Si Biblia Nipadar 0
^
Nipadar
Say Nipangu'na nan Namarita' ni Juan nin say Linaman nan Sitin Libro
Pakumustawen nasara ni Juan a Piton Dupong
Say Nika'kit na ni Juan kona ni Cristo a Sangkata'gayan
Si Surat konan Dupong sa Syudad nin Efeso
Si Surat konan Dupong sa Syudad nin Esmirna
Si Surat konan Dupong sa Syudad nin Pergamo
Si Surat konan Dupong sa Syudad nin Tiatira
Si Surat konan Dupong sa Syudad nin Sardis
Si Surat konan Dupong sa Syudad nin Filadelfia
Si Surat konan Dupong sa Syudad nin Laodicea
Si Nakatekre' sa Truno
Main nin Pakayadi' nan Manusa nin Karniro
Say Panglat nin say Mu'nan A'nem a Silyo
Saray Namarkawan nin Uaripen nan Dios
Say Piririga ran Nanalo
Say Panglat konan Ikapiton Silyo
Say Nipamatnoy nin Say Primiron A'pat a Trumpita
Pinatnoy yay Trumpita nin Tarana' nin Primiron Makapali'mo nin Dya'dya'
Pinatnoy yay Trumpita nin Tarana' nin Ikarwan Makapali'mo nin Dya'dya'
Si Anghil tan si Daikleng a Kasuratan
Saray Rway Magtistigos
Pinatnoy yay Trumpita nin Tarana' nin Ikatlon Makapali'mo nin Dya'dya'
Si Babayi tan Si Dragon
Si Makapali'mon Ayep a Nangibwat sa Taaw
Si Makapali'mon Ayep a Mangibwat sa Luta'
Saray Naipurok para konan Dios tan konan Karniro
Say Ipatanda' ran Saray Tuloy Anghil
Say Pangyayatab sa Luta'
Say Masusuyot nin Pitoy Klasin Pammadya'dya'
Say Alakin Sager nan Dios ket Ibu'bo' ra sa Luta' nin saray Pitoy Anghil
Say Panunusa konan Bantog nin Pampam
Say Pakasida' nan si Mampag'uray Iti sa Mundo
Say Bansal sa Kasal nan si Karniro
Say Pananalo nan si Nakaruran konan Maputi' a Kabayo
Say Sanribon Taon
Say Sintinsya nin Ikarwan Patiti
Paba'yuwen a Sarba
Si Ba'yon Jerusalem
Say Pammatutuo na ni Juan sa saytin Naisurat