Si Biblia Filipos 0
^
Filipos
Say Pakikalamo' na ni Pablo konran Taga Filipos
Say Niyarunsan Pangingipatanda' na ni Pablo sa Nikapriso na
Say Gagara na ni Pablo sa Byay na
Magkabyay atamo kumon nin Maibagay sa Ginwa' na ni Cristo
Matkap a say Kanakman tamo, Kipada sa Kanakman na ni Cristo
Say Gugawa' a Matkap nin Suetan tamon Magwa'
Main nin Sayay Ibaki' Para sa Ikaririket ran itaw sa Filipos
Ipamuspusan nin Liso yan Makatanda' si Cristo
Arigen a Pigagawa' ran saray Tutuon Nibaki'
Bibilin a Mitutuno sara nin Iti sa Dupong
Kisalamat ya konran Taga Filipos si Pablo sa Tulong ra
Patanid ya si Pablo