Si Biblia Mateo 28
28
Pasublien yan Mabyay a Cristo
Marcos 16:1-10; Lucas 24:1-12; Juan 20:1-10
Napalabas anay Awron Painawa. Sin parbangon nin ararem nin Linggo, si Maria a taga Magdala tan si kapada nan Maria, kina' raya nin kinikit a nanabunan kona ni Jesus. Kapingmatan, bigra' yan rinmayon nin maksaw. Ket, si sayay anghil nan Dios kinmayupa' yan nangibwat sa langit; nitulin nayay baton sada' nan pantyon mi'sa naya nin tinekrean. Makapulag sa salag nin bara'mon kimat a bakas na tan say seket na ket pinasyan puti'. Sin na'kit rayan gwardyan sundalo', nangingintar sara sa li'mo ra tan namaksir saran natumba sa luta'.
Ket sin wanin, wanan anghil konran bubbayi, “Andi' kamo nin mali'mo. Tanda' kon mantikapen moya si Jesus nin sitaw si nipasak sa kudos. Kasa yaynadti ta sinmubli' yan mabyay a bilang sa wana komoyo sin saytaw. Paradti ta pigaw nin ma'kit moyay nangipaidaan kona. Sawanin, mako kamoynan apurawen moyo ta ibarita' moyoyti konran tumutumbok na, ‘Sinmubli' yaynan mabyay ket mu'na yaynadtaw sa Galilea. Itaw ket ma'kit moya.’ Andi' moyo nin lingwanan ti nin nibarita' ko komoyo.”
Ket nangapura saraynan nibwat itaw sa nanabunan. Mali'mo sara bale' pinasyan ririket ra. Palayo ran nako nangibarita' konran tumutumbok na ni Jesus.
Kapingmatan sinna' nasara ni Jesus. “Kumusta! Ani a idya moyo?” wana konra. Inmarak sara kona ni Jesus, nilukob ra sa adapan na tan gina'getan ray ayi na tan rinayo raya. 10 “Andi' kamo nin mali'mo,” wana konra. “Mako kamo konran tumutumbok ko nin para kongko ket bubsat kosarayna tan ibarita' moyon mako sara sa Galilea ta itaw kami nin misisna'.”
11 Sin nako saraynay bubbayi, main konran gwardya sa nanabunan a nako sa syudad tan nibarita' ra konran Pupangulon Pupadi' a nga'min nin nangyadi'. 12 Saray Pupangulon Pupadi' nag'iirgwan ra konran Mangatuntawo a gaw'en ra, mi'sa rasara nin binyan nin alakin pasuksok a sundalo'. 13 Wanra konra, “Ibarita' moyoy wanti e konran tutawo: ‘Sin nakaka'lek kami, nako raya nin tinakaw nin tumutumbok na ni Jesus a bangkay na.’ 14 Ket no bilang wadi' a matandaan nayti nin gubirnador, andi' kamo nin masalak ta si'kami anay makauray nin umbat a mapagustwan ya ta pigaw nin kai kamo nin mangno.”
15 Kanya' nin saray sundalo' ket kinalap ray kwarta tan ginwa' ray niyakay konra. Ket anggan sawanin, siin et a isturya nin nangyadi' a man'ibari-barita' ran Judio.
Ibati' na konran Tumutumbok na a Nakaibakian na nin Cristo
Marcos 16:14-18; Lucas 24:36-49; Juan 20:19-23; Ginwa-ginwa' 1:6-8
16 Saray labinsayan tumutumbok na ni Jesus, nako sara sa talugtog itaw sa Galilea a bilang sa nibarita' nayna nin gindat ni Jesus konra. 17 Sin na'kit rayadtaw si Jesus, rinayo raya, bale' main konra a nagdwadwa a si Jesus ya nin page'. 18 Kinmadani ya konran saray labinsaya si Jesus tan wana, “Sarban pakayadi' sa langit tan sa luta' ket naibi ana kongko. 19 Kanya' nin pag'inen moyo saran tumutumbok ko a tutawon mangibwat sa sarban grupon tutawo sa sarban lugar. Ket, sa kappako moyo konra, bawtismwan moyo sara sa ngaran nan Ama, nan Anak, tan nan Masanton Ispirito tan 20 iyakay moyo saran sumunor sa sarban nigan-gan ko komoyo. Ket tandaan moyo a si'ko, kalamo' moyokon pirmi anggan maka'numan.”