^
Tito
Say Panunuyo' nin Pangulo
Matkap nin Patgenen nasara ni Tito a Mampangyakay nin Abas
Maipa'ka' sa no Ani a Iyakay-akay na ni Tito
Maipa'ka' sa Piuugali' ran Mammemper
Dawat tan Patanid na ni Pablo