3
1 Ko e maveuveu lahi ʻoku hoko ʻi he angahala, 9 Ko e pauʻu ʻae kakai. 12 Ko e fakamālohi mo e manumanu ʻae kau pule. 16 Ko e ngaahi tautea ʻe hoko koeʻuhi ko e laukau ʻae kakai fefine.
Vakai, he ko e ʻEiki ko Sihova ʻoe ngaahi kautau, ʻoku ne toʻo atu mei Selūsalema pea mo Siuta ʻae falalaʻanga mo e tokoni,
ʻae tokoni kotoa pē ʻoe meʻakai,
mo e tokoni kotoa pē ʻoe vai,
Ko e tangata mālohi,
pea mo e tangata tau,
ko e fakamaau,
pea mo e palōfita,
ʻae fakamākukanga,
pea mo e mātuʻa,
Ko e ʻeikitau ʻae toko nimangofulu,
pea mo e tangata ongoongolelei,
pea mo e tangata akonaki poto,
pea mo e tangata poto ʻi he faiva,
pea mo e tangata lea mālie.
Pea te u fakanofo ʻae tamaiki ko honau houʻeiki,
pea ʻe pule kiate kinautolu ʻae kau valevale.
Pea ʻe fefakamamahiʻaki ʻae kakai ʻiate kinautolu,
pea mo honau kaungāʻapi:
ʻe anga fielahi ʻae tamasiʻi ki he motuʻa,
mo e angakovi kiate ia ʻoku ongoongolelei.
Pea ʻe puke ʻe ha tangata ʻa hono tokoua ʻi he fale ʻo ʻene tamai,
ʻo ne pehē, “ʻOku ʻiate koe ʻae ngaahi kofu,
ke ke hoko ko homau pule,
pea toʻo ʻe ho nima ʻa ʻemau malaʻia ni:”
‌ʻI he ʻaho ko ia te ne fuakava, ʻo pehē, “ʻE ʻikai teu hoko ko e fakamoʻui;
he ʻoku ʻikai ha mā pe ha kofu ʻi hoku fale:
ʻoua naʻa ngaohi au ko e pule ʻoe kakai.”
He kuo malaʻia ʻa Selūsalema, pea kuo hinga mo Siuta:
he ko honau ʻelelo mo ʻenau faianga ʻoku kovi kia Sihova,
ke fakahouhauʻi ʻae fofonga ʻo ʻene ʻafio.
Ko e anga ʻo honau mata ko e fakaʻilonga ʻonautolu;
pea ʻoku nau fakahā ʻa ʻenau angahala ʻo hangē ko Sotoma,
ʻoku ʻikai te nau fufū ia.
ʻE malaʻia honau laumālie!
He kuo nau fakahoko ʻae kovi kiate kinautolu.
10 Mou pehē ki he māʻoniʻoni, “E hoko pe ʻae lelei:’
he te nau kai ʻae fua ʻo ʻenau faianga.
11 ‌ʻE malaʻia ʻae angahala!
ʻE hoko ʻae kovi kiate ia:
he ko e totongi ʻo hono nima ʻe ange kiate ia.
12 Ka ko hoku kakai, kuo fakamālohiʻi ʻakinautolu ʻe he tamaiki,
pea ʻoku puleʻi ʻakinautolu ʻe he kau fefine.
ʻE hoku kakai, ʻoku fakahalaʻi koe ʻe hoʻo kau takimuʻa,
ʻonau fakakehe ʻae ʻaluʻanga ʻo ho ngaahi hala.
13 ‌ʻOku tuʻu hake ʻa Sihova ke folofola,
ʻoku tuʻu ia ke fakamaau ʻae kakai.
14 ‌ʻE fakamaau ʻe Sihova ʻae kau mātuʻa ʻo hono kakai,
pea mo honau houʻeiki:
“he kuo mou kai ʻo ʻosi ʻae ngoue vaine;
ʻoku ʻi homou fale ʻae koloa kuo faʻao mei he kakai masiva.
15 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova ko e ʻEiki ʻoe ngaahi kautau,
“Ko e hā hono ʻuhinga ʻo hoʻomou taʻomia ʻa hoku kakai, ʻo momosi ʻae mata ʻoe masiva?”
16 Pea ʻoku pehē ʻe Sihova, “Koeʻuhi ʻoku fielahi ʻae ngaahi ʻofefine ʻo Saione,
mo nau ʻaʻeva fakamofutofuta mo e mata holi kovi,
mo ʻalu fakatekiteki pe,
mo fakapakihi honau vaʻe:
17 Ko ia ʻe taaʻi ʻe he ʻEiki ʻae tumuʻaki ʻoe ngaahi ʻofefine ʻo Saione ʻaki ʻae pala,
pea ʻe fakatelefuaʻi ʻakinautolu ʻe Sihova.”
18 ‌ʻI he ʻaho ko ia ʻe toʻo ʻe Sihova ʻiate kinautolu ʻae teunga tatangi ʻo honau vaʻe, mo e meʻa fau ʻoe ʻulu, mo ʻenau teunga ʻo hangē ko e māhina, 19 ‌ʻAe kahoa, pea mo e ngaahi vesa, pea mo e ngaahi pūlou, 20 ‌ʻAe ngaahi tatā, pea mo e teunga ʻo honau vaʻe, mo e ngaahi fua mo e ʻaiʻanga kakala, pea mo e ngaahi hau ki honau telinga, 21 ‌ʻAe ngaahi mama, mo e teunga ʻoe ihu, 22 Mo e tuului ʻo honau kofu, pea mo e kofutuʻa, pea mo e ngaahi pulupulu, pea mo e ngaahi kato paʻanga, 23 ‌ʻAe ngaahi sioʻata, pea mo e kofu lineni, pea mo e ngaahi kofu ʻoe ʻulu, pea mo e ngaahi pūlou.
24 Pea ʻe hoko ʻo pehē, ʻe fetongi ʻaki ʻae namu kakala ʻae namukū;
pea ʻe fetongi ʻaki ʻae noʻo lelei ʻae noʻo mahae;
pea ʻe liliu ʻae ʻulu lau lelei ko e tula;
pea ʻe fetongi ʻae kofu fatafata ʻaki ʻae kofu ʻoe tauangaʻa;
pea ʻe fetongi ʻaki ʻae hoihoifua ʻae fohia ʻi he laʻā.
25 ‌ʻE tō ho kau tangata ʻi he heletā,
mo hoʻo kau mālohi ʻi he tau.
26 Pea ʻe mamahi mo tangi hono ngaahi matapā;
pea ʻi heʻene lala te ne nofo ʻi he kelekele.