Tongan Bible (Revised West Version) ʻAmosi 6
6
1 Ko e angafakalusa ʻa ʻIsileli. 7 ʻE tautea ʻaki ʻae fakalala. 12 Ko ʻenau angafefeka.
Malaʻia kiate kinautolu ʻoku fakafiemālie kovi ʻi Saione,
pea ʻoku falala ki he moʻunga ʻo Samēlia,
ʻoku ui ko e tuʻu ki muʻa ʻi he ngaahi puleʻanga,
ʻaia naʻe haʻu ki ai ʻae fale ʻo ʻIsileli!
Laka koe ki Kaline, pea vakai:
pea ʻalu mei ai ki Hamati lahi:
pea toki ʻalu hifo ki Kati ʻoe kakai Filisitia:
ʻoku nau lelei lahi koā ʻi he ngaahi puleʻanga ni?
Pe ʻoku lahi hake honau mata fonua, ʻi homou mata fonua?
Ko kimoutolu ʻoku tuku mamaʻo atu ʻae ʻaho kovi,
pea ʻoku pule ke ʻunuʻunu mai ʻae nofoʻa ʻoe fakamālohi;
Pea ʻoku tokoto ʻi he ngaahi mohenga lei,
pea ʻoku fakatokoto ʻekinautolu ʻi he ngaahi tokotoʻanga,
pea ʻoku kai ʻae fanga lami mei he fanga manu,
pea mo e ʻuhiki pulu mei he fale manu;
Pea ʻoku hivehiva ki he leʻo ʻoe meʻa faiva,
pea ʻoku filioʻi ke ngaohi maʻanautolu ʻae ngaahi meʻa faiva ke hiva ʻaki, hangē ko Tevita;
Pea ʻoku inu uaine mei he ngaahi ipu,
pea ʻoku tākai ʻakinautolu ʻaki ʻae lolo mahuʻinga:
ka ʻoku ʻikai te nau mamahi ʻi he tuʻutāmaki ʻa Siosefa.
Ko ia te nau ʻalu ke pōpula mo e kakai ʻoku tomuʻa ʻalu ki he pōpula,
pea ko e kātoanga kai ʻanautolu naʻe fakatokoto ʻe fetuku.
“Kuo fuakava ʻa Sihova ʻi heʻene ʻafio,” ʻoku pehē ʻe Sihova, ko e ʻOtua ʻoe ngaahi kautau,
“ʻoku ou fehiʻa ki he lelei ʻo Sēkope,
pea fākaliliʻa ki hono ngaahi fale fakaʻeiki;
ko ia te u tukuange ʻae kolo mo ia kotoa pē ʻoku ʻi ai.
Pea ʻe pehē, ka ai ha kau tangata ʻe toko hongofulu kuo tuku ʻi he fale ʻe taha,
te nau mate.
10 “ʻE toʻo ʻae tangata ʻe heʻene tuʻasina, pea mo ia ne tutu ia, ke ʻomi ʻae ngaahi hui mei he fale, pea te ne pehē kiate ia ʻoku ʻi he veʻe fale, ‘ʻOku ai ha taha mo koe?’ Pea te ne pehē, ‘ʻIkai.’ Pea te ne toki pehē, ‘ʻOua te ke lea: he ʻoku tapu ke takua ʻae huafa ʻo Sihova.’
 
11 “Koeʻuhi, vakai, ʻoku fekau ʻe Sihova, pea te ne taaʻi ʻae fale lahi ke avaava,
pea mo e fale siʻi ke mafahifahi.
12 ‌ʻE lele koā ʻae fanga hoosi ʻi he funga maka?
ʻE ai ha taha te ne toho huo ai ʻaki ʻae fanga pulu?
He kuo mou liliu ʻae fakamaau ko e ʻahu,
pea ko e fua ʻoe angatonu ko e hemiloki:
13 ‌ʻAkimoutolu ʻoku fiefia ʻi he meʻa noa pe, pea lea pehē,
‘ʻIkai kuo tau maʻu ʻae nifo, ʻi hotau mālohi pe?’ ”
14 Ka ʻoku pehē ʻe Sihova, ko e ʻOtua ʻoe ngaahi kautau,
“Vakai; te u fokotuʻu kiate kimoutolu ha puleʻanga, ʻe fale ʻo ʻIsileli;
pea te nau fakamamahi ʻakimoutolu mei he hūʻanga ki Hamati ʻo aʻu ki he vaitafe ʻoe toafa.”