Tongan Bible (Revised West Version) 1 Meʻa Hokohoko 2
2
1 Ko e hako ʻo ʻIsileli. 3 Ko e tala ʻae hohoko ʻoe hako ʻo Siuta. 13 Ko e fānau ʻa Sese. 18 Ko e fānau ʻa Kelepi. 21 Ko e fānau ʻa Hesiloni. 25 Ko fānau ʻa Silamili. 34 Ko e fānau ʻa Sesani. 42 Ko e faʻahinga ʻe taha ʻoe fānau ʻa Kelepi. 50 Ko e hako ʻo Kelepi ko e foha ʻo Hua.
Ko e ngaahi foha eni ʻo ʻIsileli; ko Lupeni, mo Simione, mo Livai, mo Siuta, mo ʻIsaka, mo Sepuloni, Mo Tani, mo Sosefa, mo Penisimani, mo Nafitali, mo Kata, pea mo ʻAseli.
¶ Ko e ngaahi foha eni ʻo Siuta; ko ʻEa, mo ʻOnani, mo Sila: naʻe fanauʻi ʻae toko tolu ko ia kiate ia ʻe he taʻahine ʻo Sua ko e fefine Kēnani. Pea naʻe kovi ʻa ʻEa, ko e ʻuluaki fānau ʻa Siuta, ʻi he ʻao ʻo Sihova; pea naʻa ne tāmateʻi ia. Pea naʻe fanauʻi kiate ia ʻe Tema ko hono ʻofefine ʻi he fono ʻa Felesi pea mo Selaa. Ko e ngaahi foha kotoa pē ʻo Siuta ko e toko nima.
¶ Ko e ngaahi foha ʻo Felesi ko Hesiloni mo Hamuli. Pea ko e ngaahi foha ʻo Selaa ko Simili, mo Etani, mo Hemani, mo Kalikoli, pea mo Tala: ko e lau toko nima ʻakinautolu. Pea ko e ngaahi foha ʻo Kalimi; ko ʻAkali, ʻaia ko e fakamaveuveu ʻo ʻIsileli, ʻaia naʻe fai angahala ʻi he meʻa naʻe fakatapui. Pea ko e ngaahi foha ʻo Etani; ko ʻAsalia. Pea ko e ngaahi foha foki ʻo Hesiloni, ʻaia naʻe fānau kiate ia; ko Silamili, mo Lami, pea mo Kilupai.
10 ¶ Pea naʻe fanauʻi kia Lami ʻa ʻAminitapi; pea fanauʻi kia ʻAminitapi ʻa Nasoni, ko e ʻeiki ʻoe fānau ʻa Siuta. 11 Pea naʻe fanauʻi kia Nasoni ʻa Salima, pea fanauʻi kia Salima ʻa Poasi, 12 Pea naʻe fanauʻi kia Poasi, ʻa ʻOpeti, pea fanauʻi kia ʻOpeti ʻa Sese. 13 Pea naʻe fanauʻi kia Sese ʻa hono ʻuluaki foha ko ʻIliapi, pea ko ʻApinatapi ko hono toko ua, pea mo Sima ko hono toko tolu, 14 Mo Netanili ko hono toko fā, mo Latei ko hono toko nima, 15 Mo Osemi ko hono toko ono, mo Tevita ko hono toko fitu: 16 Pea ko hono ngaahi tuofefine ʻoʻona ko Seluia, mo ʻApikali. Pea ko e ngaahi tama ʻa Seluia; ko ʻApisai, mo Soape, pea mo ʻAsaeli, ko e toko tolu. 17 Pea naʻe fanauʻi ʻe ʻApikali ʻa ʻAmasa: pea ko e tamai ʻa ʻAmasa ko Seteli ko e tangata ʻIsimeʻeli. 18 Pea naʻe fanauʻi kia Kelepi ko e foha ʻo Hesiloni ʻae ngaahi fānau ʻia ʻAsupa ko hono ʻunoho, pea ʻia Silioti: ko eni ʻa ʻene ngaahi tama ʻaʻana; ko Sesa, mo Sopapi, mo ʻAlitoni. 19 Pea ʻi heʻene hoko ʻo pekia ʻa ʻAsupa, naʻe ʻomi ʻe Kelepi kiate ia ʻa Efalata, ʻaia naʻe fanauʻi kiate ia ʻa Hua. 20 Pea naʻe fanauʻi kia Hua ʻa Uli, pea fanauʻi kia Uli ʻa Pesalili. 21 Pea hili ia naʻe hū ange ʻa Hesiloni ki he ʻofefine ʻo Mekili ko e tamai ʻa Kiliati, ʻaia naʻa ne mali ʻunoho ki ai ʻi hono onongofulu taʻu ʻo ʻene motuʻa; pea naʻa ne fanauʻi ʻe ia kiate ia ʻa Sikupi. 22 Pea naʻe fanauʻi kia Sikupi ʻa Saili, ʻaia naʻe ʻoʻona ʻae kolo ʻe uofulu ma tolu ʻi he fonua ʻo Kiliati. 23 Pea naʻa ne kapasia ʻa Kesuli, mo ʻAlami, fakataha mo e ngaahi kolo ʻo Saili, meiate kinautolu, mo Kinati, mo hono ngaahi kolo ʻo ia, ʻio, ʻae kolo ʻe onongofulu. naʻe ʻoe ngaahi foha ʻo Mekili ko e tamai ʻa Kiliati, ʻae ngaahi potu ni kotoa pē. 24 Pea ʻi he hili ʻae pekia ʻa Hesiloni ʻi Kelepi-Efalata, naʻe toki fanauʻi kiate ia ʻe ʻApia ko e ʻunoho ʻo Hesiloni, ʻa ʻAsuli ko e tamai ʻa Tikoa.
25 ¶ Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Silamili ko e ʻuluaki foha ʻo Hesiloni; ko Lami ko e ʻuluaki fānau, mo Puna, mo Oleni, mo Osemi, mo ʻAhisa. 26 Pea naʻe ai mo e ʻunoho ʻe tokotaha ʻo Silamili, ʻaia naʻe hingoa ko ʻAtala; ko e faʻē ia ʻa Onami. 27 Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Lami ko e ʻuluaki fānau ʻa Silamili; ko Maʻasi, mo Samini, mo Ekeli. 28 Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Onami ko Samei, mo Sata. Pea ko e ngaahi foha ʻo Samei; ko Natapi, mo ʻApisuli. 29 Pea ko e hingoa ʻoe ʻunoho ʻo ʻApisuli, ko ʻEpieli, pea naʻa ne fānau ʻe ia kiate ia ʻa ʻApani mo Moliti. 30 Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Natapi ko Seleti, mo ʻApaiʻimi: ka naʻe mate ʻa Seleti taʻehafānau. 31 Pea ko e ngaahi foha eni ʻo ʻApaiʻimi ko Isi. Pea ko e ngaahi foha ʻo Isi ko Sesani. Pea ko e fānau ʻa Sesani ko ʻAlai. 32 Pea ko e ngaahi foha ʻo Sata ko e tokoua ʻo Samei; ko Seteli, mo Sonatane: pea naʻe mate ʻa Seteli taʻehafānau. 33 Pea ko e ngaahi foha ʻo Sonatane; ko Peleti, mo Sasa. Ko e ngaahi foha ʻakinautolu ni ʻo Silamili.
34 ¶ Ka ko eni naʻe ʻikai maʻu ʻe Sesani ha ngaahi foha ka ko e ngaahi ʻofefine. Pea naʻe maʻu ʻe Sesani ha tamaioʻeiki, ko e tangata ʻIsipite, ʻaia naʻe hingoa ko Salia. 35 Pea naʻe foaki ʻe Sesani ʻa hono ʻofefine kia Salia ko ʻene tamaioʻeiki ke na fakamaʻu; pea naʻa ne fanauʻi ʻe ia ʻa ʻAtai. 36 Pea naʻe tupu ʻia ʻAtai ʻa Natani, pea tupu ʻia Natani ʻa Sapati, 37 Pea naʻe tupu ʻia Sapati, ʻa ʻEfilali, pea tupu ʻia ʻEfilali ʻa ʻOpeti, 38 Pea naʻe tupu ʻia ʻOpeti ʻa Sehu, pea tupu ʻia Sehu ʻa ʻAsalia, 39 Pea naʻe tupu ʻia ʻAsalia ʻa Helesi, pea tupu ʻia Helesi ʻa Elasa, 40 Pea naʻe tupu ʻia Elasa ʻa Sisemei, pea tupu ʻia Sisemei ʻa Salumi, 41 Pea naʻe tupu ʻia Salumi ʻa Sikamia, pea tupu ʻia Sikamia ʻa ʻIlisama.
42 ¶ Ka ko e ngaahi foha eni ʻo Kelepi ko e tokoua ʻo Silamili: ko Mesa ko hono ʻuluaki fānau, ʻaia ko e tamai ʻa Sifi; pea mo e ngaahi foha ʻo Malesa ko e tamai ʻa Hepeloni. 43 Pea ko e ngaahi foha ʻo Hepeloni: ko Ko ia, mo Tapua, mo Likemi, pea mo Sema. 44 Pea naʻe tupu ʻia Sema ʻa Leami ko e tamai ʻa Sokoami; pea naʻe tupu ʻia Likemi ʻa Samei. 45 Pea ko e foha ʻo Samei ko Maoni: pea ko Maoni ko e tamai ia kia Pete-Sua. 46 Pea ko Efa, ko e fefine sinifu kia Kelepi, naʻe fanauʻi ʻe ia ʻa Helani, mo Mosa, mo Kesesi: pea naʻe tupu ʻia Helani ʻa Kesesi. 47 Pea ko e ngaahi foha ʻo Satei; ko Likemi, mo Sotani, mo Kesemi, mo Pelati, mo Efa, pea mo Seafi. 48 Ko Meaka, ko e fefine sinifu ʻa Kelepi, naʻe fanauʻi ʻe ia ʻa Sepeli mo Tilena. 49 Naʻa ne fanauʻi foki ʻe ia ʻa Seafi ko e tamai ʻa Matimana, ko Siva ko e tamai ʻa Makipena, pea mo e tamai ʻa Kepa: pea ko e ʻofefine ʻo Kelepi naʻe ui ko ʻAkesa.
50 ¶ Ko e ngaahi foha eni ʻo Kelepi ko e foha ʻo Hua, ko e ʻuluaki fānau kia Efalata; ko Sopale ko e tamai ʻa Kesasialimi, 51 Ko Salima ko e tamai ʻa Petelihema, mo Halefi ko e tamai ʻa Petekateli. 52 Pea ko Sopale ko e tamai ʻa Kesasialimi naʻe maʻu ʻe ia ʻae ngaahi foha; ko Haloe, mo hono vaheua mālie ʻoe kakai Maneata. 53 Pea ko e ngaahi faʻahinga eni ʻo Kesasialimi; ko e kakai Itila, mo e kakai Pua, mo e kakai Sumati, mo e kakai Misila; pea naʻe tupu meiate kinautolu ʻae kakai Salea, mo e kakai Esitaoli. 54 Ko e ngaahi foha eni ʻo Salima; ko Petelihema mo e kakai Nitofa, mo e kakai ʻAtaloti, ko e fale ʻo Soape, pea mo hono vaeua mālie ʻoe kakai Maneata, ko e kakai Sola. 55 Pea ko e ngaahi faʻahinga eni ʻoe kau tangata tohi naʻe nofo ʻi Sepesi; ko e kakai Tilati, mo e kakai Simia, mo e kakai Sukati. Ko kinautolu eni ʻae kakai Kēnani naʻe tupu meia Hemati, ko e tamai ʻae fale ʻo Lekapi.