10
1 ʻOku holi ʻa Siope ke na alea mo e ʻOtua ki he mamahi. 18 ʻOku ne lāunga ki heʻene moʻui, ʻo kole ke ne fiemālie siʻi ʻi heʻene teʻeki ai mate.
“ʻOku fiu hoku laumālie ʻi heʻeku moʻui;
te u tuku au ke u lāunga;
te u lea ʻi he mamahi ʻo hoku laumālie.
Te u pehē ki he ʻOtua, ʻoua naʻa ke tuku au ko e halaia;
fakahā mai pe ko e hā ʻoku ke fakamamahiʻi ai au.
He ʻoku taau mo koe ke fakamamahi,
koeʻuhi ke ke fehiʻa ki he ngāue ʻa ho nima,
ka ke fakamaama ki he fakakaukau ʻae angahala?
He ʻoku ke mata fakakakano?
Pe ʻoku ke mamata ʻo hangē ko e mamata ʻae tangata?
He ʻoku tatau ho ngaahi ʻaho mo e ngaahi ʻaho ʻoe tangata?
Mo ho ngaahi taʻu mo e ngaahi ʻaho ʻoe tangata,
Koeʻuhi ʻoku ke ʻekea ʻeku angahala,
mo ke hakule ʻa ʻeku fai kovi?
‌ʻOku ke ʻilo ʻoku ʻikai te u fai kovi,
pea ʻoku ʻikai ha taha ʻe faʻa fakahaofi mei ho nima.
 
“Kuo ngaohi au ʻe ho nima mo fakafuofua takatakai au;
ka ʻoku ke tāmateʻi au.
‌ʻOku ou kole kiate koe, ke ke manatuʻi,
kuo ke ngaohi au ʻo hangē ko e ʻumea pea te ke toe ʻomi au ki he efu?
10 He naʻe ʻikai te ke lilingi au ʻo hangē ko e huʻahuhu,
mo fakafefeka au ʻo hangē ko e siisi?
11 Kuo ke fakakofuʻaki au ʻae kili mo e kakano,
pea kuo ke ʻāʻi au ʻaki ʻae ngaahi hui mo e uoua.
12 Kuo ke tuku kiate au ʻae moʻui mo e ʻofa,
pea kuo fakatolonga ʻeku moʻui ʻi hoʻo faʻa ʻaʻahi.
13 Pea kuo ke fufū ʻae ngaahi meʻa ni ʻi ho loto:
ʻoku ou ʻilo ʻoku ʻiate koe eni.
14 Kapau te u fai hala, ʻoku ke fakaʻilongaʻi au,
pea ʻe ʻikai te ke fakatonuhiaʻi au mei heʻeku angahia.
15 Kapau ʻoku ou fai hala ko au pe ʻe malaʻia;
pea kapau te u māʻoniʻoni, kae ʻikai teu faʻa hanga hake hoku ʻulu.
ʻOku ou pito ʻi he puputuʻu; ko ia ke ke vakai ki heʻeku mamahi;
16 He ʻoku tupulekina ia. ʻOku ke tuli au ʻo hangē ko ha laione fekai:
pea ʻoku ke toe fakahā ʻo fakamanavahē koe kiate au.
17 ‌ʻOku ke fakafoʻou hoʻo kau fakamoʻoni kiate au,
pea ke fakalahi ho houhau kiate au;
ʻoku tautaufetongi ʻae tau kiate au.
18 “Pea ko e hā kuo ke ʻomi ai au mei he manāva?
Taumaiā ne u mate,
ke ʻoua naʻa mamata ha mata kiate au!
19 Ka ne pehē teu hangē naʻe ʻikai teu ʻi ai;
pea ʻe fua au mei he manāva ki he faʻitoka.
20 ‌ʻIkai ʻoku siʻi pe hoku ngaahi ʻaho,
pea tuku muʻa,
ʻo tuku ai pe au, kau fakafiemālie siʻi,
21 ‌ʻI he teʻeki ai te u ʻalu pea ʻikai te u toe haʻu,
ʻio, ki he fonua ʻoe fakapoʻuli mo e ʻata ʻoe mate;
22 Ko e fonua ʻoe fakapoʻuli,
ʻo hangē ko e poʻuli ʻoe ʻata ʻoe mate,
ʻo taʻeʻiai ha fakatonutonu,
pea ʻoku tatau hono nima mo e fakapoʻuli.’ ”