Si Surat na ni Pablo konan Dupong ran Mammemper sa
FILIPOS
Say Maipa'ka' konan Sitin Surat
Sinurat nayaytin surat na ni Pablo sin itaw ya sa priswan (1:7,13-14) a iparate' nay pakikisalamat na konran mammemper kona ni Cristo itaw sa syudad nin Filipos, bana' sa katutulong ra kona yupa' sa nibi ran rurigalo tan wanin et sa kadadasal ra para kona (1:5; 4:10-19). Mataman nin naiketeg yayna nin patyen (2:17), man'ilalwan na et a makaliwa' yan lamang sa priswan ta pigaw nin maituloy na nin tulungan nasaran umaligwas sa pammemper ra (1:22-26).
Si syudad nin Filipos, iti ya sa prubinsya sa amyanan nan Grecia a mangaran Macedonia. Ket itaw sa Filipos ya nu'na nin sinumrep si Pablo sa nu'nan nipako na sa Europa, ket itaw nipatanda' naya a Mabistan Patanda' tan nipa'deng naya a dupong ran mammemper (Ginwa-ginwa' 16:6-40). Nipau-pau'na nayna ni Pablo konran mammemper sa Filipos a matkap nin mangitpel sara a bilang sa nipangitpel na ni Cristo tan sya nin si Pablo, a sya ket mampangitpel ya et anggan sawanin. Ket no mampangyadi' anayti konra, ibilang rayti kumon nin bindisyon nin nangibwat sa pammemper ra kona ni Cristo (1:27-30).
Main nin prublimadti sa dupong ran mammemper sa Filipos bana' ta saray raruma konran myimbro ket tepren ran matkap nin sumunor sa Gugan-gan na ni Moises, ta no kai, kai nin maisalba. Bale' si Pablo, kai nasarayti makunsinti nin myimbro, tan nami yayna nin pammatalad konran mammemper (3:2-11). Sitin surat, napno' ya anamaet lamang nin ririket. Mataman nin itaw ya sa priswan si Pablo, maririket ya bana' ta nagkamain ya nin kadunungan maipa'ka' sa animan a kapapa'sar ta nadalanan nayna a sarban klasin idap, tan bana' ta mapanemtem nay sarban ado' a nipa'kit ran saraytin tutawo sa dupong sa Filipos, tan bana' ta man'iyarunsa na nin Dios a pangingipatanda' konan Mabistan Patanda' yupa' sa nikapriso na ni Pablo.
Ipapanemtem na ni Pablo konra a saray tutawo nan Dios ket napasaya sara kumon nin mabyay sa mabistan kapapa'sar (2:2; 4:2,3) tan mangisip sara nin say kaisipan ra ket bilang kona ni Cristo (2:1-11).
Say Linaman nan Sitin Surat
Pammagalang (1:1-2)
Say pakikalamo' na ni Pablo konran taga Filipos (1:3-11)
Say gagara na sa byay ni Pablo (1:12-26)
Mipapasaya atamon rumiriket (1:27–4:9)
Magkabyay atamon maibagay sa ginwa' na ni Cristo para kontamo (1:27–2:18)
Main nin sayay ibaki' para sa ikaririket ran itaw sa Filipos (2:19-30)
Dumaer atamon kikalamo' konan Cristo (3:1–4:1)
Bibilin a Mitutuno sara nin iti sa Dupong (4:2-9)
Kisalamat ya konran taga Filipos si Pablo sa tulong ra (4:10-20)
Patanid ya si Pablo (4:21-23)
1
Si'ko si Pablo tan si Timoteo, si'kamin rwa ket aripen nakami nin Cristo a si Jesus.
 
Ipa'wit miyaytin surat ko komoyodsen nin tutawo nan Dios sa Filipos a naipasaya konan Cristo a si Jesus tan lalun-laloyna konran saray mammaga komoyo tan saray kukatulungan ra.
Sapa kumon ta si Dios a syay Ama tamo tan si Uunuren tamon Jesu-Cristo bindisyunan rakamo tan byan rakamon mabistan kapapa'sar.
Say Pakikalamo' na ni Pablo konran Taga Filipos
Kisalamat ako konan Catawan tamon Dios bana' sa sarba nga'min nin mapanemtem ko maipa'ka' komoyo. Ket tepe' nin idasalan katamo, napno' ako nin ririket bana' sa man'ibi moyon tulong kongko sa pangangakay ko konan Mabistan Patanda' nangibwat ana sin awro nin tinmarana' kamon mamper kona ni Jesu-Cristo angga et nin sawanin. Ket, sigurado ako nin si Dios, ituluy-tuloy na a ila'pos nay gawa' na komoyo anggan sa awro nin sumubli' ya a Cristo a si Jesus ta syay nangitarana' nin gumwa' nin mabista komoyo.
Mabli kamo kongko, kanya' nin maibagay nin wanti a kaingaran ko bana' komoyo. Nikirama' kamo nga'min sa sarba nin tulong nan Dios kongko mataman sin mangkapriso ako o sin man'itarig'en kon tutuo ya anaod a Mabistan Patanda' maipa'ka' kona ni Jesu-Cristo. Tanda' nan Dios nin wanin ana a iliw ko komoyo, bana' ta mabli kamon tuloy kongko, kapada nin pammabli na nin Cristo a si Jesus komoyo.
Sya e a dasal ko konan Dios maipa'ka' komoyo, a paalakyen na et kumon a pangangado' moyo kona tan sa sarba nin tutawo. Ket sain nin pangangado', ipatyo' nin say peteg a pakatanda' tan say pangipurok nin say talagan tutuo, 10 ta pigaw nin puruten moyo ket gaw'en moyo no ani a peteg nin matunong. Ket no wanin a mangyadi', sa awro li' nin sumubli' ya si Cristo, maringgas kamo tan kasa li' gapo nin maitudo' nin kasalanan moyo. 11 No wanin a pangangado' moyo, pamainen nan pinakabunga komoyo ni Jesu-Cristo a sarba nin mapteg sa pangingikit nan Dios. Ket bana' ta wanin marayo tan mapagalangan yay Dios.
Say Niyarunsan Pangingipatanda' na ni Pablo sa Nikapriso na
12 Bubsat, rabay ko nin matandaan moyo a nangyadi' sa nikapriso ko. Imbis nin nakapaed ti kumon sa pakaipatanda' nan Mabistan Patanda' maipa'ka' kona ni Jesu-Cristo, ket mas nakapaaligwas ana edet. 13 Wanin a wangko bana' ta sarba ran sundalo' a gwardya nan Impirador iti, tanda' ra a say rason a naipriso ako ket bana' ta mampagsirbi ako kona ni Cristo. Wanin et konran saray raruman tutawodti. 14 Nakapaaligwas ana edet et ta, ka'bawan konran kapada tamon mammemper, na'kit ray nagwaan nan Uunuren leleg nin iti ako sa priswan. Kanya' nin napagsen et a pagmamatalek ra kona, ket nag'in saran matpel tan nalamu'nan a suet ra nin mangiparate' nin say minsahi a nangibwat konan Dios.
15 Ket anaod, main sara anamaet a ambo' nin matunong a gagara ra. Man'ipatanda' ra tamo' a maipa'ka' kona ni Cristo bana' ta maimbel sara kongko ket rabay rako nin daegen. Main saraytaw bale' saray say gagara ra ket peteg a matunong. 16 Ket man'ipatandaan ray maipa'ka' konan Cristo bana' ta kawa'nan rako tan bana' ta mataros ra nin nikwa nakodti nin Dios ta pigaw nin mai'deng koyay Mabistan Patanda' maipa'ka' konan Cristo. 17 Sara in bale' saray raruma anaod, say gagara ra nin mangipatanda' nin maipa'ka' kona ni Cristo ket ambo' nin matunong. Mampangapes sara tamo' nin pakairaywan ra nin bukod. Man'ipa'ka' ra a malamu'nan ray idap a man'irangep kodti sa priswan no matandaan koy kaaadilanta nin trabaho ra. 18 Wanin man, sarain saray mampangipatanda' nin maipa'ka' kona ni Cristo, abas man o matunong a gagara ra, kasa nin kwinta kongko dapot no maipatandaan a maipa'ka' kona ni Jesu-Cristo. Maririket ako et a lamang no wanin!
19 Anaod, maririket ako lawas. Wanin ta tanda' ko a say sarba nin mampangyadi' kongko, say pirat'anan li' nga'min ket sa kaabigan ko.* sa kaabigan ko.- O:sa pakabulos ko.- O:sa pakaisalba ko. Mangyadi' in bana' sa pangingidasal moyo kongko tan sa panunustini nan Ispirito nin nibaki' na ni Jesu-Cristo. 20 Ilalo tan apes ko nin tuloy a kai ako kumon gapo makagwa' nin animan a kading'eyan ko kona ni Cristo. Say apes kon page' ket si lawas a matpel ako, laloyna sa saytin pangingirangep ko ta pigaw nin si'ko, mataman nin mati o mabyay ako man, mapagalangan koya si Cristo sa intiron byay ko.
Say Gagara na ni Pablo sa Byay na
21 Wanti ta no para kongko, say gagara kon mabyay iti sa luta' ket para tamo' kona ni Cristo, tan no mati ako, syay kaaadilanta ko. 22 Bale' no tumuluy-tuloy ako et nin mabyay, gaw'en ko et a no ani a maabig. Ani bale' a page' a rabayen ko, si mabyay ako et o mati akoyna? 23 Man-gulwen akon sayti. Rabay koynan tuloy a kisyay konan siti nin byay ta pigaw nin makakikalamo' akoynadtaw kona ni Cristo ta siin a sangkabistawan para kongko. 24 Bale' impurtanti nin tuloy a mabyay ako et ta matkap moyoko et. 25 Anaod, bana' konan siin, sigurado ako nin kai rako et nin patyen. Ket, maituluy-tuloy koy pakikalamo' ko komoyo nga'min ta pigaw nin matulungan katamo et nin umaligwas a pammemper moyo tan mas et a ririket moyo nin mampagmatalek konan Cristo. 26 Ket, no makaliwa' akodti, sa pakasubli' kodsen li' komoyo ket peteg a lalon marayo ya a Cristo a si Jesus.
Magkabyay atamo kumon nin Maibagay sa Ginwa' na ni Cristo
27 Edet, peteg kumon nin maibagay a kabibyay moyo sa ginwa' na ni Cristo para komoyo sigon konan Mabistan Patanda'. No wanin, makapika' akodsen man komoyo o kai, say matandaan ko ket mandumaer kamo sa sayan-sayay gagara sa kabibyay moyo. Matandaan ko et a napasaya kamo nin sigegsen nin mamper a naipatukdo' konan Mabistan Patanda' 28 nin kasa gapo nin li'mo konran sarain saray mampanguntra komoyo. O', ta say pagkakabyay moyo konan Cristo nin wanin, mangipa'kit konra a madaeg sara, ket si'kamo, manalo kamo. Si Dios, gaw'en nan wanin. 29 Andi' kamo nin mali'mo ta mangibwat sa kamaungan na ket binyan nakamon pagkanawanawan magmatalek kona tan anamaet, nin pagkanawanawan mangirangep nin pakapadya'dya' ta pigaw nin umaligwas a gagara na ni Cristo. 30 Ket kapada katamoyna nin mangkilaban para konan Cristo. Anaod, naimatunan moyo a ginwa' ko sin saytaw tan marnge-marnge' moyo a man-gaw'en ko et anggan sawanin.

*1:19 sa kaabigan ko.- O:sa pakabulos ko.- O:sa pakaisalba ko.