^
Marcos
Si Nipangako' Mu'na yayna konan Anak nan Dios
Say Pammatutuo a Anak nayan Dios si Jesus tan say Nipanubok kona
Kinayaban nasara ni Jesus a A'pat nin Maninilay
Say Nipamalakwan na ni Jesus nin Ispiriton Duka'
Abaw saray Pinaanda' na ni Jesus
Nangipatanda' ya si Jesus itaw sa Galilea
Pinaanda' naya ni Jesus a sayay Liprusyen
Pinaanda' naya ni Jesus a Sayay Lupoy
Kinayaban naya ni Jesus si Levi
Say Maipa'ka' sa Pagkukulasyon
Makapangyayadi' ya si Jesus Maipa'ka' sa Awron Painawa
Pinaanda' naya ni Jesus a Tawon Nati yay Takyay na
Abaw saray Tutawon Tinmumbok kona ni Jesus
Saray Labinrwan Lulalaki a Pinili' na ni Jesus
Naparsawan ya si Jesus a Main konay Pakayadi' na ni Satanas
Saray Peteg a Ina tan Bubsat na ni Jesus
Si Pangingiyarig Maipa'ka' sa Saka-sakalakon Klasin Luta'
Say Gagara nin Pangingiyarig
Si Papalaway na ni Jesus Maipa'ka' sa Pangingiyarig
Say Ritrato nin Katutubo'
Say Iritrato nan Bikoy nin Mustasa sa Israel
Pinatgen naya ni Jesus a Maksaw nin Tribunada
Pinaanda' naya ni Jesus a Tawon Nasrepan nin Ispiriton Duka'
Bana' sa Pagmamatalek Mapaanda' na ni Jesus a Masakit
Muda-mudawen ya si Jesus sa Nazaret
Say Nipangibaki' na ni Jesus konran Labinrwa
Say Nipati na ni Juan a Mammawtismo
Say Nipamakan konran Masuruk-surok a Limanribo
Lumalako ya si Jesus sa Babon Ranom
Pinaanda' nasara ni Jesus a Mampagmasakit itaw sa Genesaret
Say Kaugalian ran Pupuon ran Judio
Say Mamagkasalanan konan Sayay Tawo
Say Pammemper nan Sayay Babayin Ambo' nin Judio
Pinaanda' naya ni Jesus a Tawon Telek tan Umel
Say Nipamakan konran Mag'a'pat a Ribon Tutawo
Say Panglilingo ran Pariseo
Pinaanda' naya ni Jesus a Sayay Tawon Bulag
Say Nipangalilbi' na ni Pedro kona ni Jesus
Ibarita' na ni Jesus a Maipa'ka' sa Patiti na
Say Nipanguman nin Bakas na ni Jesus
Pinaanda' naya ni Jesus a Anak nin Nasrepan nin Ispiriton Duka'
Ibarita' na anaet ni Jesus a Maipa'ka' sa Patiti na
Si'noy Sangkata'gayan
Si Kai nin Kumuntra kontamo Sya, Tumulong ya kontamo
Say Pannudu'yag nin Magkasalanan
Say Pisyay nin Mitraasawa
Saray Tutawon iti sa Sirong nin Pag'uuray nan Dios
Say Kayamanan
Say Ikatlon Pangngibarita' na ni Jesus nin Maipa'ka' sa Patiti na
Say Dawat ra ni Santiago tan Juan
Naka'kit yan Uman a Bulag a si Bartimeo
Say Iluluob na ni Jesus sa Jerusalem
Nisamba naya ni Jesus a Kayon Kasan Bunga
Si Timplo, Kai ya nin Nikana' sa Pangrarayo
Say Akay Mangibwat konan Kayon Igos
Si Tepet ran Pupangulo kona ni Jesus Maipa'ka' sa Kanepegan na
Si Pangingiyarig Maipa'ka' konran Duka' a Ingkargado
Si Tepet Maipa'ka' sa Pammayad nin Buis
Si Tepet Maipa'ka' sa Isusubli' ran Mabyay nin saray Nati ana
Si Sangkaimpurtantiwan sa Gugan-gan
Si Uunuren na ni Adi' David
Say Kunsaba Maipa'ka' sa Pigagawa' nin Paipadar-padar
Say Da'ton nan Sayay Balo
Say Panandaan a Anggawan ana
Si Makaparmay nin Bagay a Manida'
Say Isusubli' na li' nin si Pinaitawo
Mampangiplano saran Duka' a Pupangulo kona ni Jesus
Si Babayi nin Nangibu'bo' nin Banglo kona ni Jesus
Nikitarusan ya si Judas konran Pupangulon Pupadi'
Nangan sara si Jesus nin Pangngapon para Pistan Nipanglabas
Nipau-pau'na nayna ni Jesus a Pangingibudi' ra kona
Dumasal ya si Jesus itaw sa Getsemani
Say Nipanakep kona ni Jesus
Iyadap ya si Jesus konan Sangkata'gayan nin Padi'
Ibudi' naya ni Pedro si Jesus
Si Jesus sa Adapan na ni Pilato
Sinintinsyawan ya nin Patiti si Jesus
Tuya'-tuyaen rayan Sundalo' si Jesus
Ipasak ya sa Kudos si Jesus
Nati ya si Jesus
Nitabon ya si Jesus
Sinmubli' yan Mabyay si Jesus
Pangngila'pos a Nibarita' nan si Nanurat
Pina'kit ya si Jesus kona ni Maria Magdalena
Pina'kit ya si Jesus konran Rwan Tumutumbok na
Pina'kit ya si Jesus konran Labinsayan Tumutumbok na
Ginawang ya si Jesus sa Langit