Tongan Bible (Revised West Version) Siope 8
8
1 ʻOku fakahā ʻe Pilitati ʻoku angatonu ʻae ʻOtua ʻi heʻene fai ki he kakai ʻo fakatatau mo ʻenau ngāue. 8 ʻO ne fakamoʻoni ʻaki ʻae ngaahi talatupuʻa ʻi muʻa ʻae fakaʻauha ʻoe mālualoi. 20 ʻOku ne fakahā ʻoku totonu ʻae ngāue ʻae ʻOtua kia Siope.
Pea naʻe toki tali ʻe Pilitati mei Suaa, ʻo ne pehē,
‌ʻE fēfē hono fuoloa ʻo hoʻo lea pehē pe?
Pea tatau mo e matangi mālohi ʻae ngaahi lea ʻa ho ngutu?
He ʻoku fakahala ʻe he ʻOtua ʻae fakamaau?
Pe fakahalaʻi ʻe he Māfimafi ʻae angatonu?
Kapau kuo angahala ʻa hoʻo fānau kiate ia,
pea kuo ne liʻaki ʻakinautolu ko e meʻa ʻi heʻenau fai hala;
Kapau te ke kumi vave ki he ʻOtua,
pea fai hoʻo faʻa hū tāumaʻu ki he Māfimafi;
Kapau kuo ke maʻa mo angatonu ko e moʻoni ʻe ʻā hake ia maʻau,
pea te ne ngaohi ke monūʻia ʻae nofoʻanga ʻo hoʻo māʻoniʻoni.
Neongo ʻae siʻi ʻa ho kamataʻanga,
ka ʻe fakalahi ʻaupito ho ikuʻanga.
 
“Ko eni, ʻoku ou kole kiate koe, ke ke fehuʻi ki he kuonga ʻi muʻa,
pea ke teuʻi koe ke ke ʻeke ki heʻenau ngaahi tamai:
(He ʻoku ʻoe ʻaneafi pe ʻakinautolu, pea taʻeʻilo ha meʻa,
koeʻuhi ʻoku tatau hotau ngaahi ʻaho ʻi māmani mo e ʻata:)
10 ‌ʻIkai ʻe akonakiʻi koe ʻekinautolu, ʻo tala kiate koe,
pea hua ʻaki mai ʻae ngaahi lea mei honau loto?
 
11 “ʻE faʻa tupu ʻae mohuku ʻoe anovai ka ʻi he kelepulu pe?
ʻE faʻa tupu ʻae kaho ka ʻi he vai pe?
12 He ʻoku lolotonga ʻene kei mata, ʻo ʻikai tā,
ʻoku tomuʻa mae ia ʻi he ʻakau kotoa pē.
13 ‌ʻOku pehē pe ʻae ʻaluʻanga ʻokinautolu ʻoku fakangaloʻi ʻae ʻOtua;
pea ko e ʻamanaki ʻae mālualoi ʻe ʻauha ia:
14 Ko ʻene ʻamanaki ʻe tuʻusi ia,
pea ko ʻene falalaʻanga ko e matamata kupenga ʻoe hina.
15 ‌ʻE faʻaki ia ki hono fale, ka ʻe ʻikai tuʻu ia:
ʻe puke maʻu ʻe ia ki ai, ka ʻe ʻikai te ne tolonga.”
16 ‌ʻOku maʻuiʻui ia ʻi he mata ʻoe laʻā,
pea tupu hono vaʻa ʻi heʻene ngoue.
17 Ko hono ngaahi aka ʻoku fefihifihitaki ʻi he tafungofunga,
ʻo ʻiloʻi ʻae potu makamaka.
18 Kapau te ne fakaʻauha ia mei hono potu,
pea ʻe toki fakafisi ia, ʻo pehē, ‘naʻe ʻikai te u mamata kiate koe.’
19 Vakai, ko e fiefia eni ʻa hono hala,
pea ʻe toe tupu ʻae niʻihi mei he kelekele.
 
20 “Vakai, ʻe ʻikai siʻaki ʻe he ʻOtua ha taha haohaoa,
pea ʻe ʻikai tokoniʻi ʻe ia ʻae kau fai kovi:
21 Kaeʻoua ke ne fakapito ho ngutu ʻi he kata,
mo ho loungutu ʻi he fiefia.
22 Ko kinautolu ʻoku fehiʻa kiate koe ʻe fakakofuʻaki ʻae mā;
pea ʻe fakaʻauha ʻae nofoʻanga ʻoe angahala.”