokolahi ʻakinautolu ʻoku ne fakalahi ʻae ngaahi puleʻanga,
pea toe fakasiʻisiʻi ia.
24 ‌ʻOku ne toʻo ʻo ʻave ʻae loto ʻoe ngaahi ʻeiki ʻoe kakai ʻo māmani,
ʻo ne pule ke nau ʻalu fano ʻi ha toafa taʻehahala.
25 ‌ʻOku nau tautaufā ʻi he poʻuli taʻehamaama,
pea ʻoku ne pule ke nau fehēaki fano ʻo hangē ha konā.