6
1 Ko e totonu ʻae kau tamaioʻeiki, 3 Ke ʻoua naʻa kau fakataha mo e kakai akonaki foʻou. 6 Ko e koloa lahi ʻae angafakaʻotua, 10 Pea ko e ʻofa ki he koloa fakamaama ko e tefito ia ʻoe ngaahi kovi. 11 ʻAe ngaahi meʻa ke puna mei ai ʻa Timote, mo e ngaahi meʻa ke ne tuli ki ai, 17 Mo ia ke ne valoki ʻaki ʻae kakai maʻumeʻa. 20 Ke tauhi ke māʻoniʻoni ʻae ngaahi akonaki, pea ke ʻoua naʻa tokanga ki he ngaahi launoa taʻeʻaonga.
Ke pehē ʻe he kau tamaioʻeiki kotoa pē ʻoku moʻulaloa ki he haʻamonga, ʻoku totonu ke tuku ki honau houʻeiki ʻae fakaʻapaʻapa kotoa pē, telia naʻa fakaongokovi ʻae huafa ʻoe ʻOtua mo ʻene akonaki. Pea ko kinautolu ʻoku ai honau ʻeiki ʻoku tui, ʻoua naʻa nau taʻefakaʻapaʻapa ki ai, koeʻuhi ʻoku nau kāinga; ka ke ʻāsili ai ʻenau ngaue, koeʻuhi ʻoku nau angatonu mo ʻofeina, ʻonau kau ʻi he lelei. Ko e ngaahi meʻa ni ke ke ako mo enginaki ʻaki. Kapau ʻoku ako kehe ʻe ha taha, pea ʻikai loto ia ki he ngaahi lea lelei, ʻae ngaahi lea ʻa hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi, pea ki he akonaki ʻaia ʻoku taau mo e angafakaʻotua; ‌ʻOku fielahi ia, ʻo taʻeʻilo ha meʻa, ka ʻoku mahaki ʻaki ʻe ia ʻae ngaahi fehuʻi mo e ngaahi fakakikihi lea, ʻaia ʻoku tupu ai ʻae meheka, mo e fekeʻikeʻi, mo e felauʻikoviʻaki, mo e femahalokoviʻaki. Mo e fefakakikihikoviʻaki ʻae kau tangata loto kovi, pea taʻemaʻu ʻae moʻoni, ʻoku nau mahalo ko ia ʻe koloaʻia ai ko e lotu ia; ke ke mavahe koe mei he kakai pehē. Ka ko e angafakaʻotua mo e loto fiemālie, ko e koloa lahi ia. He naʻe ʻikai te tau omi ha meʻa ki he māmani, pea kuo pau ʻe ʻikai te tau faʻa ʻave ai ha meʻa. Pea ʻi heʻetau maʻu ʻae meʻakai mo e kofu ke tau fiemālie ai. Ka ko kinautolu ʻoku holi ke koloaʻia, ʻoku nau tō ki he ʻahiʻahi mo e tauhele, mo e ngaahi holi vale lahi mo fakamamahi, ʻaia ʻoku lōmakiʻi ʻae kakai ki he malaʻia mo e mate fakaʻauha. 10 He ko e ʻofa ki he koloa, ko e tefito ia ʻoe kovi kotoa pē: ʻaia ʻi he manumanu feinga ki ai ʻae niʻihi, kuo nau hē mei he tui, pea kuo nau hokahokaʻi ʻaki ʻakinautolu ʻae ngaahi mamahi lahi. 11 Ka ko koe, ʻae tangata ʻoe ʻOtua, puna mei he ngaahi meʻa ni; pea ke tuli ki he māʻoniʻoni, mo e angafakaʻotua, mo e tui, mo e ʻofa, mo e faʻa kātaki, mo e angavaivai. 12 Tau ʻae tau lelei ʻoe tui, puke ke maʻu ʻae moʻui taʻengata, ʻaia kuo ui foki koe ki ai, pea kuo ke fakahā ʻae fakamoʻoni lelei ʻi he ʻao ʻoe fakamoʻoni tokolahi. 13 ‌ʻOku ou fekau kiate koe, ʻi he ʻao ʻoe ʻOtua, ʻaia ʻoku ne fakaake ʻae meʻa kotoa pē, mo e ʻao ʻo Kalaisi Sisu, ʻaia naʻa ne fakamoʻoni ʻi he ʻao ʻo Ponito Pailato ʻae fakahā lelei; 14 Ke ke tauhi ʻae fekau ni ʻo taʻemele, pea taʻevalokia, ʻo aʻu ki he fakahā mai ʻa hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi: 15 ‌ʻAia te ne fakahā ʻi hono kuonga ʻoʻona, ko e ʻEiki monūʻia, mo taha pe, ko e Tuʻi ki he ngaahi tui, mo e ʻEiki ki he ngaahi ʻeiki; 16 ‌ʻAia ʻoku ʻi ai tokotaha pe ʻae taʻefaʻamate, ʻoku nofoʻia ʻe ia ʻae maama taʻefaʻafotuaki; ʻaia kuo teʻeki mamata ki ai ha tangata, pea ʻikai siʻi te ne faʻa mamata ki ai: ke ʻiate ia ʻae fakaʻapaʻapa mo e mālohi ʻo taʻengata. ʻEmeni. 17 Fekau kiate kinautolu ʻoku koloaʻia ʻi māmani, ke ʻoua naʻa nau loto viki, pe falala ki he koloa tolu ke tau fiemālie ai; 18 Ke nau fai lelei, ke lahi ʻenau ngaahi ngaue lelei, ʻo fie tufaki, ʻo anga fie tokoni; 19 Pea nau tokonaki maʻanautolu ʻae tuʻunga lelei ki he kuonga ʻe hoko, koeʻuhi ke nau puke ki he moʻui taʻengata. 20 E Timote, ke ke puke ʻaia kuo tuku kiate koe ke tauhi, mo ke tapu ʻi he ngaahi papūnoa mo launoa, mo e akonaki angatuʻu, ʻoku ui loi pe “ko e poto.” 21 ‌ʻAia ʻi he tokanga ki ai ʻae niʻihi, kuo nau hē mei he tui. Ke ʻiate koe ʻae ʻaloʻofa. ʻEmeni.