Tongan Bible (Revised West Version) 1 Timote 5
5
1 Ko e anga ke fai ai ʻae valoki. 3 Ki he kau fefine kuo mate honau ʻunoho. 17 Ki he kau mātuʻa. 23 Ko e fekau ki he moʻui ʻae sino ʻo Timote. 24 ʻOku muʻomuʻa ʻae ngaahi angahala ʻae kakai niʻihi ki he fakamaau, pea muimui ʻae angahala ʻae kakai niʻihi.
‌ʻOua naʻa ke valoki kakaha ki ha motuʻa, kae fakakolekolea, ʻo hangē ki ha tamai; pea ki he kau talavou ʻo taau mo e ngaahi kāinga; Lea ki he kau finemātuʻa ʻo taau mo e faʻē; mo e kau finemui ʻo taau mo e ngaahi tuofefine, ʻi he angamaʻa kotoa pē. Tauhi ki he kau fefine kuo mate honau ʻunoho, ʻakinautolu ʻoku masiva moʻoni. Pea kapau ʻoku ai ha fefine kuo mate hono ʻunoho ʻoku ai ʻene fānau pe mokopuna, tuku ke nau fuofua fakahā ʻenau anga fakalotu ʻi ʻapi, pea totongi lelei ki heʻenau mātuʻa: he ʻoku lelei pea mālie ia ʻi he ʻao ʻoe ʻOtua. Pea ko eni, ko e fefine kuo mate hono ʻunoho, pea paea moʻoni, ʻoku falala ia ki he ʻOtua, pea fai maʻu pe ʻene kole tāumaʻu mo e lotu ʻi he pō mo e ʻaho. Ka ko ia ʻoku moʻui ki he fiemālie fakakakano, ʻoku mate ia ʻi he lolotonga ʻene moʻui. Pea ko e ngaahi meʻa ni ke ke fekauʻaki koeʻuhi ke nau taʻehalaia. He kapau ʻoku ʻikai ke tokonaki ʻe ha tokotaha ki hono kāinga, pea kiate kinautolu tonu ʻi hono fale, kuo siʻaki ʻe ia ʻae lotu, pea lahi hake ʻene kovi ʻaʻana ʻiate ia ʻoku taʻelotu. Ke ʻoua naʻa fili ki he fakataha ha fefine kuo mate hono ʻunoho ʻoku teʻeki ai onongofulu taʻu ʻene motuʻa, naʻe ʻunoho ia ki he tangata pe taha, 10 Kuo fakaongolelei ia ʻi he ngaahi ngaue lelei; ʻo kapau naʻa ne tauhi fānau ʻo kapau naʻa ne fakaafe ʻae kakai fononga, kapau naʻa ne fufulu ʻae vaʻe ʻoe kāinga māʻoniʻoni, kapau naʻa ne tokoni ki he kakai mahaki, kapau naʻa ne faʻa fai ʻae ngaahi ngaue lelei kotoa pē 11 Kae tuku pe ʻae kau finemui kuo mate honau ʻunoho; he ʻoka nau ka taʻeanganofo kia Kalaisi, pea te nau fie mali; 12 ‌ʻO nau halaia ai, ko e meʻa ʻi heʻenau liʻaki ʻenau fuofua tui. 13 Kaeʻumaʻā ʻoku nau fai fakapikopiko, ʻo feʻaluʻaki fano pe ʻi he fale ki he fale; pea ʻikai ngata ʻi he fakapikopiko, ka koe kau fakalanga lau foki ʻo kaunoa, ʻonau lea ki he ngaahi meʻa ʻoku ʻikai totonu. 14 Ko ia ko hoku loto ke mali ʻae kau finemui, pea fānau, mo tauhi ʻae fale, pea ʻoua naʻa ai ha tuʻunga ki he lea manuki ʻoe fili. 15 He kuo afe ʻeni ʻae niʻihi ʻo muimui ʻia Sētane. 16 Kapau ʻoku kāinga ha tangata pe ha fefine ʻoku tui, ki ha kau fefine kuo mate honau ʻunoho, tuku ke nau tauhi ʻakinautolu, kaeʻoua naʻa fakamāfasia 17 ‌ʻIlonga ʻae kau mātuʻa ʻoku pule lelei, ke ʻatu kiate kinautolu ʻae fakaʻapaʻapa lahi, kae lahi hake kiate kinautolu ʻoku ngaue ʻi he folofola mo e akonaki. 18 He ʻoku pehē ʻae tohi, “ʻOua naʻa ke nonoʻo ʻae ngutu ʻoe pulu ʻoku ne molomoloki ʻae uite.” Pea, “ʻOku taau mo e tangata ngaue hano tauhi.” 19 ‌ʻOua naʻa ke tali ha fakaʻilo kovi ki ha motuʻa, ka ʻi he ʻao ʻoe fakamoʻoni ʻe toko ua, pe toko tolu. 20 Ko kinautolu ʻoku fai angahala, valoki fakahā pe, ke manavahē ai ʻae niʻihi. 21 ‌ʻOku ou fekau ʻi he ʻao ʻoe ʻOtua, mo e ʻEiki ko Sisu Kalaisi, mo e kau ʻāngelo kuo fili, ke ke tokanga ki he ngaahi meʻa ni, ʻo taʻefilifilimānako ki ha taha ʻae taha ʻi he filifilimānako. 22 ‌ʻOua naʻa ke hilifaki nima fakavave ki ha tangata ʻe tokotaha, pea ʻoua naʻa ke kau ki he angahala ʻoe kakai: ke ke tauhi koe ke ke maʻa. 23 ‌ʻOua naʻa ke kei inu vai pe, ka ke ʻai ʻae uaine siʻi, telia ho fatu mo hoʻo faʻa mahamahaki. 24 ‌ʻOku tomuʻa hā ʻae angahala ʻae kakai niʻihi, ʻo muʻomuʻa ki he fakamaau; ka ʻoku muimui pe ʻi he niʻihi. 25 Pea ʻoku pehē foki ʻoku tomuʻa hā mai ʻae ngaahi ngaue lelei ʻae niʻihi; pea ko ia ʻoku ʻikai pehē, ʻe ʻikai faʻa fufū ia.