Si Biblia Santiago 0
^
Santiago
Say Pangingirangep a Siririket
Say Pakatukso
Say Tutuon Pagkarilihyuso
Andi' nin Mamipuruk-purok
Say Pammemper nin Tutuo Ket Matkap nin Ma'kit sa Gawa'
Say Pagdadangka' sa Pag'iirgo
Say Kadunungan a Gumungan Kinamapteg
Say Puon nin Pisasangkinian ran Mammemper
Pannudu'yag konran Magpya sa Kadiryan ra tan saray Mayaman
Say Bibilin Para sa Maanos a Pangingitpel nin Pakapaidap