65
1 Ko e ui ʻoe kakai Senitaile. 2 Kuo liʻaki ʻae kakai Siu, ko e meʻa ʻi heʻenau taʻetui, mo e lotu ki he tamapua, mo e mālualoi. 8 Ko e toenga kakai ʻe moʻui. 11 Ko e ngaahi tautea ki he angakovi, mo e ngaahi tāpuaki ki ho anga fakaʻotua. 17 Ko e monūʻia ʻoe Selūsalema foʻou.
“ʻOku kumi kiate au ʻakinautolu naʻe ʻikai te nau fehuʻi kiate au;
kuo ʻilo au ʻekinautolu naʻe ʻikai kumi kiate au:
naʻaku pehē, ‘Vakai kiate au, vakai kiate au,’ ki he puleʻanga naʻe ʻikai ke ui ʻaki hoku huafa.
Kuo u mafao atu hoku nima ʻi he ʻaho kotoa ki he kakai angatuʻu,
ʻaia ʻoku ʻeveʻeva ʻi he hala ʻoku ʻikai lelei,
ʻo hangē ko ʻenau ngaahi filioʻi:
Ko e kakai ʻoku fakahouhau kiate au maʻuaipē ki hoku fofonga;
ʻoku fai feilaulau ʻi he ngaahi ngoue,
pea ʻoku tutu ʻae meʻa namu kakala ʻi he ngaahi ʻesi makaʻumea;
‌ʻAkinautolu ʻoku nofo ʻi he ngaahi tanuʻanga,
pea ʻi he ngaahi fale māʻolunga,
ʻoku kai ʻae kakano ʻoe puaka,
pea ko e vaihū ʻoe ngaahi meʻa fakalielia ʻoku ʻi he ʻenau ngaahi ipu;
‌ʻAkinautolu ʻoku pehē, ‘Tuʻu tokotaha pe koe,
ʻoua ʻe haʻu ke ofi kiate au;
he ʻoku ou māʻoniʻoni hake ʻiate koe.’
Ko e ʻohuafi ʻakinautolu ni ʻi hoku fofonga,
ko e afi ʻoku ulo ʻi he ʻaho kotoa pē.
“Vakai, ʻoku tohi ʻi hoku ʻao:
ʻE ʻikai te u fakalongo pe,
ka te u totongi,
ʻio, ʻe ai ʻae totongi ki honau fatafata.
‌ʻOku pehē ʻe Sihova, “Ko hoʻomou angahia, mo e angahala ʻa hoʻomou ngaahi tamai fakataha,
ʻakinautolu kuo tutu ʻae meʻa namu kakala ʻi he ngaahi moʻunga,
pea kape kiate au ʻi he ngaahi potu tafungofunga:
ko ia te u fua ʻa ʻenau muʻaki ngāue ki honau fatafata.
‌ʻOku pehē ʻe Sihova,
“ʻO hangē ʻoku ʻilo ʻae uaine foʻou ʻi he fuhi,
pea ʻoku pehē ʻe ha taha, ‘ʻoua ʻe fakaʻauha ia; he ʻoku ʻi ai ha tāpuaki;’
te u fai pehē koeʻuhi ko ʻeku kau tamaioʻeiki,
koeʻuhi ke ʻoua naʻaku fakaʻauha ʻakinautolu kotoa pē.
Pea te u ʻomi ha hako meia Sēkope,
pea mei Siuta ha taha ke maʻu hoku ngaahi moʻunga:
pea ʻe maʻu ia ʻe hoku kakai fili,
pea ʻe nofo ai ʻa ʻeku kau tamaioʻeiki.
10 Pea ʻe hoko ʻa Saloni ko e loto ʻā ʻae fanga sipi,
pea ko e teleʻa ʻo ʻAkoli ko e tokotoʻanga ʻoe fanga manu,
maʻa hoku kakai ʻaia kuo kumi kiate au.
11 “Ka ko kimoutolu kuo mou liʻaki ʻa Sihova,
kuo fakangalongaloʻi hoku moʻunga tapu,
ʻoku mou teuteu ha keinangaʻanga maʻa Kata,
pea ʻoku ʻatu ʻae feilaulau inu kia Meni.
12 Ko ia te u lau ai ʻakimoutolu ki he heletā,
pea te mou punou kotoa pē ki he tāmateʻi:
koeʻuhi ʻi heʻeku ui, naʻe ʻikai te mou tali;
ʻi heʻeku lea, naʻe ʻikai te mou fanongo;
ka naʻa mou fai kovi ʻi hoku ʻao,
mo fili ʻaia naʻe ʻikai te u fiemālie ai.
 
13 Ko ia ʻoku pehē ʻe he ʻOtua ko Sihova,
“Vakai, ʻe kai ʻe heʻeku kau tamaioʻeiki,
ka te mou fiekaia:
vakai, ʻe inu ʻe heʻeku kau tamaioʻeiki,
ka te mou fieinua:
vakai, ʻe fiefia ʻeku kau tamaioʻeiki,
ka e mā ʻakimoutolu.
14 Vakai, ʻe hivehiva ʻeku kau tamaioʻeiki koeʻuhi ko e fiefia ʻoe loto,
ka te mou tangi koeʻuhi ko e mamahi ʻoe loto,
pea ʻe tangilāulau ʻi he mamahi ʻoe laumālie.
15 Pea te mou tuku homou hingoa ko e fakamamahi kiate kinautolu kuo u fili:
koeʻuhi ʻe tāmateʻi ʻakimoutolu ʻe he ʻEiki ko Sihova,
pea ui ʻene kau tamaioʻeiki ʻaki ha hingoa kehe:
16 Koeʻuhi ko ia ʻoku ne tāpuaki ia ʻi he fonua te ne tāpuaki ia ʻi he ʻOtua ʻoe moʻoni;
pea ko ia ʻoku fuakava ʻi he fonua te ne fuakava ʻi he ʻOtua ʻoe moʻoni;
koeʻuhi kuo fakangalo ʻae ngaahi muʻaki mamahi,
pea koeʻuhi kuo fakafufū ia mei hoku fofonga.
 
17 “Vakai, he ʻoku ou fakatupu ʻae ngaahi langi foʻou pea mo e fonua foʻou:
pea ʻe ʻikai manatu ʻaia naʻe ʻi muʻa,
pe ai ha manatu loto ki ai.
18 Ka ke fiefia ʻakimoutolu pea nekeneka ʻo taʻengata ʻi he meʻa ʻoku ou fakatupu:
he vakai, ʻoku ou ngaohi ʻa Selūsalema ko e fiefiaʻanga,
pea ke fiefia ʻa hono kakai.
19 Pea te u fiefia ia Selūsalema,
pea nekeneka ʻi hoku kakai:
pea ʻe ʻikai ha toe fanongo ki ha leʻo ʻoe tangi ʻiate ia,
pe ko e leʻo ʻoe tangi mamahi.
 
20 “ʻE ʻikai toe ʻai ʻi ai ha tamasiʻi ʻoku moʻui fuonounou,
pe ko ha tangata motuʻa ʻoku taʻekakato hono ngaahi ʻaho:
he ko ia ʻe mate ʻi hono teau taʻu ʻe mate ko e tamasiʻi pe;
pea ko e tangata angahala ʻoku mate ʻi hono teau taʻu ʻe malaʻia ia.
21 Pea te nau langa ʻae ngaahi fale, pea nofo ai;
pea te nau tō ʻae ngaahi vaine, pea kai ʻae fua ʻo ia.
22 ‌ʻE ʻikai te nau langa, kae nofo ai ha taha kehe;
ʻe ʻikai te nau tō, kae kai ʻe ha taha kehe:
he ʻoku hangē ko e ngaahi ʻaho ʻoe ʻakau ʻoku pehē ʻae ngaahi ʻaho ʻo hoku kakai,
pea ʻe leleiʻia fuoloa ʻae kakai kuo u fili ʻi he ngāue ʻa honau nima.
23 ‌ʻE ʻikai te nau ngāue taʻeʻaonga,
pe fanauʻi ki he mamahi;
he ko e hako ʻakinautolu kuo monūʻia ʻia Sihova,
pea mo ʻenau fānau fakataha mo kinautolu.
24 Pea ʻe hoko ʻo pehē, ʻi he teʻeki te nau ui, te u tali;
pea ʻi he lolotonga ʻenau lea, te u ongoʻi.
25 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova,
“ʻE kai fakataha ʻae ulofi mo e lami,
pea ʻe kai ʻe he laione ʻae kau ʻoe koane ʻo hangē ko e pulu:
pea ko e meʻakai ʻoe ngata ko e efu.
ʻE ʻikai te nau fakamamahi pe fakaʻauha ʻi ha potu ʻo hoku moʻunga māʻoniʻoni kotoa pē.”