2
Maipa'ka' sa no Ani a Iyakay-akay na ni Tito
Bale', si'ka Tito, matkap a lawas mo nin iyakay a no ani a kumpruntado sa tutuon akay. Bibilinen mosaray mangasisiken a matkap nin kusto a pangingisip ra. Matkap a maigalang sara bana' sa mabistan pigagawa' ra, tan matkap a mapagdangka' sara sa lalaman ran diri. Matkap nin peteg a pagmamatalek ra konan Dios, a pangangado' ra konran kapada ran tawo tan a pangingitpel ran idap.
Wanin anamaet, bibilinen mosara a mangatuntawon bubbayi. Ibibilin mo konra a magkabyay sara nin maibagay nin kabibyay ran tutawo nan Dios. Matkap a andi' sara nin mamaduka' tan andi' sara nin mabubok. Ana edet, mangyakay sara nin sarban maabig, ta pigaw nin maakayan rasaray malalago' et nin bubbayi nin mag'in nin mapangado' konran asawa ra tan a'nak ra.
Matkap a maakayan rasarayti et a malalago' nin bubbayi nin matkap a mapagdangka' sara sa lalaman ran diri, malinis a kabibyay ra, maasikaso sara sa pammali ra, mabistay ugali' ra, tan paisirong sara konran asawa ra. Ket no wanin a pigagawa' ran malalago' et nin bubbayi, kasa nin makapag'irgo nin duka' nin kuntra sa minsahi a nangibwat konan Dios.
Wanin anamaet a lamang, bibilinen mosara a malalago' et nin lulalaki a matkap a mapagdangka' sara sa lalaman ran diri.* Main saray nangadal konan Biblia a nilamo' rayay sa sarban bagay sa suyot nan siti tan main saray raruma a nilamo' raya sa tarana' nan sumunor a birsikulo. Si'ka anamaet, Tito, matkap a sa sarban bagay ket mag'in kan ihimplo konra sa pangngawa' mo nin maabig. Sa pangangakay mo, matkap a malinis a gagara mo tan kumpruntado sa minsahi nan Dios nin man'iyakay mo. Say susarita' mo ket matkap a peteg nin kusto a kasa gapo nin makapamalaw a sayti ket abas, ta pigaw nin saray mampanguntra kontamo ket duming'ey sara ta kasan maibarita' ran maipamaduka' kontamo.
* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Efeso 6:5-9; Colosas 3:22-25; 1 Pedro 2:18-20.Bibilinen mosara anamaet a uaripen nin mammemper a paisirong sara konran amo ra tan matkap a makapaririket sara konra sa sarban pagsisirbi ra. Matkap a andi' sara nin umba-umbat konra 10 tan andi' sara nin mangalap nin ikon ran amo ra, no kai edet, ipa'kit ra sa sarban kimey ra a peteg a mapagmatalkan sara. Ket no wanin a pigagawa' ran ualila' a mammemper, maipa'kit ra sa tutawo a kabistawan nin uakay maipa'ka' konan Dios a Mangingisalba tamo.
11 Anaod, nipa'kit nan Dios a kamaungan na a yupa' sa sayti ket maisalba atamon sarban tawo. 12 Sa nipangipa'kit nan saytin kamaungan na, ket man'iyakay natamo nin gurutan tamoynay pagkakabyay nin subag sa no ani a rabay na tan say duka' a man'apesen ran saray ambo' nin mammemper kona. Man'iyakay na et kontamo a magkabyay atamoyna nin mapagdangka' sa lalaman tamon diri, nin mapteg tan kumpruntado sa no ani a rabay na leleg a mangkabyay atamo et iti konan sitin mundo. 13 Matkap anaod a wanin a pagkabyay tamo leg'an a mantaga'nan tamoyaytaw si makapaririket kontamo a mansiguradwen tamo, say paka'kit tamo li' sa kata'gayan na ni Jesu-Cristo no sumubli' yaynadti. Sya, makapangyayadi' nin Dios tan Mangingisalba tamoya.
14 Nigagara nan nibi a byay na para kontamo, ta pigaw nin galten natamo sa pakauray nin sarbaynan kadukaan, tan ta pigaw nin paringgasen natamo nin mag'in atamon tutawo na nin masuet nin gumwa' nin maabig.
15 Sarba anaod nin sain, iyakay mo konran mammemper isen, a bibilinen mosara tan ikapuet mosara no main nin mangka'kit mon abas a gawa' ra. Sa pangwa' mo nin sain, ipakana' moy pakayadi' a nibi komo. Andi' mo nin aburuyan a kai raka nin kabilangan.

*2:6 Main saray nangadal konan Biblia a nilamo' rayay sa sarban bagay sa suyot nan siti tan main saray raruma a nilamo' raya sa tarana' nan sumunor a birsikulo.

*2:9 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Efeso 6:5-9; Colosas 3:22-25; 1 Pedro 2:18-20.