Tongan Bible (Revised West Version) ʻIsaia 64
64
1 ʻOku hū ʻae siasi ke hā ʻae mālohi ʻoe ʻOtua. 5 ʻI he manatu ki he ʻaloʻofa ʻoe ʻOtua, ʻoku fakahā ia ʻae kovi ʻoe loto taʻeliliu. 9 ʻOku lāunga ia ʻi heʻenau mamahi.
Taumaiā ke ke haeʻi ʻae ngaahi langi,
koeʻuhi ke ke hāʻele hifo,
koeʻuhi ke tafe hifo ʻae ngaahi moʻunga ʻi hoʻo ʻafio mai.
‌ʻO hangē ʻoku ulo ʻae afi vela,
ʻoku ngaohi ʻe he afi ʻae vai ke lili,
ke pehē hoʻo fakahā ho huafa ki ho ngaahi fili,
koeʻuhi ke tetetete ʻae ngaahi puleʻanga ʻi ho ʻao!
‌ʻI hoʻo fai ʻae ngaahi meʻa fakamanavahē ʻaia naʻe ʻikai te nau ʻamanaki ki ai,
naʻa ke hāʻele hifo, naʻe tafe hifo ʻae ngaahi moʻunga ʻi ho ʻao ʻi hoʻo ʻafio mai.
He talu ʻae kamataʻanga ʻo māmani ʻoku teʻeki fanongo,
pe ongoʻi ʻe he telinga,
pe mamata ʻe ha mata, ki ha ʻOtua mo koe,
ʻaia kuo ne fai ʻae ngaahi meʻa pehē ni maʻanautolu ʻoku tatali kiate ia.
‌ʻOku ke fakafetaulaki kiate ia ʻoku fiefia pea fai māʻoniʻoni,
kiate kinautolu ʻoku manatu kiate koe ʻi ho ngaahi hala:
vakai, ʻoku ke houhau; he kuo mau fai angahala:
ka ʻoku tuʻumaʻu ʻena,
pea te mau moʻui.
‌ʻOku mau tatau kotoa pē mo e taʻemaʻa,
pea ʻoku tatau ʻemau māʻoniʻoni kotoa pē mo e ngaahi konga holoholo fakalielia;
pea ʻoku mau mae kotoa pē ʻo hangē ko e louʻakau;
pea ko ʻemau ngaahi hia, ʻo hangē ko e matangi, kuo ne ʻāvea ʻakimautolu.
Pea ʻoku ʻikai ha taha ʻoku ui ki ho huafa,
pe ueʻi ʻe ia ia ke puke kiate koe:
he kuo ke fufū ho fofonga ʻiate kimautolu,
pea kuo fakaʻauha ʻakimautolu, koeʻuhi ko ʻemau ngaahi hia.
 
Ka ko eni, ʻE Sihova, ko koe ko ʻemau tamai;
ko e ʻumea ʻakimautolu, pea ko homau ngaohi koe:
pea ko e ngāue ʻa ho nima ʻakimautolu kotoa pē.
‌ʻOua naʻa ke houhau lahi, ʻE Sihova,
pe manatu maʻuaipē ki he hia:
vakai, pea ʻafioʻi, ʻoku mau kole kiate koe,
he ko hoʻo kakai ʻakimautolu kotoa pē.
10 Kuo hoko ko e toafa ʻa hoʻo ngaahi kolo māʻoniʻoni,
ko e potu liʻaki ʻa Saione,
kuo ʻauha ʻa Selūsalema.
11 Kuo vela ʻi he afi ʻa homau fale matamata ʻeiki mo māʻoniʻoni,
ʻaia naʻe fakamālō ai kiate koe ʻa ʻemau ngaahi tamai:
pea kuo maumau ʻemau ngaahi meʻa lelei kotoa pē.
12 Te ke taʻofi koe, ʻE Sihova, koeʻuhi ko e ngaahi meʻa ni?
Te ke fakalongo pe, pea fakamamahi lahi ʻakimautolu?