3
1 Ko e ngaahi foha ʻo Tevita. 10 Ko hono hako ʻoʻona ʻo aʻu kia Setikia. 17 Ko e hako ʻo Sekonia.
Pea ko eni ʻae ngaahi foha ʻo Tevita, ʻakinautolu naʻe fānau kiate ia ʻi Hepeloni; ko e ʻuluaki fānau ko ʻAmanoni, ʻia ʻAhinoami ko e fefine Sesilili; ko hono toko ua ko Taniela, ʻia ʻApikali ko e fefine Kameli: Ko hono toko tolu, ko ʻApisalomi ko e tama ʻa Meaka ko e ʻofefine ʻo Talimei ko e tuʻi ʻo Kesuli: ko hono toko fā, ko ʻAtonisa ko e tama ʻa Hakiti: Ko hono toko nima, ko Sifatia ʻia ʻApitali: ko hono toko ono, ko Itiliami ʻia Ekila ko hono ʻunoho. Naʻe fanauʻi ʻae toko ono ni kiate ia ʻi Hepeloni; pea naʻa ne pule ʻi ai ʻi he taʻu ʻe fitu mo e māhina ʻe ono: pea naʻa ne pule ʻi Selūsalema, ʻi he taʻu ʻe tolungofulu ma tolu. Pea ko kinautolu eni naʻe fanauʻi kiate ia ʻi Selūsalema; ko Samua, mo Sopapi, mo Natani, pea mo Solomone, ko e toko fā ʻia Patisua ko e ʻofefine ʻo ʻAmieli: Ko Ipia foki, mo ʻIlisua, mo Ilifileti. Mo Noka, mo Nefeki, mo Safia, Mo ʻIlisama, mo Iliata, pea mo Ilifileti, ko e toko hiva. Ko e ngaahi foha eni kotoa pē ʻo Tevita, ka ʻoku lau kehe ʻae ngaahi tama ʻae kau sinifu, pea mo Tamaa ko honau tuofefine.
10 ¶ Pea ko e foha ʻo Solomone, ko Lehopoami, ko hono foha ʻoʻona ko ʻApia, ko hono foha ʻoʻona ko ʻAsa, ko hono foha ʻoʻona ko Sihosafate, 11 Ko hono foha ʻoʻona ko Solami, ko hono foha ʻoʻona ko ʻAhasia, ko hono foha ʻoʻona ko Soasi, 12 Ko hono foha ʻoʻona ko ʻAmasia, ko hono foha ʻoʻona ko ʻAsalia, ko hono foha ʻoʻona ko Sotami, 13 Ko hono foha ʻoʻona ko ʻAhasi, ko hono foha ʻoʻona ko Hesekaia, ko hono foha ʻoʻona ko Manase, 14 Ko hono foha ʻoʻona ko ʻAmoni, pea ko hono foha ʻoʻona ko Sosaia. 15 Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Sosaia, ko hono ʻuluaki fānau ko Sohanani, ko hono toko ua ko Sihoiakimi, ko hono toko tolu ʻa Setikia, ko hono toko fā ʻa Salumi. 16 Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Sihoiakimi: ko Sekonia ko hono foha, pea ko hono foha ʻoʻona ko Setikia. 17 Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Sekonia; ko Esili, mo Salatieli ko hono foha, 18 Ko Malikilami foki, mo Pitaia, mo Senasa, mo Sekamia, mo Hosama, mo Nitapia. 19 Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Pitaia, ko Selupepeli, mo Simi: pea ko e ngaahi foha ʻo Selupepeli; ko Mesulami, mo Hanania, pea mo Silomiti ko honau tuofefine: 20 Mo Hasupa, mo Oeli, mo Pelekia, mo Hasatia, mo Susapi-Heseti, ko e toko nima. 21 Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Hanania ko Pelatia, mo Sisaia; ko e ngaahi foha ʻo Lifaia, ko e ngaahi foha ʻo Elinani, ko e ngaahi foha ʻo ʻOpataia, ko e ngaahi foha ʻo Sikania. 22 Pea ko e ngaahi foha ʻo Sikania; ko Simaia: pea ko e ngaahi foha ʻo Simaia; ko Hatusi, mo Ikiali, mo Pelaia, mo Nealia, mo Safati, ko e toko ono. 23 Pea ko e ngaahi foha ʻo Nealia; ko Ilionei, mo Hesekaia, mo ʻAsilikami, ko e toko tolu. 24 Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Ilionei, ko Hotaia, mo Iliasipi, mo Pelaia, mo ʻAkupi, mo Sohanani, mo Tilaia, mo ʻAnani, ko e toko fitu.