2
1 ʻOku kikite ʻa ʻIsaia ki he hoko mai ʻae puleʻanga ʻo Kalaisi. 6 ʻOku liaki ʻe he ʻOtua koeʻuhi ko e angakovi. 18 ʻOku ne enginaki ke manavahē, koeʻuhi ko e ngāue mālohi ʻoe māfimafi ʻae ʻOtua.
Ko e folofola naʻe hā mai kia ʻIsaia ko e foha ʻo ʻAmosi ʻoku kau ki Siuta mo Selūsalema.
Pea ʻe hoko ʻi he ngaahi ʻaho ʻamui, ʻe fokotuʻumaʻu ʻae moʻunga ʻoe fale ʻo Sihova ʻi he tumutumu ʻoe ngaahi moʻunga,
ʻe hiki hake ia ke māʻolunga ʻi he ngaahi moʻunga;
pea ʻe tafe ki ai ʻae ngaahi puleʻanga kotoa pē.
Pea ʻe ʻalu ʻae kakai tokolahi mo nau pehē,
“Mou haʻu, ke tau ʻalu hake ki he moʻunga ʻo Sihova,
ki he fale ʻoe ʻOtua ʻo Sēkope;
pea te ne akonakiʻi ʻakitautolu ʻi hono ngaahi hala,
pea te tau ʻaʻeva ʻi hono ngaahi hala:
koeʻuhi ʻe ʻalu atu ʻi Saione ʻae fono,
pea mo e folofola ʻa Sihova mei Selūsalema.
Pea te ne fakamaau ʻi he lotolotonga ʻoe ngaahi puleʻanga,
mo ne valokiʻi ʻae kakai tokolahi:
pea te nau tuki ʻa ʻenau ngaahi heletā ko e ngaahi huo,
pea mo honau ngaahi tao ko e ngaahi hele ʻauhani:
ʻe ʻikai hiki ʻe ha puleʻanga ʻae heletā ki ha puleʻanga,
pea ʻe ʻikai te nau toe ako ki he tau.
 
‌ʻAe fale ʻo Sēkope, mou haʻu, ke tau ʻaʻeva ʻi he maama ʻo Sihova.
Ko e moʻoni kuo ke liʻaki hoʻo kakai ko e fale ʻo Sēkope,
koeʻuhi kuo fakatokolahi ʻakinautolu mei he potu hahake,
pea ʻoku ai honau kikite ʻo hangē ko e kakai Filisitia,
pea ʻoku nau fakafiemālieʻi ʻakinautolu ʻi he fānau ʻae kakai muli.
‌ʻOku fonu foki ʻa honau fonua ʻi he siliva mo e koula,
pea ʻoku ʻikai hano ngataʻanga ʻo ʻenau koloa;
pea ʻoku fonu foki ʻa honau fonua ʻi he fanga hoosi,
pea ʻoku ʻikai hano ngataʻanga ʻo ʻenau saliote;
‌ʻOku pito foki ʻa honau fonua ʻi he ngaahi tamapua;
ʻoku nau lotu ki he ngāue ʻa honau nima,
ʻaia kuo ngaohi ʻe honau louhiʻi nima:
Pea ʻoku punou ʻae tangata lāuvale,
pea mo e ʻeiki ʻoku ne fakavaivai ia:
pea ʻe ʻikai te ke fakamolemole ʻakinautolu.
10 Ke ke hū ki he ʻanaʻi maka,
mo fakafufū koe ʻi he efu,
ʻi he manavahē kia Sihova,
mo e nāunau ʻo ʻene māfimafi.
11 ‌ʻE fakavaivai ʻae mata laukau ʻoe tangata,
pea ʻe fakahifo ki lalo mo e fielahi ʻae kakai,
ka ko Sihova pe ʻe hiki hake ʻi he ʻaho ko ia.
12 He ko e ʻaho ʻo Sihova ʻoe ngaahi kautau ʻe hoko kiate kinautolu kotoa pē ʻoku laukau mo fielahi,
pea kiate kinautolu kotoa pē kuo hiki hake;
pea ʻe fakavaivaiʻi hifo ia:
13 Pea ki he ngaahi sita kotoa pē ʻo Lepanoni, ʻoku hako mo māʻolunga,
pea ki he ngaahi oke kotoa pē ʻo Pesani,
14 Pea ki he ngaahi moʻunga māʻolunga kotoa pē,
pea ki he ngaahi tafungofunga kotoa pē kuo hiki hake,
15 Pea ki he ngaahi fale māʻolunga kotoa pē,
pea ki he ngaahi puke kotoa pē kuo ʻāʻi,
16 Pea ki he ngaahi vaka kotoa pē ʻo Tasisi,
pea ki he ngaahi meʻa fakatātā kotoa pē ʻoku matamatalelei.
17 Pea ʻe tuku hifo ai ʻae fieʻeiki ʻae tangata,
pea ʻe fakavaivaiʻi mo e fielahi ʻae kakai:
ka ko Sihova pe ʻe hiki hake ʻi he ʻaho ko ia.
18 Pea ʻe fakaʻauha ʻe ia ʻae ngaahi tamapua kotoa pē,
19 Pea te nau hū ki he ngaahi ʻana maka,
mo e ngaahi luo ʻi he kelekele,
ʻi he manavahē kia Sihova,
mo e nāunau ʻo ʻene māfimafi,
ʻoka tuʻu hake ia ke lulu fakamanavahēʻi ʻa māmani.
20 ‌ʻI he ʻaho ko ia ʻe lī ʻe he tangata ki he ngaahi mole mo e fanga peka,
ʻa ʻene ngaahi tamapua siliva,
mo ʻene ngaahi tamapua koula,
ʻaia naʻe taki taha ngaohi maʻana ke lotu ki ai;
21 Ke nau ʻalu ki he ngaahi ʻana maka,
pea mo e tumutumu ʻoe ngaahi maka hangatāmaki,
ʻi he manavahē kia Sihova,
pea mo e nāunau ʻo ʻene māfimafi,
ʻoka tuʻu hake ia ke lulu fakamanavahēʻi ʻa māmani.
22 Tuku hoʻomou falala ki he tangata, ʻaia ʻoku ʻi hono avaʻi ihu ʻa ʻene mānava:
he ko e hā ha meʻa ʻoku faʻa fai ʻe ia?